Серьогін Сергій Сергійович

Доцент кафедри (за сумісництвом)

У 2003 році закінчив магістратуру Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та здобув кваліфікацію керівник проектів та програм.

У 2010 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Тема дисертації – «Механізм попередження та протидії корупції в органах публічної влади України»

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – понад 5 років.

З 2011 р. працює у Дніпропетровській державній фінансовій академії.

З 2011 р. займає посаду доцента кафедри.

Є автором більше 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі навчальних посібників з Грифом МОНу. Має 20 наукових статей у фахових вітчизняних виданнях.

Сфера наукових інтересів: управління фінансовими ресурсами на місцевому рівні, ефективність використання коштів державного бюджету, антикорупційна політика держави.

Проходив підвищення кваліфікації:

2013 р. у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області,

2015 р. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 

Участь у виконанні науково-дослідних тем

 1. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0111U004745 (2010-2013 рр.).
 2. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (2014-2015 рр.).

 

Основні дисципліни, що викладає: фінанси, управління фінансовими ризиками.
 Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 

Монографії, підручники:

 1. Антикорупційна політика держави: складові та напрями реалізації: навч. посіб. / авт.. кол.: С.М. Серьогін (кер. авт. кол.), В.В. Баштаник, С.С. Серьогін [та ін.] ; за заг.ред. С.М. Серьогіна. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2012. – 476 с.
 2. Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / А.М. Михненко, О.В. Руснак, А.М. Мудров та ін.. ;за заг.ред.А.М. Михненка. - 4-те вид., переробл. й доповн. – К. : ДННУ»Акад.фін.управління», 2013. – 666с.
 3. Публічна служба: системна парадигма: кол.моногр./К.О.Ващенко, С.М. Серьогін, Є.І. Бородін, Н.А.Липовська, С.С.Серьогін [та ін.] ; за заг.ред. С.М.Серьогіна.- Дніпро : ДРІДУ НАДУ,2017. – 256 с.

 

Статті у наукових фахових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз (Scopus, WoS, Index Copernicus):

 1. Серьогін С.С. Професійна компетентність керівних кадрів державної служби / С.С. Серьогін, Н.К. Серьогіна // Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. Вип. 3 (18). – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2013. – С.210-218.
 2. Серьогін С.С. Теоретичні аспекти дослідження феномену корупції / С.С. Серьогін // Аспекти публічного управління, Вип.27-28. - 2016, С.99 – 104.
 3. Серьогін С.С. Реформування місцевих фінансів в умовах євроінтеграції / С.С. Серьогін // Аспекти публічного управління, Вип.30-31. - 2016, С.87-96.
 4. Серьогін С.С. Функції державних та місцевих фінансів України // Молодий вчений. — 2016. — №12.1. С. 887-882.
 5. Серьогін С.С. Теоретичні аспекти дослідження феномену корупції  // Аспекти публічного управління, Вип. 27-28. -  2016, С.99 – 104.
 6. Серьогін С.С. Реформування місцевих фінансів в умовах євроінтеграції // Аспекти публічного управління, Вип.30-31. -  2016, С.87-96.
 7. Капінус К.В., Серьогін С.С./Страхування фінансових ризиків будівельно-монтажних робіт в Україні//Економіка і фінанси, Вип.11 – 2017 С.70-79 [РИНЦ, Іndex Сopernicus Іnternational, Ulrich's Periodicals Directory].
 8. Серьогін С.С. Меритократичний підхід до добору на публічну службуї  // Аспекти публічного управління, Вип. 8-9. -  2017, С.22 – 35.
 9. Серьогін С.С., Серьогіна Н.К., Лащенко О.В./Дослідження методик тайм-менеджменту та їх використання в діяльності державних службовців // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. :Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. – № 2 (58). –с. 149-156

 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Серьогін С.С. Механізми протидії та обмеження корупції в органах публічної влади / С.С. Серьогін // Теорія та практика державної служби: напрями модернізації: матеріали наук.-прак. конф., Дніпропетровск, 11-12 листопада 2011 р. / за заг. ред. С.М.Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 315 с. – С.107-109.
 2. Серьогін С.С. Організаційні засади протидії корупції / С.С. Серьогін // Державна служба в контексті адміністративної реформи: кр.стіл.- , Дніпропетровськ, 20 травня 2011 р. / Д.: АМСУ, 2011..
 3. Серьогін С.С. Профілі професійної компетенції лідера державної служби як засіб протидії корупції / С.С. Серьогін // Фінансове забезпечення соціально- економічного розвитку суспільства : тези Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. Аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 30 листопада 2012 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад., 2012.- 220 с. – С. 179-181.
 4. Серьогін С.С. Фінансовий контроль, як складова місцевих фінансів / С.С. Серьогін // Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів : тези Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013 р.). - Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. – 540 с. – С. 98-100.
 5. Серьогін С.С. Роль керівників в системі стимулювання персоналу / С.С. Серьогін, Н.К. Серьогіна // Інноваційні підходи менеджменту у практиці публічного управління: матеріали наук.-практ.конф. за міжнар.участю, м. Дніпропетровськ, 22 лист. 2013 / за заг. ред.. Ю.П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 163 – 166
 6. Серьогін С.С. Запобігання корупції в державній службі / С.С. Серьогін / Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів: тези Міжнар. наук.практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – С.189 – 191.
 7. Серьогін С.С. Фінансові механізми збереження і розвитку науково – технічного потенціалу України / С.С.Серьогін / Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: тези Міжнар. наук.практ. інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 27 березня 2015 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – С.77 - 79. 
 8. Серьогін С. Прогнозні оцінки інноваційного розвитку України  / С.С. Серьогін/ Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: тези Наук. Практ. конференції (Київ, 22 червня 2016 р.). – Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016.- С.110-112.
 9. Оцінка прямих іноземних інвестицій в Запорізьку область за 2012-2016 роки //Шістнадцяті економіко-правові дискусії (економічне спрямування): міжнар. наук. – практ. Інтернет конфер. – Львів, 2017.  С.115-118.Оптимізація системи міжбюджетних трансфертів //Шістнадцяті економіко-правові дискусії (економічне спрямування): міжнар. наук. – практ. Інтернет конфер. – Львів, 2017.  С.118-120.
 10. Оцінка механізму фінансування освіти в Україні// Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: міжнар наук.пр.конфер. – Дніпро, 2017. – С.334-336.
 11. Управління інноваційними ризиками підприємства// Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: міжнар наук.пр.конфер. – Дніпро, 2017. – С.419-421;
 12. Антикорупційна складова добору на публічну службу // Матеріали науково-практичної конференції “Теорія та практика державної служби“. -  ДРІДУ НАДУ, Дніпро. - 2017, С. 70 -73.
 13. Formation of youth policy in Ukraine at the level of establishment of youth councils//Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали ХІV наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. –с. 242-245.

 

 

Навчально-методичні праці

 1. Серьогін С.С. Менеджмент соціального страхування: – методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – Д. :, ДДФА, 2011. – 28 с.
 2. Серьогін С.С. Соціальне страхування: Навчально-методичний посібник для студентів центру заочного навчання та дистанційної освіти, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – Д. :, ДДФА, 2011. – 111 с.
 3. Серьогін С.С. Муніципальний менеджмент: Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо – кваліфікаційним рівнем «магістр», за спеціальністю 8.150101 «Державна служба» (спеціалізація «Бюджет і фінанси», «Економіка») за напрямом підготовки 8.150000 «Державне управління». – Д. :, ДДФА, 2011. – 91 с.
 4. Серьогін С.С., Даценко В.В. Соціальне страхування: Навчально-методичний посібник для екстернів центру післядипломної освіти, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – Д. :, ДДФА, 2011. – 75 с.
 5. Серьогін С.С. Формування та реалізація державної політики у сфері запобігання і протидії корупції:Практичний посіб./авт..кол.: С.М. Серьогін (кер.авт.кол.), В.В. Баштаник, Н.А. Липовська, С.С.Серьогін [та ін.] ; за заг.ред. С.М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 256 с.
 6. Серьогін С.С. Антикорупційна політика держави: складові та напрями реалізації : навч. посіб. / авт.. кол.: С.М. Серьогін (кер. авт. кол.), В.В. Баштаник, С.С. Серьогін [та ін.] ; за заг.ред. С.М. Серьогіна. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2012. – 476 с.
 7. Серьогін С.С. Запобігання та протидія корупції : навч. посіб. / А.М. Михненко, О.В. Руснак, А.М. Мудров та ін.. ;за заг.ред.А.М. Михненка. - 4-те вид., переробл. й доповн. – К. : ДННУ»Акад.фін.управління», 2013. – 666с
 8. Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Публічна служба» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 28 «Управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
 9. Навчально-методичний комплекс з вибіркової дисципліни «Моделі і методи прийняття управлінських рішень» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
 10. Навчально-методичний комплекс з вибіркової дисципліни «Інноваційний менеджмент» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
 11. Навчально-методичний комплекс з вибіркової дисципліни «Контроль у державних інституціях» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»