Історія УМСФ

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

    Вищий  спеціалізований  навчальний  заклад  з  підготовки фахівців  у  сфері митної  справи.  В  середині 1990-х  рр.  митна  система  України  вступила в  якісно-новий  період  свого  розвитку.  Кількісні параметри,  що  були  характерні  для  розбудови  національних митних органів у 1992–1995 рр. поступово  трансформувались  в  якісні  показники.  Важливий  аспект  реорганізації  митної  служби України – створення ефективної системи професійної підготовки працівників митних органів. Одним  із  головних  напрямків  розбудови  системи  підготовки кадрів для Держмитслужби стало створення  власного навчального закладу.

    11.06.1996 р. Президент України Л. Д. Кучма підписав Указ № 412/96  «Про створення Академії митної служби України».  АМСУ  була  визначена  як  головна  навчально-методична  установа  національної  системи  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  фахівців митної справи. Указом Президента України  від 23.03.1998  р. № 216/98  АМСУ  визначено  головною  навчально-методичною  установою  національної системи підготовки, перепідготовки та  підвищення кваліфікації фахівців митної справи. Створення  вищого  навчального  закладу  відбувалось  за  безпосередньої  участі  її  фундаторів: голови  ДМСУ  Леоніда  Васильовича  Деркача  та першого  ректора  АМСУ –  професора Петра Панфіловича Падуна (ректор Академії 1996–2004 рр.). 

    В АМСУ  було  сформовано  висококваліфікований  кадровий потенціал, розроблено навчально-методичне забезпечення з урахуванням митного спрямування,  організовано  науково-дослідну  роботу, відкрито аспірантуру, комп’ютеризовано навчальний  процес  із  використанням  мережі  Інтернет,  створено  видавничу базу,  сформовано бібліотеку  з  найсучаснішим  фондом  навчальної  та  наукової  літератури,  зміцнено  матеріально-технічну  базу.  Усе  це  створило  умови  для  акредитації  Академії  відповідно до рішення Державної акредитаційної  комісії від 13 квітня 2004 р.  за  ІІІ освітнім рівнем  акредитації.

    Наступні  досягнення  АМСУ  пов’язані  з  діяльністю  ректора –  професора  Віктора  Васильовича  Ченцова.  В  період  з 2005  по 2010  рр.  було  багато зроблено для  зміцнення  та  технічної реконструкції матеріальної та навчальної бази Академії. Значні зусилля керівництва АМСУ спрямовувались на  підготовку  науково-педагогічних  кадрів  найвищої кваліфікації  з  числа  власних  працівників,  що  позитивно  впливало  на  зміцнення  колективу.  Вирішальним досягненням цього періоду стало рішення ДАК від 25.02.2010 р. про акредитацію Академії  за IV освітнім рівнем.  АМСУ  перетворилась  на  потужний  науководослідний  центр  з  вивчення  актуальних  питань  митної проблематики. Науковці АМСУ стали провідними виконавцями науково-дослідних програм  на  замовлення  ДМСУ.  В  цей  період  ректор  В.В.  Ченцов запропонував стратегію розвитку спрямовану  на  перетворення  Академії  у  міжнародний  центр митної освіти. Як член Всесвітньої відомчої  міжнародної організації – Мережі митних університетів, АМСУ одна  з перших  в  світі  імплементувала  в  навчальний  процес  професійні  стандарти  підготовки  митників  Всесвітньої  митної  організації. 26.06.2010 р. на базі Академії створено один з шести  на  європейському  просторі  Європейський  регіональний навчальний центр ВМО. АМСУ уклала  міжнародні  договори  з  багатьма  ВНЗ  інших  країн  світу, в  її  стінах  за підтримки Посольства  та  Генерального Консульства Республіки Польща налагоджено функціонування Українсько-польського  центру. Серед почесних докторів Академії – Куніо Мікурія –  Генеральний  секретар ВМО. В Академії  видається регіональний науковий митний журнал  «Customs Scintific Journal».

    У  період  з 2011  по 2012  рр.  посаду  ректора займав  професор Л.С.  Сорока.  Разом з тим, відповідно до розпорядження КМУ від  16.11.2011 р. № 1191-Р АМСУ перейшла до сфери управління Міністерства освіти  і науки, молоді  та спорту. Таким чином в  її  історії розпочався новий етап розвитку. З 2013 р. обов’язки ректора АМСУ виконував професор В.В. Ченцов. За період з 1996 по 2013 рр. викладачами  АМСУ  було  підготовлено  та  направлено до митної служби більше 4500 випускників різних форм навчання.

    Згідно з пропозицією Міністерства освіти і науки, згідно з розпорядженням кабінету Міністрів України № 788-р від 3 вересня 2014 р. відбулась реорганізація Академії митної служби України та Дніпропетровської державної фінансової академії шляхом їх приєднання до Університету митної справи та фінансів. Таким чином розпочався черговий етап розвитку вищого навчального закладу митної та фінансової освіти в Україні. У травні  2018 р. на посаду ректора Університету митної справи та фінансів був обраний кандидат юридичних наук, доцент Дмитро Олександрович Бочаров. В червні 2023 р. відбулись чергові вибори ректора УМСФ, на який трудовий колектив знову продемонстрував довіру Дмитру Олександровичу Бочарову, обравши його на другу ректорську каденцію.

    З 1998 р. Університет митної справи та фінансів готує наукові та науково-педагогічні кадри через аспірантуру, з 2005 р. – в університеті функціонує постійно діюча аспірантура. У 2016 році згідно із наказом Міністерства освіти і науки від 04.07.2016 р. № 771 Університет отримав ліцензію на здійснення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

    На листопад 2023 р. в університеті функціонують 2 постійнодіючі спеціалізовані вчені ради: Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (проходить акредитацію); Д 08.893.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

    В аспірантурі на цей час навчаються за 5 спеціальностями: 051 Економіка; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 076 Підприємництво та торгівля; 081 Право; 281 Публічне управління та адміністрування – 153 аспіранти.

    У докторантурі за 5 спеціальностями: 051 Економіка; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 076 Підприємництво та торгівля; 081 Право; 281 Публічне управління та адміністрування – 16 докторантів.

    Університет митної справи та фінансів це багатопрофільний університет на листопад 2023 року структурно складається: з Навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин, 4 факультетів: інноваційних технологій; фінансового; економіки, бізнесу та міжнародних відносин; управління (6000 студентів), 24 кафедри, 16 структурних підрозділів (468 співробітників) військової кафедри (200 курсантів), ліцей міжнародних відносин (230 учнів 8-11 класів, на самоокупності). Бібліотека УМСФ – володіє найбільш повним зібранням видань з питань митної тематики в Україні. Фонд бібліотеки нараховує понад 170 тисяч. Підготовка студентів здійснюється за 29 спеціальностями за освітнім рівнем «бакалавр» та за 23 спеціальностями освітнього рівня «магістр».

    Слід відзначити, що всі освітні програми адаптовані під вимоги роботодавців відповідно до існуючих договорів. Практична підготовка здійснюється на базах роботодавців. Серед великої кількості работодавців з якими УМСФ має договори та плідно співпрацює з напрямів працевліштування випускників університету слід відзначити Державну митну службу України, Бюро економічної безпеки, Агенство з розшуку та менеджменту активів, інши державні та приватні  установи, організації.

    Сучасна стратегія розвитку університету концентрується на реалізації концепції дослідження сучасних потреб ринку освітніх послуг, які враховують інтереси підприємців. В рамках цієї стратегії в УМСФ працюють 9 профільних центрів: Центр інформаційних технологій, Регіональний центр інноваційного розвитку банківськоі системи України, Центр розвитку підприємництва, Центр Фінансової освіти, Центр Розвитку Аудиту, Центр журналістики та медіакомунікацій, Центр АРМА, Центр правової освіти та Юридична клініка, Центр розвитку туризму та гостинності.

    Забезпечує організацію та проведення платних курсів Центр профільної освіти (курси державної реєстрації, курси виконавчої служби, курси міграційної служби, курси судової адмiнiстрацiї, корпоративне навчання, семінари – тренінги, індивідуальні консультації «Організація та управління власним (малим) бізнесом», «Основи бізнес-планування у підприємницькій діяльності», «Фінанси, бухгалтерський облік та інформаційні технології», «Підприємець-початківець», «Управління та діловодство кадрового персоналу».

    Особливо слід відзначити ініціативну політику університету з професійної підтримки учасників бойових дій. У вересні 2023 р., відкрито перший в Україні Центр ветеранського розвитку, який  забезпечує перепідготовку ветеранів війни.

    Провідна роль при формуванні стратегії розвитку Університету митної справи та фінансів належить вченій раді під головуванням професора Віктора Васильовича Ченцова. Завдяки професійному плануванню і менеджменту Університет в складних умовах воєнного часу демонструє успішний розвиток.

    Університет митної справи та фінансів є провідним центром міжнародного співробітництва в сфері митної освіти. На його базі створені та функціонують  7 міжнародних центрів: (корейський, італійський, польський, азербайджанський, бразильський, арабський, Почесного Консульства Кот-д'Івуару). Міжнародні партнери: більше 50 університетів світу; членство в міжнародних організаціях (INCU, WCO). З 2022 р. відбувається міжнародне стажування студентів: Асоціація UCM-Italy і Громадська організацієя «Італійські продукти і кулінарна школа» Україна) організовує проходження оплачуваної практики (стажування) у Республіці Італія.

    Особливе місце в сучасній історії університету належить збереженню та вивченню історичної та мистецької спадщини. З 2011 р. в Університеті функціонує музей історії митної справи. В період 2021-2023 рр. під керівництвом першого проректора, професора Віктора Ченцова було проведена колосальна робота з модернізації та розширення тематики експозицій. Що дало створити музейний комплекс УМСФ, який включає постійно діючі експозиції: «Історія торгівлі та митної справи в Україні», «Історія боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил в Україні», «Історія митних органів незалежної України», «Історія Університету», «Формений одяг митників світу», «Історія розвитку технічних засобів митного контролю», «Валюти світу», «Історія країн у монетах», «Україна. Валюта. Історія грошового обігу». Художньо-літературно-творча частина складається з експозицій: «Галерея АМСУ», «Фотовиставка Володимира Тертишника», «Виставка Ігоря Зайцева», «Наші таланти», «Галерея УМСФ», «Художня виставка», «Фотовиставка», «Виставка Анатолія Щетиніна», «Портрети іноземних студентів», «Наукові здобутки», «Школа Ігоря Зайцева», «Центр підтримки культурної спадщини» та експозиція «Петриківський розпис».

    Результатом визнання якості цієї колосальної роботи стали наступні рішення. Так Музейний комплекс Університету Постановою Кабінету Міністрів України внесений до Реєстру держаних музеїв України. Музей є членом Асоціації музеїв міста Дніпра. А у вересні 2023 р. Музей історії митної справи в Україні прийнятий до Міжнародної асоціації митних музеїв. Слід відзначити, що експозиції є в постійному доступі для відвідувачів.