Мазур Анатолій Васильович

Мазур Анатолій Васильович

У 1998 році з відзнакою закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Дата присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук: 2004 рік.

Дата присудження вченого звання доцент по кафедрі адміністративного та митного права: 2011 рік.

Викладає дисципліни «Митне право», «Фінансове право», а також пов’язані із ними спеціальні навчальні курси.

Основний напрям наукової роботи: митне регулювання (національне та міжнародне).

Нагороди, досягнення: Подяка Голови Державної митної служби України (2005), Почесна грамота Голови Державної митної служби України (2006), нагрудний знак “За сумлінну службу в митних органах України” ІІІ ступеня (2009).

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


І. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації


Система митних органів України. Проблеми законності. 2000. Вип. 43. С. 102-108. Фахове видання
Контроль за дотриманням прав людини в митний справі /А. В. Мазур // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. (До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод) : тези доп. та наук. повідомл. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених / За ред. М.І. Панова. Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2000. С.110-112.
Загальні засади митного контролю: поняття, класифікація, форми. Проблеми законності. 2001. Вип. 46. С. 136-140. Фахове видання
Теоретичні та практичні аспекти нормоутворення в митній системі України. Митна справа. 2001. № 5. С. 15-22. Фахове видання
Організація митного контролю / Конституція – основа державно-правового будівництва і соціального розвитку України: Тези доп. та наук. повідомлень учасників наук. конф. молодих учених. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. С. 138-139.
Контроль за уплатой таможенных платежей как средство осуществления фискальной функции таможенных органов / Роль и место таможенной службы России в развитии экономики и обеспечении экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли: Тезисы докладов научно-практической конференции. М.: РИО РТА, 2001. С. 128-133.
Спільний митний контроль на митному кордоні України. Вісник Академії митної служби України. 2002. № 1. С. 25-28.
Особистий огляд як виключна форма митного контролю. Митна справа. 2002. № 2. С. 26-32. Фахове видання
До проблеми регламентації митного контролю в новому Митному кодексі України. Митна справа. 2003. № 1. С. 39-43. Фахове видання
Аналіз ризику вчинення митного правопорушення: порівняльний аналіз // Митна політика України в контексті європейського вибору: проблеми та шляхи їх вирішення: Матер. конф. (м. Дніпропетровськ, 20-21 листопада 2003 р.). Д.: АМСУ, 2003. С. 106-108.
Організаційно-правовий механізм митного контролю. Проблеми законності. 2003. Вип. 64. С. 93-97. Фахове видання

 

ІІ. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

Класифікація юридичних осіб: аналіз сучасної юридичної літератури та нормативно-правових актів. Тези. Актуальні питання сучасної юридичної науки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 11-12 червня 2011 року. у 2-х томах. Х., 2011. Т.1. С. 88–89.
Звільнення від адміністративної відповідальності: до питання визначення поняття. Тези. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 року, Харків: НЮУ ім. Я. Мудрого). Харків, 2017. С. 44-46.
Митна реформа в Україні: ultima ratio – lex. Тези. Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Дніпро, 24 листопада 2017. С.76-77.
Поняття митного регулювання: законодавчий і методологічний аспекти. Тези. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 24 (Харків, 12-13 квітня 2018 р.). Харків: «Точка», 2018. С.44-45.
Консолідація інституційних спроможностей фінансових, податкових, митних та правоохоронних органів як чинник економічної безпеки. Тези. Сектор безпеки України: актуальні питання науки і практики (18 травня 2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами VІ Міжнародної наук.-практ. конф. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 25. Харків: «Точка», 2018. С.57-58.
Публічне адміністрування в галузі митної справи: напрями трансформації. Тези. Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення: матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 квіт. 2019). Харків. 2019. С.470-472.
Роль рішень ЄСПЛ у справах щодо розгляду митних спорів для узагальнення практики судочинства. Тези. Судовий розгляд податкових та митних спорів: проблеми, виклики, пріоритети: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4-5 липня 2019 р.). Київ, 2019. С. 312-314. 354 с.
Правове регулювання імпорту лікарських засобів: європейські стандарти та національна практика. Тези. Матеріали ІІІ Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). – Харків : Право, 2019. – 104 с. ISBN 978‑966‑937‑836‑1. https://bit.ly/2RUJns2
Практична реалізація принципу верховенства права у фінансовому праві (на прикладі заяви про призупинення виплати лікарняних і допомог вагітним і породіллям Фондом соціального страхування України. Тези. П’ятдесяті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25 вересня 2020). - Львів, 2020.- С.80-83 (90 с.) http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3536/
До питання про історію правового регулювання митного контролю. Митна справа. 2004. № 6. С. 32–37. Фахове видання
Загальні та специфічні принципи митного контролю. Проблеми законності. 2005. Вип. 74. С.176–181. Фахове видання
Удосконалення митного контролю як засіб забезпечення економічної безпеки. Вісник АМСУ. 2005. №4. С.8–19. Фахове видання
Митне декларування й митний контроль. Євроінформ: вісник. 2006. №2. С.33-36.
Митне регулювання: європейський вимір та новий міждержавний стандарт. Митна справа. 2006. №5 (47). С.17–24. Фахове видання
Означення та законодавче регулювання основного митно-правового поняття: постановка проблеми. Митна справа. 2008. №2 (56). С.18-20. Фахове видання
Проблеми правового регулювання підготовки, підвищення кваліфікації та атестації фахівців з митного декларування. Вісник АМСУ. 2008. №2 (38). С.103-113. Фахове видання
Урегульованість митної справи – запорука ефективної економіки (рецензія на підручник). Вісник АМСУ. 2008. №1 (37). С.182-184. Фахове видання
Поняття митної справи: ідея, зміст, законодавче закріплення. Митна справа. 2008. №5. С.8-12. Фахове видання
«Переміщення товарів через митний кордон України»: різноманітність наукових поглядів на митно-правове поняття. Вісник АМСУ. 2009. №1 (2). С.64-70. Фахове видання
Конституційно-правові аспекти врегулювання імпортного мита. Митна справа. 2009. №5(65). С.3-8. Фахове видання
Посередницька діяльність представників митних брокерів: питання якості правової організації. Митна справа. 2009. №6(66). С.64-71. Фахове видання
Регулятивна функція держави в умовах членства в Світовій Організації Торгівлі: правовий аспект. Вісник АМСУ. 2009. №2 (3). С.101-108. Фахове видання
Ґенеза та розвиток легального визначення митної справи за кодифікованими актами ХХ ст. Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. праць. 2010. №1 (1). С.245-252 (266 с.)
Термінологічна система Митного кодексу України як втілення сучасної митної політики. Митна безпека. 2010. №2. С.5-8.
Основний кодифікований акт у галузі митної справи (пошук нормативно-правової моделі). Митна справа. 2010. №6 (72). С. 32-38. https://bit.ly/3tYq29U Фахове видання
Податковий кодекс України як джерело митного регулювання. Вісник АМСУ. 2011. №2 (5). С.7-11. Фахове видання
Кодифікація митного законодавства в аспекті формування правової традиції. Право і управління (ел. наук. фах. видання). 2011. №3. С.124-130. https://bit.ly/3rPTLjB Фахове видання
Спрощення зовнішньоекономічної діяльності засобами митного регулювання: нормативно-правова модель і перспективи розвитку. Вісник АМСУ. 2012. №1(8). С.41-49. Фахове видання
Місце митного права в системі права: шлях до парадигми. Митна справа. 2012. №6 (78). С.31-43. Фахове видання
«Державна політика у сфері державної митної справи»: засоби реалізації за кодифікованим актом. Вісник АМСУ. 2012. №2(9). С. 22-27. Фахове видання
Інформування як форма взаємодії митних органів у сфері захисту економічних інтересів держави. Митна справа. 2013. №1. С.99-107. Фахове видання
Подання документів і відомостей, необхідних для митного контролю, як засіб реалізації контрольної функції. Вісник АМСУ. 2013. №1(10). С.47-53. Фахове видання
Митно-правові аспекти угоди про асоціацію з ЄС: перспективи впровадження. Вісник АМСУ. 2013. №2 (11). C.57-62. Фахове видання
Доктринальне тлумачення Митного кодексу України в інтерпретаційному акті Конституційного суду. Вісник АМСУ. 2014. №2(13). С.66-69. Фахове видання
Implementation Means of The State Customs Policy of Ukraine: Legislation and Legal Doctrine / w ks.: Polityka celna: economia, prawo, practyka / red. E.Gwardzińska, A.Werner, J.Wierzbicki. – (Biblioteka celnej książki). – Szczecin: Wydawnictwo BW Jan Brodziński, 2014. - s.417-422 (527 s. Зарубіжне видання
Зміни ставок ввізного мита: вітчизняна практика та правила СОТ. Фінансове право. 2015. №1 (31). С.32-35. http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/Fin_Pravo_Journal%20_1%2831%29_15_150526_out.pdf Фахове видання
Сучасна концепція митного права: (критичні зауваги щодо навчального посібника Бойка В.М.). Адміністративне право і процес. 2015. №3 (13). С.159-167. [Index Copernicus International] Фахове видання
Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного контролю. Lex Portus. 2016. № 2. С.87-100. Фахове видання
Організаційно-правовий механізм розвитку митної справи в Україні. Правова позиція. 2017. №1. С. 84-98. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2017_1_12 Фахове видання
Законность в деятельности органов публичной администрации (доктринальное толкование категории). Legea şi Viaţa: международный науково-практический правовой журнал. 2018. № 5(2). С. 114-118. [Index Copernicus International] - http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2018/5-2/27.pdf Зарубіжне видання
Regulacje prawne instytucjonalnej reformy Służby celnej Ukrainy: chronologia i perspektywy. Monitor prawa celnego i podatkowego (Taxation and customs law monitor). 2018. nr 12 (281) grudzień. 446-451. https://monitorc.pl/art/3756/regulacje_prawne_instytucjonalnej_reformy_sluzby_celnej_ukrainy_chronologia_i_perspektywy Зарубіжне видання
Інституційне реформування митної системи: вітчизняний досвід державного управління. Публічне управління та митне адміністрування. 2018. №1 (18). С. 190-199. http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2018/1/31.pdf Фахове видання
European standards for social protection of internally displaced persons. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII Número: Edición Especial Artículo no.:88 Período: Octubre, 2019. https://bit.ly/2o4PuxI Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science
Legal regulation of importation of medicinal products: European standards and national practice. Wiadomości Lekarskie. 2019. tom LXXII, nr 12 cz. II, 2457-2463. https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf Scopus
International intergovernmental organizations of special competence and their influence on the formation of the legal sphere of foreign economic activity in Ukraine. Customs Scientific Journal, 2020. № 2. р.13-20. URL: http://csj.umsf.in.ua/archive/2020/2/4.pdf Фахове видання
Міжнародні нормативні акти як джерела регулювання зовнішньоекономічних відносин та їх співвідношення із національним законодавством України. Підприємництво, господарство, право. 2021. №1. С.64-68. http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/1/12.pdf Фахове видання

 
ІII. Основні навчально-методичні роботи


Митна справа: Словник-довідник. – Харків: Кн. рекламне агентство «РА», 2000. – 320 с. Гриф надано МОН України, рішення від 30.10.2000 р.
Практикум з митного права: Навчально-методичний посібник / За ред. Д.В.Приймаченка; Авт. кол. Коросташова І.М., Мазур А.В., Приймаченко Д.В., Філіповська О.Л. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2003. – 83 с.
Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В.Пашка, М.М. Каленського. – К.: Юстініан, 2004. – С.42-48.
Порядок заповнення вантажної митної декларації / За ред. П.В.Пашка. – К.: Знання, 2005. – 399 с. – (Митна справа в Україні).
Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно–правове дослідження: Наук.–практ. посібник / Мазур А., Мароха В., Олійник Н., Омельченко О., Полонський О., Ропотан О.; За наук. ред. А.В.Мазура. – К.: ТОВ «Ніка–Прінт», 2005. – 832 с.
Методичні вказівки та плани семінарських занять з дисципліни «Організація правової та претензійно-договірної роботи митних органів» зі спеціальності «Правознавство» (денна форма навчання) / Укл. В.А. Зуєв, О.А. Зуєва, А.В. Мазур. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2007. - 33 с.
Правовий і соціальний захист працівників митних органів: Конспект лекцій / В. І. Щербина, І. В. Тулянцева; рец.: А. В. Мазур, І. Е. Берестова; ред. Т. П. Дерев'янко [та ін.]; Держмитслужба України, АМСУ. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2008. - 84 с.
Кунєв Ю.Д., Коросташова І.М., Мазур А.В., Шапошник С.П. Управління в митній службі: Підручник / За заг. ред. Ю.Д.Кунєва. К.: Центр навч. літ., 2006. 408 с. Гриф надано МОН України, лист № 14/18.2-414 від 20.06.2006 р.
Практикум з митного права: Навч.-метод. посібник/ І.М. Коросташова, А.В. Мазур, С.М. Перепьолкін та ін; АМСУ, Держмитслужба України. - 2-ге вид. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2007. - 116 с.
Митне право України: Навч. посібник / За заг. ред. В.В.Ченцова. К.: Істина, 2007. 328 с. Гриф надано МОН України, лист № 1/11-Г-26 від 29.12.2007 р.
Організація митного контролю. Зони митного контролю. Здійснення митного контролю: наук.-практ. коментар гл.6-8 МК України / в кн. Митний кодекс України: Наук.-практ. коментар /А.Т.Комзюк, О.О. Погрібний, Р.А.Калюжний та ін. – К.: Всеукр. асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 757 с. – С.83-119.
Митне право України: Навч. посібник / За заг. ред. В.В.Ченцова та Д.В.Приймаченка. - 2-е вид. – К.: Істина, 2008. – 328 с.
Організація митного контролю / у кн. Науково-практичний коментар до Митного кодексу України : у 3 т. / гол. редкол. Азаров М.Я. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. − Т. 2. – С.268-308 (446 с.
Зони митного контролю /у кн. Науково-практичний коментар до Митного кодексу України : у 3 т. / гол. редкол. Азаров М.Я. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. − Т. 2. – С.309-318 (446 с.
Здійснення митного контролю / у кн. Науково-практичний коментар до Митного кодексу України : у 3 т. / гол. редкол. Азаров М.Я. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. − Т. 2. – С.318-439 (446 с.
Особливі процедури митного контролю / у кн. Науково-практичний коментар до Митного кодексу України : у 3 т. / гол. редкол. Азаров М.Я. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. − Т. 2. – С.452-461 (446 с.
Митне право України : навчальний посібник / кол. авторів: В. В. Ченцов, С. В. Кувакін, А. В. Мазур та ін.; за заг. ред. В. В. Ченцова та Д. В. Приймаченка. – Вид. 3-є. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. – 328 с.
Науково-практичний коментар Митного кодексу України [текст станом на 17 січня 2017 року] / За заг. ред. Додіна Є. В. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 488 с.
Науково-практичний коментар Митного кодексу України. [станом на 5 квітня 2018] / За заг. ред. Додіна Є. В. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с.
Заходи фізичного впливу / у кн. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т.5: Адміністративне право. / редкол.: Битяк Ю.П. (голова) та ін.; НАПН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; НЮУ імені Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2021. С.368-370.
Звільнення від адміністративної відповідальності / у кн. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. – Т.5: Адміністративне право. / редкол.: Битяк Ю.П. (голова) та ін.; НАПН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; НЮУ імені Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2021. С.375-377.