Завідувач кафедри публічного та приватного права

Мінка Тетяна Павлівна

Доктор юридичних наук, профессор, академік Академії наук Вищої школи України

Image
 • Кафедра є випусковою у підготовці здобувачів (на всіх рівнях вищої освіти) за спеціальністю – 081 «Право» (денна та заочна форми навчання).

 • Кафедра здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 081 «Право». На базі кафедри створена та функціонує спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій з юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 • Кафедра здійснює підготовку докторів філософії та докторів наук. Зокрема, на базі кафедри було утворено понад десятка разових спеціалізованих рад по захисту докторів філософії у галузі 081 «Право».
 • На кафедрі працюють 15 співробітників, з яких 7 – докторів наук та 8 кандидата наук. Всі викладачі кафедри відповідають ліцензійним вимогам.

 • Особливості підготовки фахівців: кафедра забезпечує підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами бакалавра, магістра, доктора філософії з права.

 • Контакти: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, навчальний корпус № 3, каб. № , 502, 503, 504; тел. 756-05-90; 096-048-52-60

Електронна пошта: mtp2705@i.ua
Сторінка в Instagram: @law.umsf
Сторінка в Telegram: law_umsf
Сторінка в Facebook

Освітня діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри публічного та при права забезпечують викладання наступних основних навчальних дисциплін:

Дисципліни, що викладаються, за ступенем освіти «Бакалавр»:

 

Для спеціальності 081 «Право»

 

 • Цивільне право
 • Цивільний процес
 • Господарське право
 • Екологічне право
 • Сімейне право
 • Основи римського приватного права
 • Право інтелектуальної власності
 • Трудове право
 • Інформаційне право
 • Аграрне право
 • Земельне право
 • Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
 • Адміністративна діяльність суб’єктів публічної влади
 • Адміністративне право
 • Адміністративний процес
 • Митне право
 • Міжнародне митне право
 • Міжнародне право
 • Право
 • Фінансове право
 • Судова система та органи, уповноважені на розгляд справ про адміністративні правопорушення

 

Для спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»

 

 • Цивільне та сімейне право
 • Господарське право
 • Трудове право
 • Екологічне та земельне право

 

Для спеціальності 293 «Міжнародне право»

 • Римське право

 

Для спеціальності 032 «Історія та археологія»

 • Основи цивільного права і процесу
 • Основи трудового права та права соціального захисту
 • Основи адміністративного права і процесу

 

 

Для спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

 • Правові засади регулювання господарської діяльності
 • Адміністративне право

 

 • Для спеціальності 051 «Економіка»
 • Господарське та трудове право

 

Для спеціальності 053 «Психологія»

 • Правові основи психологічної діяльності
 • Ювінальне право

 

Для спеціальностей 035 «Філологія», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  232 «Соціальне забезпечення», 292 «Міжнародні економічні відносини», 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 125 «Кібербезпека»

. Основи юриспруденції

 

Дисципліни, що викладаються, за ступенем освіти «Магістр»:

 • Правове регулювання інноваційної діяльності
 • Методологія наукових досліджень
 • Судове оскарження рішень дій чи бездіяльності публічної адміністрації
 • Публічні послуги та адміністративні процедури
 • Захист цивільних прав та інтересів
 • Адміністративна діяльність субєктів публічної влади
 • Інформаційне забезпечення публічно-адміністративної діяльності
 • Міжнародне митне право

 

Дисципліни, що викладаються, за ступенем освіти «Доктор філософії з права»:

 • Проблеми цивільного права і процесу
 • Проблеми адміністративного права і процесу
 • Проблеми публічно-правового та приватно-правового регулювання

Наші партнери

Client 1