Петрова Яна Іванівна

Петрова Яна Іванівна старший викладач кафедри (за сумісництвом)

 

Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012 р., «Фінанси», спеціаліст з фінансів

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2008 р., «Українська мова та л-ра», філолог, вчитель української мови та літератури.

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 2007 р., «Філологія», бакалавр з української мови та л-ри і мови та л-ри англійської

З 2020 року - начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності УМСФ

Експерт НАЗЯВО з листопада 2020 р. Станом на листопад 2021 р – участь у складі 5 акредитаційних комісій.

Викладає дисципліни: Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання, Фінансове планування.

Участь у виконанні науково-дослідних тем: «Бюджетний потенціал в умовах фінансової децентралізації», (№ держреєстрації 0120U101486), (діюча, 2020-2023 рр.).

 

E-mail: boeing768@gmail.com

 

Профіль у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=RFU1tJoAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8114-668X

ResearcherID: F-3571-2018

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії, підручники:

Lysiak L., Portna O., Petrova Ya. Financial Supply for Higher Education in Ukraine: Real and Potential Sources. The Potential of Modern Science. (Vol. 2), GB, London: Sciemcee Publishing. Babych Mykola (Ed.). 2019. Рр. 128-145.

Статті у наукових фахових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз (Scopus, WoS, Index Copernicus):

 1. Петрова Я.І. Фінансові аспекти розвитку вищої освіти в Україні. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. № 2 (60). С. 158-163. [Index Copernicus].
 2. Лисяк Л. В., Петрова Я. І., Цюп’як П. Р. Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: стан та напрями удосконалення. Ефективна економіка. 2020. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8446. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.15 0б2 http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/17.pdf [Index Copernicus].
 3. Лисяк Л.В., Зюзін В. О., Петрова Я.І. Розширення джерел фінансування реалізації державних програм людського розвитку: залучення соціально відповідального бізнесу та використання інноваційних технологій. Науковий вісник Полісся. 2020. № 2 (21). С. 6-16. DOI: 10.25140/2410-9576-2020-2(21). [Index Copernicus].
 4. Швець В. Я., Трифонова О. В., Соломіна Г. В., Петрова Я. І. Теоретико-методичні засади оцінювання ефективності управління інститутами спільного інвестування. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2020. №5. С. 178-183. URL: http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2020/04/05_2020_Shvets.pdf [SciVerse Scopus].
 5. Ziuzin V., Abdin A., Petrova Ya. The state of financing of social programs in Ukraine and directions of improving the efficiency of their formation and implementation. Sciences of Europe. 2020. Vol 2. № 61, C. 6-15.  DOI: 10.24412/3162-2364-2020-61-2-6-15. [Index Copernicus International].

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Петрова Я. До питання підвищення ефективності фінансування вищої освіти. Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків : збірник тез наукових доповідей за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 94-95.
 2. Петрова Я. Проблеми фінансування сучасних закладів вищої освіти різних форм власності в умовах глобалізації. Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень: збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції, 01 червня 2018 р., м. Харків. – Харків : ХНАДУ, 2018. С. 89-90.
 3. Лисяк Л. В., Петрова Я.І. Проблеми фінансового забезпечення вищих навчальних закладів України. Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. С. 110-103.
 4. Петрова Я. Інвестиції – джерело фінансового забезпечення освіти як вектора соціально-культурної функції держави. Фінансова система України в умовах економічних перетворень: Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 18 - 19 квітня 2018 р.): тези доп. /  І.Я. Чугунов, М.В. Тарасюк, Т.В. Канєва та ін.; відп. за вип.  І.Я. Чугунов. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. С. 169-171.
 5. Петрова Я. Фінансові аспекти діяльності вищих навчальних закладів в умовах глобалізації. Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2018, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, Кременчук, 2018. С. 15-17.
 6. Петрова Я.І., Сокол Р.В. Фінансування вищої освіти в Україні: ефективність, джерела формування форми та способи. Перспективи науки та освіти : збірник матеріалів 12 Міжнародної молодіжної конференції (м. Нью-Йорк, 27 вересня 2019 р.) SLOVO\WORD, Нью-Йорк, США, 2019. 650 с. С. 257-262. The 12th International youth conference “Perspectives of science and education” (September 27, 2019) SLOVO\WORD, New York, USA. 2019. 650 p.
 7. Петрова Я., Козинець І. Значення освіти для національної безпеки держави Міжнародна та національна безпека: теоретичні та практичні аспекти : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 15 березня 2019 р.). Дніпро : ДДУВС, 2019. С. 346-348.
 8. Петрова Я. Стратегія інноваційного розвитку України: економічний ефект. Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. С. 331-333.
 9. Петрова Я., Козлова Д. Фінансування вищої освіти в Україні та країнах світу: порівняльна характеристика. Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21 вересня 2019 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С. 77-81.
 10. Петрова Я., Сокол Р. Програми ЄС як приклад залучення фінансування вищої освіти. Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (1 листопада 2019, Дніпро). У 2-х ч. Ч. 1. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. С. 255-257.
 11. Сучасні технології забезпечення професійної мобільності здобувачів-економістів. Формування професійно мобільного фахівця: Європейський вимір : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 квітня 2019 р.) Дніпро : ДДУВС, 2019. С. 125-126.
 12. Козинець І., Піскова Ж., Петрова Я. Апробація спеціальних компетенцій студентів під час ділової гри з економічної дисципліни «Основи підприємництва». Правова держава: історія, сучасність та перспективи розвитку : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22 лют. 2019 р.) : у 2 ч. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. С. 98-100.
 13. Petrova Y. Reducing spending on education and science: expediency of economy in the Ukrainian realities // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 10-12.06.2020. Pp. 616-620. URL: https://sci-conf.com.ua.
 14. Лисяк Л. В., Петрова Я. Еволюція джерел фінансування вищої освіти в Україні «БОГОЛІБСЬКІ ЧИТАННЯ» (присвяченої 60-річчю з дня народження доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України, академіка Академії економічних наук України, академіка Академії вищої освіти України Боголіб Тетяни Максимівни): Матер. І Всеукраїнської конференції (18 вересня 2020 р., м. Переяслав). Переяслав, 2020.
 15. Цюп’як П. Р., Петрова Я. І. Удосконалення фінансування освіти в умовах глобалізації. Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: Матер. міжнар. науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 06 листопада 2020 р., м. Дніпро. С. 281-283.
 16. Петрова Я. Фінансова складова дуальної форми здобуття освіти. Фінанси, банківська система та страхування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: матер. ІV Міжн. наук.-практ. конф. лютий 2021.
 17. Петрова Я. У пошуках справедливості – формула розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту. Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матер. IІ Всеукр. наук.-практ. конф., 18 лют. 2021 р. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. С. 61-62.