Черба Віта Миколаївна

Доцент кафедри

У 1998 р. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Історія України” та здобула кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства. У 2014 році закінчила Академію муніципального управління (м. Київ) за спеціальністю «Державна служба» та здобула кваліфікацію – магістр державної служби.

У 2015 р. присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління (тема дисертації: «Механізми державного управління сферою культури Україні»). У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри оподаткування та соціального забезпечення.

Дисципліни, що викладає: "Історія соціально-економічної думки», «Макроекономіка та мікроекономіка», «Соціальний капітал», «Основи соціального законодавства», «Менеджмент соціального забезпечення».

Сфери наукових інтересів: проблеми державного регулювання культурної політики в Україні та світі, цивілізаційні кризи, глобалізаційні протиріччя, соціальний капітал, соціальне законодавство, соціальне підприємництво, волонтерство.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

Має більше 70 наукових публікацій. З них 20  навчально-методичного характеру, та   50 наукового, в тому числі 45 –  у фахових виданнях, 1 стаття у Web of Science.

Організаційна робота:

- з 2002 по 2006 рр. завідувач відділення спеціалізованих класів ДДФА;

- з 2015 по 2018 рр. – заступник декана економічного факультету УМСФ;

- з 2014 р. – заступник завідувача кафедри оподаткування та соціального забезпечення з виховної роботи.

- куратор гр. СЗ-20-2.

Міжнародна діяльність:

2019 р. - міжнародне науково-педагогічне стажування на тему: «Обмін досвідом наукових досліджень та організації навчального процесу в економіці, управлінні, праві (активні методи навчання)» в університеті AKADEMIA IGNATIANUM Краков (Польща).

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:

 1. Черба В.М. Кісільов В.Р., Пискун Т.О. Державне регулювання волонтерства як соціальної спільності та соціального інституту // Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ: Колективна монографія / за ред. д.е.н. професора О.О. Непочатенко.- Умань : Видавництво «Сочінський», 2015, с. 161-167
 2. Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів монографія. За заг. Ред.Л.Б. Баранник Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 336 с.

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science.:

Черба В.М., Хомутенко О.В., Дєгтяр О.А., Палант О.Ю. Фінансово-економічні інновації як інструмент антикризового фінансового управління на підприємстві / В. Черба // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Харків, 2019. Вип. 1(28)/2019. С. 245-255. (Web of Science).

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Public Аdministration in the Sphere of Culture on the basis of a social orde Приднепровскийнаучныйвестник. 2015. Т.12. С. 642-643
 2. ЧербаВ.М., РомашкоІ.Ю. ГендернанерівністьнаринкупраціУкраїни / В.Черба, І.Ромашко // Ефективна економіка. 2016. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4978
 3. ЧербаВ.М., ЛінникА.О.,СілінаІ.С.АналізрегіональнихособливостейтадиспропорційринкупрацівУкраїніІнвестиції: практика і досвід. №11. С. 62-66.
 4. Черба В.М., Стасюк А. В.,Сосенкова К. Р. Податок на прибуток: історичний огляд / В.Черба, А. Стасюк // Молодий вчений. 2017. №5. С. 32-34.
 5. Черба В.М., Герасимова Є.В.Стан та перспективи розвитку сфери фізичної культури в Україні / В.Черба, Є. Герасимова// Економіка та держава. № 7. С. 70-75.
 6. Черба В.М., Мушкатьорова Д.В.,Тоболь Г.Д. Причини освітніх міграції українських студентів за кордон / В.Черба, Д. Мушкатьорова// Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 68-72.
 7. Черба В.М., Криша В. В. Інноваційний потенціал України / В.Черба, В. Криша// Інвестиції: практика і досвід. №13. С. 37-42.
 8. Баранник Л.Б., Черба В.М. Розвиток соціального капіталу в Україні в умовах глобалізаційних викликів / Л. Баранник, В.Черба, // Економічний вісник Національного гірничого університету. 2018. № 4 (68). С. 41-51.
 9. Т.В. Корягіна, В.М. Черба, Т.Є. Тараненко Вплив старіння населення на соціально-економічний розвиток країни / Т.В. Корягіна, В.М. Черба, В.Є. Тараненко // Проблеми системного підходу в економіці. Вип. 1. С. 40-46. URL : http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/1_75_2_2020_ukr/8.pdf (С.40-46.)

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

 

 1. Черба В.М. Напрями удосконалення державного управління сферою культури в Україні. Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: матер. Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції, 27 березня 2015 р. Дніпропетровськ: ДДФА. 2015. С. 341-343.
 2. Черба В.М. Проблеми трудової міграції в Україні Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації: зб. наукових праць: у 3-х ч. / наук. ред. В.С. Лукач. Ніжин: НАІ, . 2016. Ч. 3. C. 236-239. 
 3. Черба В.М., Байов Б.С. Інвестиційний прогноз розвитку економіки України. Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов. Переяслав-Хмельницкий. 2016. Вып. 5(13), Ч.3. С. 61 – 65.
 4. Корягіна Т.В., Черба В.М.Фіскальна політика як інструмент забезпечення національної безпеки держави Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. С. 125-127.
 5. Виклики глобалізації та їх вплив на фіскальну політику держави Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. С. 230-232.
 6. Черба В.М., Дьогтев Є.Розвиток та проблематика фондового ринку України Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць: у 3-х ч. / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. Монреаль: CPM «АSF», 2017. Ч.1. С. 211-213.
 7. Черба В.М., Трифонов В. С.Зміни в системі охорони здоров`я у разі прийняття медичної реформи Реформування соціально-економічної системи суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 22-23 грудня 2017 року/ у 2-х ч. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Ч. 2. С. 137-140.
 8. Черба В.М., Шебалков Г.О.Вплив економічних санкцій як метод дотримання правових норм між країнами Реформування соціально-економічної системи суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 22-23 грудня 2017 року: у 2-х ч. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Ч. 2. С. 34-37.
 9. Черба В.М., Пільгун А.Р. Туризм як специфічна форма міжнародної торгівлі послугами Наука та освіта: ключові питання сучасності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18 травня 2018 року: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. Обухів: Друкарня «Друкарик», 2018. Т.8. С. 39-41.
 10. Черба В.М., Вепхвадзе Т.О. Франчайчинг у бізнесі: історія розвитку та сучасні тенденції Перспективні напрями розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірка тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 25 червня 2018 року: у 4-х ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч.1. С. 18-20.
 11. Черба В.М., Кулешова А.А. Чому скорочується населення України? Актуальні питання економіки, фінансів, управління та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 4 червня 2018 року: у 3-х ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч.1. С. 55-56.
 12. Черба В.М., Курінна Д.В.,Курінна В.В. Тіньова економіка як фактор розвитку та її прояв в Україні Інноваційна економіка: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. 08-09 червня 2018 року. Херсон : Видавництво «Молодий вчений, 2018.  С. 9-16.
 13. Черба В.М., Шебалков Г.О. Антимонопольна політика і розвиток конкуренції в Україні Реформування соціально-економічної системи суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 вересня 2018 року: у 2-х ч. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. Ч. 3. С. 34-37.
 14. Черба В.М., Мордвінова А.М. Соціальне підприємництво як інструмент вирішення соціальних проблем Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення: збірник тез наукових робіт учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції з соціального забезпечення. 23-25 листопада 2018 р. Черкаси, 2018. С. 55-57.
 15. Черба В.М., Гук А.В. Проведення політики децентралізації в Україні на прикладі Дніпропетровської області підсумки розвитку наукової думки: 2018: зб. наук. праць з матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 5 грудня 2018. Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2018. Т.7. С. 53-55.
 16. Черба В.М., Кравець Д.В. Соціально-економічні наслідки безробіття Економіка сьогодення: актуальні питання та перспективи розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. м. Миколаїв, 26-27 квітня 2019. Миколаїв. 2019.
  С. 68-71.
 17. Черба В.М. Шляхи податкових трансформацій в сучасних реаліях демографічного спаду в Україні Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 19 квітня 2019. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. C.258-260.
 18. Черба В.М., Парасіч А.О. Глобалізація та її вплив на податкову політику Розвиток економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва: матер. Всеукраїнської науково-практичної конф. 18 травня 2019 року. Одеса: ЦЕДР, 2019. С.65-69
 19. Черба В.М., Муркович А.В. Бідність в Україні: причини та шляхи подолання Перспективи розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21 травня 2019 року) / за заг. ред. М.М. Палінчак, В.П. Приходько.- Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019.-144с.
 20. Черба В.М., Павлюченко А.О. Аналіз бідності як соціально- економічного явища. Економіка, облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: матер. Міжнародної науково-практичної конф. 26 жовтня 2019 року. Полтава: ЦФЕНД, 2019. С.45-47
 21. Черба В.М., Сєріков К.С. Соціальне підприємництво як новий спосіб вирішення соціальних проблем в Україні. Становлення нової економіки в сучасних умовах: особливості, напрями та пріоритети: матер. Міжнародної науково-практичної конф. 29 лютого 2020 року. Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2020. С.104-107
 22. Черба В.М., Бабенко А.С. Зміни в організації соціальної роботи в Україні: матер ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-орієнтована економіка: теорія та практика соціального забезпечення» 2-4- червня 2020 р. Черкаси, ЧДТУ.
 23. Тєльнова А.Є., Черба В.М., Проблеми державного регулювання волонтерської діяльності в Україні. Сучасні підходи до формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів: матер. Міжнародної науково-практичної конф. 23 травня 2020 року. Львів с. 117-120
 24. Черба В.М., Павлюченко А.О. Гендерний розрив в оплаті праці як соціальна проблема Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права: матер. Міжнародної науково-практичної конф. 18 червня 2020 року. Полтава: ЦФЕНД, 2020.
 25. Черба В. М., Парасіч А. О. Європейська соціальна модель як фактор впливу на соціальний розвиток України «Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління» Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. С.84-86.
 26. Черба В. М., Павлюченко А. О. Особливості управління соціальним підприємством Міжнародне економічне співробітництво: механізми та стратегії розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21 листопада 2020 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2020. – 196 с. с.123-126.