Салюк Марина Анатоліївна

Доцент кафедри, кандидат психологічних наук

У 2001 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Психологія», кваліфікація «Психолог».

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології  (тема дисертації «Формування когнітивних структур особистості засобами нових інформаційних технологій»). Захист дисертації відбувся в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Є членом Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

Викладає дисципліни: «Експериментальна психологія», «Історія психології», «Психодіагностика», «Диференціальна психологія». 

Сфера наукових інтересів: імпліцитні теорії інтелекту та особистості.

Профіль у GoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=bBI26HsAAAAJ&hl=uk

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-6143-350X

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці

 1. Аршава І.Ф., Салюк М.А. Імпліцитні теорії інтелекту та особистості як предиктори психологічного благополуччя і оптимізму // Journal of Psychology Research. – Vol. 25 (8). – 2019. – С. 10-20
 2. Салюк М.А., Кутовий К.П., Аршава І.О. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні як чинник розвитку метакогнітивної компетентності студентів // Зб. наук. пр. «Теорія і практика сучасної психології». - 2019 р., № 5, Т. 1. С. 57-62.  DOI https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.5-1.9
 3. Аршава І.Ф., Салюк М.А. Роль експліцитних та імпліцитних компонентів самосвідомості у проявах адаптаційного потенціалу особистості юнацького віку // JOURNAL OF PSYCHOLOGY RESEARCH, VOL. 26 (9), 2020 – С. 4-12
 4. Салюк М.А., Ковальчук О.С., Несправа М.В., Дашевська Ю.С. Типи сприйняття образу ветерана АТО/ООС сучасною українською молоддю // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 14: Методологія і теорія психології. – Випуск 5. Київ – Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.». 2020. С 216-225
 5. Аршава І.Ф., Салюк М.А. Самоефективність та імпліцитні уявлення про інтелект як когнітивні предиктори інноваційного потенціалу особистості // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, № 3, 2021. С. 52-59. DOI https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.1.8
 6. Аршава І.Ф., Салюк М.А. Особливості взаємозв’язку імпліцитних теорій інтелекту та особистості з копінг-стратегіями // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, № 1, 2022. С. 34-41. DOI https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.1.5
 7. Салюк М.А., Друк М.С. Особистісні фактори академічної прокрастинації студентів в умовах використання дистанційних технологій навчання // JOURNAL OF PSYCHOLOGY RESEARCH, Vol. 28 No. 11 (2022). С. 99-111. DOI: https://doi.org/10.15421/102207
 8. Величко Р.В., Салюк М.А. Імпліцитна психологія як науковий напрям психологічних досліджень // Габітус, №46, 2023. С. 49-54. http://habitus.od.ua/journals/2023/48-2023/8.pdf
 9. Galtseva, T., Saliuk, M., Кutiepova-Bredun, V., Ploshynska, A., & Hrysenko, N. (2023). Peculiarities of personality resilience formation in modern conditions. Amazonia Investiga, 12(62), 213-220. https://doi.org/10.34069/AI/2023.62.02.21 (WoS)
 10. Stupka, A.A., Kopteva, E.M., Saliuk, M.A. et al. Virial theorem for a cloud of stars obtained from the Jeans equations with second correlation moments. Eur. Phys. J. C 83, 598 (2023). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-023-11737-y (WoS)

 

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні):

Салюк М.А., Бунас А.А. Загальна психологія. Електронний навчальний посібник. Дніпро: ДНУ, 2021. 320 с.

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування:

 1. Салюк М. А., Бунас А.А. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Загальна психологія» (для студентів ОКР «Бакалавр» денної, заочної та вечірньої форм навчання). – Д. : ДНУ, 2021. – 28 с.
 2. Методичні рекомендації до написання та оформлення кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем спеціальності 053 «Психологія» для студентів денної та заочної форм навчання / укл.: А. Бунас, М. Салюк. Дніпро : ДНУ, 2021.-  44 с.
 3. Салюк М.А. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія психології» (для студентів ОКР «Бакалавр» денної, заочної та вечірньої форм навчання). – Дніпро: ДНУ, 2022.  – 18 с. (1,1 др. арк.). (електронний варіант).

 

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах:

2019-2021 рр - відповідальний виконавець наукової теми кафедри загальної психології та патопсихології «Психологічні ресурси адаптаційного потенціалу особистості» (№ держреєстрації 0119U100514).

 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

 1. Салюк М.А., Петренко Т.С. Особливості сприйняття образу ветерана АТО сучасною українською молоддю // Osiągnięcia naukowe i perspektywy: Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. M.Andrzejewskiego. – Wrocław: Nowa nauka, 2019. – 112 р. С. 93-94.
 2. Салюк М.А., Грібанова К.В. Особливості самовідношення та локусу контролю як предиктори стресостійкості особистості // Молодий вчений. — 2019. — №11. С.738-742. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-156
 3. Салюк М.А., Грібанова К.В. Роль самовідношення у прогнозуванні стресостійкості особистості // Матеріали Міжнародної науково-практичної заочної конференції: «Особистісні ресурси досягнення життєвого успіху: психолого-педагогічний аспект», 21-22 листопада 2019 р. — Д.: ДНУ, 2019
 4. Салюк М.А., Тарасюк Х.О. Роль імпліцитних уявлень у забезпеченні психічної саморегуляції особистості та її адаптаційного потенціалу // Wissenschaftliche  Ergebnisse  und  Errungenschaften: 2020: der  Sammlung  wissenschaftlicher  Arbeiten  «ΛΌГOΣ»  zu  den Materialien der    internationalen    wissenschaftlich-praktischen Konferenz  (B. 2), 25.Dezember,  2020. München,  Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. С. 110 – 112. 
 5. Салюк М.А., Друк М.С. Вплив прокрастинації на прийняття рішень студентами // Наукові тренди постіндустріального суспільства: матеріали II Міжнародної наукової конференції (Т.3), м. Запоріжжя, 3грудня, 2021р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С. 69-71.

Шевяков Олексій Володимирович

Доктор психологічних наук, професор (за сумісництвом)

 У 1984 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Біологія”. Кваліфікація “Біолог. Викладач”. 

          У 2011 році присуджено науковий ступінь доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.03 – психологія праці, інженерна психологія (тема дисертації “Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності”).  Захист відбувся в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

        У 2013 році присвоєно вчене звання професора кафедри теоретичної та прикладної психології.

        Має значний досвід викладацької діяльності (27 років) та роботи практичним психологом. Директор центру освітньо-психологічних послуг.

      Академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, член Міжнародної академії організаційних психологів і психологів праці, член Національної Аcоціації психологів України, член Міжнародної академії інформаційних технологій.

     Викладає дисципліни: “ Інженерна психологія та психологія праці”.

Сфера наукових інтересів: психологічне забезпечення професійної діяльності фахівців, теоретичні та практичні питання соціально-психологічної підтримки, формування та розвитку працездатності.

Профіль у GoogleScholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=Qh-B7DwAAAAJ

ORCID 

https://orcid.org/0000-0001-8348-1935

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці

1.Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1.1. Sheviakov, O.V., Krupskyi, O.P., & Slavska Y.A. (2018). Ergonomic provision of modernizing management processes of metallurgical production in Ukraine and China. Scientific Bulletin of National Minning University. Scientific and technical journal, 1(157), 134-143 (Scopus);

1.2. Blynova, O. Y., Holovkova, L. S., & Sheviakov O.V. (2018). Philosophical and sociocultural dimensions of personality psychоlogical security. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 14, 73-83. doi: 10.15802/ampr.v0i14.150750 (WoS);

1.3.Yevdokymova N., Sheviakov O., Koval I., Lunov V., Kocharian A., Barinova N., Onufrieva L.(2019) Psychological Provision of Processes Modernization of Metallurgical Production Management. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE),8(4S), 115-121. doi: 10.35940/ijrte.D1004.1184S19.(Scopus);

1.4.Шевяков О.В., Дорошенко Е.Ю., Михалюк Є.Л., Приходько В.В., Ляхова І.М., Ніканоров О.К., Малахова С.М., & Гурєєва А.М. (2020). Особливості соціально-психологічної реабілітації спортсменів-паралімпійців, які спеціалізуються в пауерліфтингу. Запорожский медичний журнал,22, 1(118), 96-102. http://zmj.zsmu.edu(WoS);

1.5.Бурлакова И.,  Шевяков А., Евдокимова Н., Кахно И., &Пономаренко В. (2020). Соціально-психологічні технології формування професійного здоров’я фахівців-економістів. Мінародний журнал психосоціальної реабілітації. Т.24, Вып.6, 13030-13040 ISSNi1475-7192. DOI:10.37200/IJPR/ V24161PR261271 (Scopus);

1.6. Shevchenko, O., Burlakova, I., Sheviakov O., Agarkov O., Shramko I. (2020). Psychological foundations of occupational health of specialists of economic sphere. Медичні перспективи. Т.25. №2, 163-167. (WoS);

1.7. Шевченко О.А., Шевяков О.В., Корнієнко В.В. та ін. (2022) Психологічні складові реабілітаційного потенціалу особистості. Медичні перспективи. Т.27. №4, 214-222. (Scopus+WoS)

 

2.Наявність виданого підручника чи навчального посібника

 1. Шевяков О.В., Бурлакова І.А., Євдокимова Н.О. та ін. Психологічне забезпечення педагогічної майстерності. Навч.-метод. посібник. Київ: Видавничий дім “Кондор”, 2020.276 c.
 2. Шевченко О.А., Шевяков О.В. Практичне керування для медичного закладу при організації допомоги госпіталізованим хворим на COVID-19 (соціально-епідеміологічні та психологічні аспекти). Посібник Дніпро: Проект NAT 154 Кімонікс Інтернешнл Інк, 2020.140 c.
 3. Деркач Л.М., Шевяков О.В. Когнітивна наука. Начальний посібник. Київ: Видавничий  дім “Кондор”, 2021. 320 c.

 

3.Наявність виданих навчально-методичних посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій (практикумів), методичних вказівок (рекомендацій), робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

 

1.Шевяков О.В. Навчальний посібник. Психологічне забезпечення складних систем діяльності. Київ: Персонал, 2018.244 c.

2.Приходько В.В., Шевяков О.В. Основи педагогічної антропології. Київ: Персонал, 2018. 238 c.

3.Шевяков О.В., Ковтун А.О. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів ступеню вищої освіти «Магістр» спеціальностей 014 «Середня освіта(фізична культура»), 017 “Фізична культура і спорт». Дніпро: Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, 2018.60 с.

 

4.Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку фахових видань України або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах (кат. В, Copernicus)

 1. Спортивний вісник Придніпров’я. Зб. наук. праць Придніпровської держаної академії фізичної культури і спорту. 
 2. Review of transport economics and management. Зб. наук. праць Українського державного університету науки і технологій.

3.Теоретичні і прикладні проблеми психології. Зб. наук. праць СНУ імені Володимира Даля.

 1. Психологія: реальність і перспективи. Зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету.
 2. Public administration and Law Review. Scientific Center of Innovative Researches OU. Tallinn. Estonia.

 

5.Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи

1.Розробка Практичного посібника для медичного закладу при організації допомоги госпіталізованим хворим на COVID-19 (cанітарно-епідеміологічні та психологічні аспекти). Проект NAT154 Кімонікс Інтернейшнл Інк. Від імені проекту USAID “Зміцнення громадської довіри” (USBI II), контракт з USAID №AID-OAA-1-14-00006 (Технічне завдання №AID-OAA-TO—17-00009)/ О.А. Шевченко, Н.І. Рублевська, І.А. Андрєєва, С.В. Степанов, А.О. Кіпоть, О.В. Шевяков. 2020 (за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку).

 1. Дійсний член постійно діючого колегіального робочого органу Агентства сертифікації та акредитації “Стандарт-Експерт” ради експертів з громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти з 25 червня 2021 року.

 

 1. Наявність апробаційних та/або науково-популярних та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики
 2. Sheviakov O.V., Holovkova L.S. Psychological providing professional competency of metalwork professionals in Ukraine and China. Professional competency of modern specialist: means of formation,development and improvement: collective monograph . Warsaw: BMT Erida Sp.,2018.360p.P.20-34.
 3. Sheviakov O., Blynova O. Psychologycal provision processes modernizationof metallurgical production management. Scientific development and achievements: collective monograph.    Vol.3. London: United Kingdom, 2018.350 p. P.316-329.

3.Sheviakov O.V.,  Prihodko V.V.,  Burlakova I.A. Temporality of experience at the end of social development (in the context of designing a system of sport for the highest achievements). Modern World tendencies in the development of science: collective monograph.  London: Science Publishing, Vol.1, 2019. 250 p. P. 184-193.

 1. Sheviakov О.V., Sizov V.V., Slavskaia  Ya. A. Educational system and cultural archetype. Modern World tendencies in the development of science: collective monograph.  London: Science Publishing, Vol.2, 2019. 250 p. P. 73-87.
 2. Burlakova I., Sheviakov О. Psychological bases of professional health of specialists of economic sphere. The development of global science: collective monograph.   London: United Kingdom, 2019. 350p. P.82-94.
 3. Burlakova I., Sheviakov О., Shramko I. Psychological bases of occupational health of specialists of economic sphere. Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: collective monograph.    Velico Tarnovo: Publishing House. 2020.360 p. P.446-457.
 4. Sheviakov О.V., Shramko I.A. Psychological provision of activities of professionals in the conditions of metallurgical production. Modern researches in psychology and pedagogy: collective monograph.    Riga: Baltija Publishing. 2020.428 p. P.405-420.

 

 1. Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

1.Академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.

 1. Член Мііжнародної академії організаційних психологів і психологів праці.

3.Член Національної Аcоціації психологів України

4.Член Міжнародної академії інформаційних технологій.

 

 1. Нагороди

1.“За розбудову освіти”  (2013).

 1. Лауреат Всеукраїнської премії “Працівникам освіти України” (2018).
 2. Cрібна медаль лауреата Всеукраїнської премії “Гордість України”(2019).

 

Деркач Лідія Миколаївна

Доктор психологічних наук, професор

У 1971 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Англійська мова та література», кваліфікація «Викладач англійської мови  та літератури», з відзнакою.

У 1982 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна, дитяча та вікова психологія  (тема дисертації - «Асоціативний експеримент як метод дослідження індивідуальних та вікових особливостей вербальної пам’яті »). Захист дисертації відбувся в Київському  Науково-дослідному Інституті психології УРСР Інституті психології АПН 

У 1984 році присвоєно вчене звання доцента кафедри  англійської філології.

 У 1994 році присуджено науковий ступінь доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія  (тема дисертації- «Психологічні основи  самоконтролю учнів у процесі навчання іноземним мовам»). Захист дисертації відбувся  в Київському Інституті психології АПН  України.У 2016 році присвоєно вчене звання професора по кафедрі психології.

Має значний досвід викладацької діяльності (понад 50 років), адміністративної роботи ( проректор з наукової роботи, декан факультету психології, завідувач кафедри) та роботи практичним психологом.

Відмінник освіти України (1989 р.), експерт UNESCO з питань навчання та виховання. Є автором міждисциплінарного комплексного нейропсихолінгвістичного підходу до організації навчання  іноземним мовам у немовному вузі (1989).

Двічі була нагороджена  премією Witkin-Okonj (CША).

Стаття про науковий шлях Л.М.Деркач включена до Енциклопедії Сучасної України  (2007). Л.М.Деркач  визнана  номінантом-переможцем Міжнародного Автобіографічного Словника Маркуса «Видатні науковці ХХ століття» (VIP Code SCO – 73007, США, 2002).

 

Викладає дисципліни: « Психологія», «Прикладна психологія», «Психологія спілкування», «Психологія емоційного інтелекту», «Екстремальна психологія», «Психологія кризи», «Психологія та педагогіка вищої школи», «Психолого-педагогічні процеси забезпечення навчального процесу», «Прикладна психологія» (англійською мовою).

Сфера наукових інтересів:обробка інформації мозком, теоретико-методологічні проблеми психології когнітивних процесів,трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін, теоретична і прикладна психологія у вимірах наукових парадигм.

Профіль у GoogleScholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=1JlPqokAAAAJ

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-0638-6210

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Основні наукові та навчально-методичні праці

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

1.Maksymenko, S.D., Derkach, L.M. (2023). Understanding Modern Cognitive War in the Global Dimension, Its Genesis in the Ukrainian Context: A Review and Directions for Future Research. Cognitive warfare and social impact operations. Obrana a Strategie,Vol.23, NO.1, 2023.pp.126-148. SCOPUS, Web of Science Core Collection

2.Derkach, L.M. Perfectionism, Self-Control and Self-Regulated learning in Future Psychologists.// Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. К., 2019. С.72-84. Web of Science Core Collection

3.Деркач Л.М.,  Несправа В.М. Ціннісні орієнтації як чинники  ставлення молоді до євроінтеграції//Проблеми емпіричних досліджень у психології, педагогіці та гуманітарних науках ( до 120-річчя від дня народження Жака Лакана).21-23.06.2022, м.Краків.С.1-18.Index Copernicus, Google.

4.Деркач Л.М. Психологічна освіта та міграційні процеси в Україні: реалії сьогодення та перспективи майбутнього  //»Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Вип21.-Кн.3.-Том ІІ(76) .-К., Гнозис, 2017. С.399-410.

5.Деркач Л.М., Марченко О.Г. Психологія кар’єри та професійна  комунікативна толерантність в українському контексті //Міжнародний науковий вісник:збірник наукових праць. Вип.1(17), Ужгород:ДВНЗ «УжНУ», 2018. С.21-33.

6.Derkach, L.(2021). Self-Control Profiles and Online Learning of Psychology Students Under and After COVID-19: Achievements and Novel Perspectives. European Humanity Studies: State and Society. Issue 2, 2021.pp.214-231. Index Copernicus, Google.

7.Derkach,L. (2017). Innovative Universities in Ukraine: Perspectives and Solutions. American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Research. Ukraine and Ukrainians Abroad. Not for Profit Corporation, New York, U.S.A, 2017.pp.10-16. 

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні):

 1. Деркач Л.М. Психологія когнітивної війни в українському вимірі//Трансформація особистості в умовах соціально-політичних  та економічних змін: колективна монографія. Дніпро:ЛІРФ, 2023.С.152-171.

2.Деркач Л.М., Шевяков О.В., Бурлакова І.А ., Братчікова Ю.К., Соловйова Д.В.,Мельничук Д.П. Когнітивна наука: Навч.посібник.- Київ: Видавничий дім «Кондор», 2021. – 320 с.

3.Максименко С., Деркач Л., Кіричевська Е., Касинець М., Тарнавська О.: науковий посібник / Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г.С.Костюка. Київ:»Видавництво Людмила», 2022. - 420 с.

 1. Welcome to the World of Economics: Запрошуємо до світу економічних знань: English  for Economists. Навчальний посібник /  Л.М.Деркач., Т.М.Висоцька., О.М.Черкащенко.- Дніпропетровськ: Національний  гірничий  університет, 2003.-248 с. 
 2. Навчальний посібник з англійської мови для студентів географічних спеціальностей / Л.М. Деркач ., Ю.В. Коваленко ., І.В Єрохіна., О.В. Марченко.- Дніпропетровськ:ДДУ, 1999.-100 с.

6.Англо-російсько-український словник-мінімум з психології / Л.М.Деркач., Л.І.Сімейкіна.,О.М.Глінська та ін.Дніпропетровськ:ДДУ, 1997.- 64 с.

Наявність виданих навчально-методичних посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування:

 1. Розроблення та аналіз державної політики: Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу / Укл.В.Є Романов, О.М.Рудік, Л.М.Деркач.- К.:Міленіум, 2003.- 60 с. (ISBN 966-8063-58-65)

2.Актуальні проблеми психологічної науки у ХХІ столітті: погляд у майбутнє. Магістерські студії: Матеріали І науково-практичної конференції каф. психології та педагогіки / Редакційна колегія: Л.М.Деркач. О.В.Сергієні, О.В.Диса,  м.Дніпро, 15 грудня 2020 р.Вип.1.Дніпро, ДДУВС, 2020.-  64 с.

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

2021-2022 р. науковий керівник наукової теми «Критерії оцінки ефективності психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу та організація моніторингу якості їх проведення» ДДУ

Член редакційної колегії періодичного наукового фахового журналу «Габітус», включеного до  міжнародної наукометричної бази  Index Copernicus International (Poland).

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”

Експерт UNESCO  та UNICEF з питань навчання та виховання

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:

1.Деркач Л.М., Можаєв Д.Г. “ONCORECOVERY” – концепція сучасної професійної підготовки та практики хірургів-мамологів. American Journal of Fundamental and Experimental  Research, 2020, 1(16), New York, U.S.A., pp.4-12.

2.Деркач Л.М. Когнітивне моделювання самоконтролю вербальної поведінки осіб, хворих на COVID-19 у постковідному періоді //  Адаптація: психолого-медичні проблеми: колективна монографія. Дніпро: Дніпров.гум. ун-т, 2022.-С.6-44.

3.Деркач Л.М., Кузнецова О.М. Вплив характерологічних особливостей особистості  на її рівень психологічного благополуччя //  Міжнародний науковий журнал «Вісник науки».Вип.№.36, грудень 2021. Рига, Латвія, Одеса, Україна, 2021.-С.4-7.

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою:

керівник  проблемної, науково-пошукової студентської групи ( 2008-2022 роки) .

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

З 1982 року - член  Всеукраїнського Товариства психологів, науковий кореспондент.

Остальцев Олексій Анатолійович

Старший викладач кафедри військової підготовки.

 

Біографічні дані:

Народився 17 травня 1973 року у м. Чоир, МНР.

1994 р.- Полтавське вище військове командне училище зв’язку.

2002 р.- Центральні офіцерські курси (м. Миколаїв).

2017р.- Курси по комунікаціям та інформаційним системам НАТО, G6 (м. Київ).

 

Проходив службу на посадах:

Командир взводу, роти, начальник зв’язку механізованого полку, окремого полку РЕБ та СП, начальник штабу окремого батальйону РЕБ, старшого офіцера штабу логістики штабу ОК «Схід»,заступник начальник управління штабу ОК «Схід».

 

Учасник бойових дій 2014 - 2018р.

2018 року звільнений з лав Збройних Сил України в відставку у військовому званні «полковник».

У 2022 році призначений на посаду старшого викладача кафедри військової підготовки УМСФ.

Викладає навчальні дисципліни: «Військово-технічна та  Військово - спеціальна підготовка».

Стрижак Ія Володимирівна

Доцент кафедри

  • У 2002 році закінчила магістратуру Харківського національного університету внутрішніх справ та здобула кваліфікацію магістра, спеціальність «Правоохоронна діяльність». У 2005 р. закінчила ад’юнктуру Харківського національного університету внутрішніх справ.
  • У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Договір переробки давальницької сировини»).
  • У 2013 році присуджено вчене звання доцента.
  • Має досвід роботи у правоохоронних органах та навчальних закладах системи МВС України.
  • Сфера наукових інтересів: цивільне право, сфера виконання робіт та надання послуг, захист прав інтелектуальної власності.
  • Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 • Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Бабіч І. В. Давальницькі договори на України. Критерії визнання давальницького договору / І. В. Бабіч // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №25. – С. 370−376.
 2. Бабіч І. В. Переробка давальницької сировини виконавцем – робота чи послуга? / І. В. Бабіч // Право і безпека. – 2005. –  №3. – С. 67−75
 3. Бабіч І. В. Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як договору міни (бартеру) / І. В. Бабіч // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – №30. – С. 356−361.
 4. Бабіч І. В. Правова природа договору переробки давальницької сировини / І. В. Бабіч // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2005.– №2. – С. 256−263.
 5. Бабіч І. В. Проблема визначення поняття «предмет договору» у цивільному праві та цивільному законодавстві України / І. В. Бабіч // Підприємництво, господарство і право. – 2005. − №12. – C. 42−51.
 6. Стрижак І. В. Щодо проблеми визначення поняття «предмет договору» у цивільному праві України / І. В. Стрижак // Вісник Академії митної служби України. – 2010. – Вип.2. – С. 124−129. (Серія «Право»)
 7. Стрижак І. В. Функціональний метод у дослідженні категорії «цивільно-правовий договір»/ І. В. Стрижак // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №10. – С. 30 – 33.
 8. Стрижак І. В. Засоби протидії негативним економічним явищам глобалізації / І. В. Стрижак, К. В. Заскока // Вісник Академії митної служби України. – 2012.– Вип.1 (8). – С. 77−80. (Серія «Право»)
 9. Стрижак І. В. Правова характеристика спадкового договору / І. В. Стрижак, Ю. Ю. Рак // Форум права. – 2013. – № 1. – С.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13aomomc.pdf
 10. Стрижак І. В. Проблеми сприяння захисту прав інтелектуальної власності митними органами України // І. В. Стрижак / Митна справа. – 2013. – № 3 (2). – С.58-62.
 11. Кохан Г.Л., Стрижак І.В. Мальтійський орден як суб’єкт міжнародного права / Г. Л. Кохан,. І. В. Стрижак // Юридичний науковий електронний журнал. – 2019. – № 6. – с. 422-424.

Статті в іноземних виданнях:

         1. Stryzhak, I. V., Perepolkin, S.M., Kokhan, H.L., Leonenko, M.I., Syroid, T.L. Human rights of the fourth generation in a single educational area. Journal of law and political sciences. Vol. 29. Issue 4 Sept. 2021 P. 307–326. [Web of Science].

          2. Stryzhak, I., Stryzhak, Y., Saraskina, T., Minchenko, A. Financing health care from local budgets of Ukraine and the Republic of Poland. Wiadomosci Lekarskie, Vol.LXXV, Issue 3, March 2022 P. 721-726. [Scopus].

Наукові видання:

 1. Науково-практичний коментар до ст.ст.397-400 Митного кодексу України / І. В. Стрижак // Науково-практичний коментар до Митного кодексу України : у 3 т. / П. В. Пашко, В. Ю. Хомутиннік, Т. І. Єфименко та ін. – К.: ДННУ «Акад. фін. упр-ня», 2012. – Т.3. – 504 с. (С. 97 – 116)

Тези конференцій:

 1. Бабіч І. В. Проблеми правового регулювання зовнішньоекономічного договору на переробку давальницької сировини (договір толлінгу) / І. В. Бабіч // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – С. 19 – 20.
 2. Бабіч І. В. Щодо проблеми визначення поняття давальницької сировини / І. В. Стрижак // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. наук. пр. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 207– 208.
 3. Бабіч І. В. Поняття договору переробки давальницької сировини / І. В. Бабіч // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. наук. пр. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – С. 247– 250.
 4. Бабіч І. В. Особливості суб’єктного складу договору переробки давальницької сировини / І. В. Бабіч // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 21 травня 2005 року. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2005. – С. 16– 19.
 5. Стрижак І. В. Деякі проблеми класифікації цивільно-правових договорів / І. В. Стрижак // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 22 травня 2010 року. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 109 – 110.
 6. Стрижак І. В. Відтік капіталу в умовах економічної глобалізації / І. В. Стрижак, Є. В. Борисенко // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Д.: Академія митної служби України, 2010. − С. 78−79.
 7. Стрижак І. В. Проблеми використання разової (індивідуальної) ліцензії на окрему зовнішньоекономічну операцію / І. В. Стрижак, І. В. Дудік // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Д.: Академія митної служби України, 2010. – С.56−57.
 8. Стрижак І. В. Уповноважений економічний оператор: суть та перспективи запровадження в Україні / І. В. Стрижак, А. В. Майко // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 89−90.
 9. Стрижак І. В. Спільний контроль митних та податкових органів / І. В. Стрижак, Є. А. Масловський // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 124-125.
 10.  Стрижак І. В. Проблеми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації / І. В. Стрижак, І. В. Соколов // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 154−155.
 11.  Стрижак І. В. Проблема співвідношення лікарської таємниці та права людини на збереження здоров’я / І. В. Стрижак, Ю. С. Бала // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 22 травня 2010 року. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 417−419.
 12.  Стрижак І. В. Проблема реалізації права на заняття підприємницькою діяльністю неповнолітньою особою / І. В. Стрижак, Є. Ю. Галкіна // Сьомі юридичні читання». Культура і право на початку ХХІ століття : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Київ, 19-20 травня 2011 р. – К.: НАН України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – С. 456-457.
 13.  Стрижак І. В. Поняття багатостороннього договору у цивільному праві України / І. В. Стрижак, Ю. С. Бала // VI Міжнародна цивілістична наукова конференця студентів та аспірантів :  тези доп. учасн. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 8-9 квітня 2011 р. –  С. 238-239.
 14.  Стрижак І. В. Правовий статус трансплантатів / І. В. Стрижак, А. В. Губіш // Сучасний розвиток державотворення та право творення: проблеми теорії та практики : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. – Маріуполь: Маріупольский державний університет, 16 березня 2012 р. – С. 178-179.
 15.  Стрижак І. В. Обмеження прав осіб щодо реєстрації шлюбу / І. В. Стрижак, Є. Ю. Галкіна // Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна  (26 травня 2012 р.). – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 342-345.
 16.  Стрижак І. В. Обов’язкова вакцинація: «за» та «проти» (у контексті права людини на здоров’я / І. В. Стрижак, А. В. Новотоцьких // Головні напрями систематизації та вдосконалення законодавства України: Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 20-21 жовтня 2012р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – у 2-х т. – Т. 1. – 112 с. (С. 76-79).
 17.  Стрижак І.В. Представництво інтересів у суді адвокатами – гарантія прав осіб чи їх обмеження? / І. В. Стрижак // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро :Університет митної справи та фінансів, 2016. – 210 с. – с. 159 -161.
 18. Гаврилко І. О. Стрижак І.В. Електронний правочин, як самостійна форма правочину // Матераіли міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів» (24 листопада 2017 р., м. Дніпро). – УМСФ, Дніпро. – 2017. с. 131-133
 19.  Стрижак І.В. Захист особистих немайнових прав в електронному інформаційному просторі / І. В. Стрижак //  Від громадянского суспільства – до правової держави. Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: Міжнародна науково-практична конференція. – Харків: Харківський національний університет ім.В. Н. Каразіна, квітень , 2018.  – с. 226-229.
 20.  Стрижак І.В. Обсяг аудиторного навантаження дисциплін, як фактор якості юридичної (правничої) освіти в Україні / І.В. Стрижак // Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали Регіонального круглого столу (в авторській редакції) (м. Маріуполь, 22 лютого 2018 року). – Маріуполь: Маріупольський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» Донецького юридичного інституту МВС України, 22 лютого, 2018 р. – 390 с. – с.281-285
 21.  Стрижак І.В. Проблеми процесуального визначення свідка в цивільному процесі / І.В. Стрижак // Приватноправове регулювання суспільних відносин: сучасний стан та перспективи: матеріали Регіонального круглого столу (м.Дніпро, 9 жовтня 2018р. – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 9 жовтня 2018р.Навчально-методичні праці:

 1. Тематика та методичні вказівки до написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Підприємницьке право» для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом «Право» для всіх форм навчання / І. В. Стрижак, Жорнокуй Ю.М., Чапічадзе Я.О., Карчевський К.А., Полтавський О.В., Сергієнко В.В., Томчишен С.В., Сядристий А.О., Максимець В.В. // -Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007. – 57С.
 2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» за напрямом 0601«Право» / І. В. Стрижак, Зуєв В.А., Зуєва О.А., Мінченко А.О. // Д: АМСУ, 2012. –  64 с.
 3. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи права інтелекту-альної власності» / І. В. Стрижак , А. А. Пилипенко // Д: АМСУ, 2012. – 58 с.
 4. Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Цивільне право» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»  галузі знань 0304 «Право» спеціальності 6.030401 «Правознавство»/ укл. Мінченко А. О., Пилипенко А.А., Свистун Л.Я., Стрижак І. В. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 70 с.
 5. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Цивільний процес» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / укл. Зуєва О.А., Свистун Л.Я., Стрижак І.В. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 75с.
 6. Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Захист цивільних прав та інтересів» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр»  галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»/ укл. Мінченко А. О., Стрижак І. В., Зуєв В.А. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 70 с.

Калюжна Олена Анатоліївна

Контактна інформація

 

 

Адреса:

 

Телефон:

 

Ел. почта:

 

м. Дніпро

 

067 773-15-71

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Освіта:

Український Державний Хіміко-Технологічний Університет

 

Спеціальність: «Економіка підприємства», м.Дніпро, вища освіта, з 1998 до 2003

 

Дніпропетровський Державний Університет Внутрішніх Справ

 

Факультет соціально-психологічної освіти та управління.

 

Спеціальність: «Публічне управління та адміністрування».,м. Дніпро

 

з 2019 до 2021 (2 роки) Магістратура, друга вища освіта.

 

 

Додаткова освіта, підвищення кваліфікації:

 

 • «Стратегічний маркетинг», Т.Лукінюк. 2022р червень – серпень. Міжнародна бізнес-школа Laba.
 • Таргетинг, налаштування таргетованої реклами. Валерія Тернова (2021, травень-червень)
 • Brandfather, Андрій Федорів (Листопад, 2016) (Листопад, 2016)
 • Time management, Компанія BogushTim, Юлія Бойко (Жовтень 2014)

 

 • Стратегії, які змінюють правила гри, Йонас Ріддерстрале (Грудень 2013)
 • Партизанський маркетинг чужими руками, Олександр Левітас (Листопад 2013)

 

 

 

Досвід роботи:

 

Керуюча філії з 07.2017 по тепер. час

 

Рекламний Холдинг «Мегаполіс Плюс», Дніпро (Реклама, маркетинг, PR)

 

 

Маркетинг Директор (CMO) з 2016- 2017

 

Vertex Group, Дніпро (Будівництво, девелопмент, нерухомість)

 

 

Маркетинг Директор (CMO) 2015 - 2016 рр.

 

Investment Service Ukraine Ltd., Дніпро (Обслуговування іноземних інвестицій)

 

 

Керівник напряму оренди зовнішньої реклами з 2005 по 2015рр.

 

ТОВ «Рекламний Холдинг VESNA», Дніпро (Реклама, маркетинг, PR)

 

 

Викладає дисципліни:

 

«Маркетинг»

 

«Реклама та рекламна діяльність»

 

«PR»

 

 

Професійні та інші навички:

 

Навички роботи з комп'ютером Впевнений користувач: MS Office (Exсel, Word, Power Point) Проф. програми: 1С: 7.7, 1С: 8. CRM Бітрікс24.

 

Знання мов:

 

 • Українська ─ вільно

 

 • Англійська ─ середня

 

 

 

Організаційно – консультативна діяльність:

 

✔16 років працюю в маркетингу та PR.

 

✔Виграні тендери: «Євраз», «Інтерпайп» та понад 100 успішно реалізованих рекламних

 

кампаній та проектів.

 

✔Маркетинг директор великих компаній:

 

Сфера інвестицій та юриспруденції «ISU»; нерухомість та девелопмент - «Vertex Group» Керуюча філії РХ «Мегаполіс», маркетинг, продаж, PR.

 

✔Консультування відділів продажів, та ведення маркетингу (2021 р.).

 

Клієнти: ТМ «Мушкетер», Незалежна Лабораторія «Європа», Компанія

 

«Офтольмолоджі Груп».

 

Найпотужніший кейс 2022р: Компанія «ALTEK» - альтернативні джерела живлення. Маркетинг на фрілансі в умовах дії воєнного стану. Ринок Альтернативної Енергетики Україна 2022

✔Удосконалення знань, 2021 рік – «Налаштування таргетованої реклами» Валерії Тернової.

✔2022р червень – серпень. Потужний курс «Стратегічний маркетинг», Т.Лукінюк.

 

Міжнародна бізнес-школа Laba.

 

 

 

Сфера наукових інтересів:

 

Маркетинг, PR, реклама та рекламна діяльність, івент-менеджмент, медіа-комунікація, менеджмент, маркетинг територій, стратегія підприємства, регіональна економіка, політичний маркетинг, політичний PR, політична реклама, стратегічне управління. Консультант з питань бізнес-проєктування і стратегічного маркетингу.

АДРЕСА УНІВЕРСИТЕТУ

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського 2/4
 
Соціальні мережі:
Приймальна комісія:
(066) 356-91-63 (для пільгових категорій)
Email:
 
Приймальня ректора: 
 
Телефон довіри уповноваженої особи по боротьбі з корупцією:
 
 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:

Рахунок –
UA858201720313281001201089328
ДКСУ м. Київ
ЄДРПОУ 39568620
оплата за навчання на контрактній основі, за навчання на  військовій кафедрі, курси довузівської підготовки, факультативи
 
Рахунок –
UA868201720313251001202089328
ДКСУ м. Київ 
ЄДРПОУ 39568620
оплата за гуртожиток