Історія УМСФ

УНІІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

Вищий  спеціалізований  навчальний  заклад  з  підготовки фахівців  у  сфері митної  справи.  В  середині 1990-х  рр.  митна  система  України  вступила в  якісно-новий  період  свого  розвитку.  Кількісні параметри,  що  були  характерні  для  розбудови  національних митних органів у 1992–1995 рр. поступово  трансформувались  в  якісні  показники.  Важливий  аспект  реорганізації  митної  служби України – створення ефективної системи професійної підготовки працівників митних органів. Одним  із  головних  напрямків  розбудови  системи  підготовки кадрів для Держмитслужби стало створення  власного навчального закладу. 

11.06.1996 р. Президент України Л. Д. Кучма підписав Указ № 412/96  «Про створення Академії митної служби України».  АМСУ  була  визначена  як  головна  навчально-методична  установа  національної  системи  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  фахівців митної справи. Указом Президента України  від 23.03.1998  р. № 216/98  АМСУ  визначено  головною  навчально-методичною  установою  національної системи підготовки, перепідготовки та  підвищення кваліфікації фахівців митної справи. Створення  вищого  навчального  закладу  відбувалось  за  безпосередньої  участі  її  фундаторів: голови  ДМСУ  Леоніда  Васильовича  Деркача  та першого  ректора  АМСУ –  професора Петра Панфіловича Падуна (ректор Академії 1996–2004 рр.).  В  АМСУ  було  сформовано  висококваліфікований  кадровий потенціал, розроблено навчально-методичне забезпечення з урахуванням митного спрямування,  організовано  науково-дослідну  роботу, відкрито аспірантуру, комп’ютеризовано навчальний  процес  із  використанням  мережі  Інтернет,  створено  видавничу базу,  сформовано бібліотеку  з  найсучаснішим  фондом  навчальної  та  наукової  літератури,  зміцнено  матеріально-технічну  базу.  Усе  це  створило  умови  для  акредитації  Академії  відповідно до рішення Державної акредитаційної  комісії від 13 квітня 2004 р.  за  ІІІ освітнім рівнем  акредитації. 

Наступні  осягнення  АМСУ  пов’язані  з  діяльністю  ректора –  професора  Віктора  Васильовича  Ченцова.  В  період  з 2005  по 2010  рр.  було  багато зроблено для  зміцнення  та  технічної реконструкції матеріальної та навчальної бази Академії. Значні зусилля керівництва АМСУ спрямовувались на  підготовку  науково-педагогічних  кадрів  найвищої кваліфікації  з  числа  власних  працівників,  що  позитивно  впливало  на  зміцнення  колективу.  Вирішальним досягненням цього періоду стало рішення ДАК від 25.02.2010 р. про акредитацію Академії  за IV освітнім рівнем.  АМСУ  перетворилась  на  потужний  науководослідний  центр  з  вивчення  актуальних  питань  митної проблематики. Науковці АМСУ стали провідними виконавцями науково-дослідних програм  на  замовлення  ДМСУ.  В  цей  період  ректор  В.В.  Ченцов запропонував стратегію розвитку спрямовану  на  перетворення  Академії  у  міжнародний  центр митної освіти. Як член Всесвітньої відомчої  міжнародної організації – Мережі митних університетів, АМСУ одна  з перших  в  світі  імплементувала  в  навчальний  процес  професійні  стандарти  підготовки  митників  Всесвітньої  митної  організації. 26.06.2010 р. на базі Академії створено один з шести  на  європейському  просторі  Європейський  регіональний навчальний центр ВМО. АМСУ уклала  міжнародні  договори  з  багатьма  ВНЗ  інших  країн  світу, в  її  стінах  за підтримки Посольства  та  Генерального Консульства Республіки Польща налагоджено функціонування Українсько-польського  центру. Серед почесних докторів Академії – Куніо Мікурія –  Генеральний  секретар ВМО. В Академії  видається регіональний науковий митний журнал  «Customs Scintific Journal». 

У  період  з 2011  по 2012  рр.  посаду  ректора займав  професор Л.С.  Сорока.  Разом з тим, відповідно до розпорядження КМУ від  16.11.2011 р. № 1191-Р АМСУ перейшла до сфери управління Міністерства освіти  і науки, молоді  та спорту. Таким чином в  її  історії розпочався новий етап розвитку. З 2013 р. обов’язки ректора АМСУ виконував професор В.В. Ченцов. За період з 1996 по 2013 рр. викладачами  АМСУ  було  підготовлено  та  направлено до митної служби більше 4500 випускників різних форм навчання.

Згідно з пропозицією Міністерства освіти і науки, згідно з розпорядженням кабінету Міністрів України № 788-р від 3 вересня 2014 р. відбулась реорганізація Академії митної служби України та Дніпропетровської державної фінансової академії шляхом їх приєднання до Університету митної справи та фінансів. Таким чином розпочався черговий етап розвитку вищого навчального закладу митної та фінансової освіти в Україні. З 2018 р. на посаду ректора Університету митної справи та фінансів був обраний кандидат юридичних наук, доцент Дмитро Олександрович Бочаров.

В сучасних умовах Університет митної справи та фінансів це багатопрофільний університет який структурно складається: з Навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин, 4 факультетів: інноваційних технологій; фінансового; економіки, бізнесу та міжнародних відносин; управління. А також військової кафедри і ліцею міжнародних відносин. Підготовка здійснюється з 29 спеціальностей.

З 1998 р. Університет митної справи та фінансів готує наукові та науково-педагогічні кадри через аспірантуру, з 2005 р. – в університеті функціонує постійно діюча аспірантура. У 2016 році згідно із наказом Міністерства освіти і науки від 04.07.2016 р. № 771 Університет отримав ліцензію на здійснення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Наразі загальна кількість аспірантів університету становить близько 100 осіб. 

Університет митної справи та фінансів є провідним центром міжнародного співробітництва в сфері митної освіти. На його базі створені та функціонують міжнародні регіональні центри країн Східної Європи, Південної Америки, Африки, Близького Сходу, Індії. Здійснюється підготовка іноземних студентів.