Туболець Ірина Іванівна

Доцент кафедри

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», отримала повну вищу освіту за спеціальністю « Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Дніпропетровський державний аграрний університет, тема дисертації: «Підвищення ефективності виробництва на комбікормових підприємствах в умовах розвитку інтеграційних процесів».

Вчене звання доцента, 2012 рік, кафедра фінансів підприємств та банківської справи.

Має досвід роботи на підприємствах.

Сфера наукових інтересів: сфера діяльності суб’єктів господарювання, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, соціальне підприємництво.

Працює у  ВНЗ з 2005 року.

Дисципліни, що викладає у 2020/2021 н. р.: «Соціальні комунікації», «Стратегії соціалізації суспільства», «Державні цільові фонди», «Організаційно - економічні основи волонтерської діяльності», «Основи соціального підприємництва», « Соціальна реклама», « Інститути соціального забезпечення».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у GoogleScholar

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus:

1.Tubolets I. Financial literacy in Ukraine: from micro to macro level/ Oksana Dudchyk, Iryna Matvijchuk, Mariia Kovinia, Tetiana Salnykova, Iryna Tubolets// Investment Management and Financial Innovations, 2019. Vol.16(4). PP. 240-253. [Scopus]

Колективні монографії:

  1. Туболець І.І. Напрями реалізації грошово-кредитної політики України: зовнішнє та внутрішнє макроекономічне середовище /Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: колективна монографія /за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд. 2019. – С. 102-109.
  2. Туболець І.І. Методичні аспекти оцінки маркетингового потенціалу підприємств/ Інноваційна діяльність та економічна діяльність підприємств: колективна монографія / за заг. ред.. Л.М. Савчук, Daniel Fic. - Дніпро: Пороги, 2017.-С. 359-368.
  3. Туболець І.І. Управление финансово – экономической безопасностью предприятия: сущность и механизм обеспечения /Економічні, управлінські, правові та інформаційно – технічні проблеми діяльності підприємств: колективна монографія / за заг. ред.. Л.М. Савчук, М. Фіц, - Дніпро: Герда, 2016.-С. 186-193.

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1.Туболець І.І. Формування комплексної системи управління ефективністю господарської діяльності промислового підприємства/І.І. Туболець, І. В. Драган // Наукові праці МАУП. Серія  Економічні науки. 2020. Вип. 1(59). Київ : Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2020. С.35-41.

2.Туболець І.І. Необхідність активізації інноваційних підходів в управлінні конкурентоспроможністю туристичних підприємств/І.І. Туболець, М. В. Гаман // Агросвіт №15, 2019. – С. 20-24.

3.Туболець І.І. Інформаційний механізм реалізації державної податкової політики на територіальному рівні /І.І. Туболець, О.І Дацій, Н.І.Шевченко // Державне управління: удосконалення та розвиток № 3, 2019. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?n=3&y=2019

4.Туболець І.І. Раціональне залучення та використання інвестицій для підприємств дорожнього господарства/І.І. Туболець, О.І.Дацій // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 5–9.

5.Туболець І.І. Глобалізація міжнародних фінансових ринків /І.І. Туболець, О.В.Ткаліч // Науковий вісник Івано - Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості.-2019.-№ 1(19).-С.133-141.

  1. Туболець І.І. Інноваційна діяльність як важливий фактор конкурентоспроможності країни / І.І. Туболець // Економіка та суспільство. - 2018.- №14.- Режим доступу до журналу : http //www.economyandsociety.in.ua
  2. Туболець І.І. Прямі іноземні інвестиції як фактор забезпечення розвитку економічної системи/ І.І. Туболець// Економіка та держава №5, 2016. – С. 65-66.
  3. Туболець І.І. Економічна безпека та ризики сільськогосподарських підприємств /І.І. Туболець, Н.І. Демчук // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія «Економічні науки», випуск 19 ч.1, 2016. – С.79-83.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

1.Туболець І.І. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор активізації інноваційної діяльності підприємств// Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020.- С.177-179.

2.Туболець І.І, Ляшевський Я.О.,Горєлов Є.В. Роль корпоративних фінансів у розвитку національної економіки країни//«Світ економічної науки. Випуск 23»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. - Тернопіль, 2020.- С.69-71.

3.Туболець І.І, Сіліна І.С.Державне антикризове управління  в банківському секторі економіки// Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2-х ч. – Ч. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – С.73-75.

4.Туболець І.І, Байрамов М.О. Зарубіжний досвід антикризового фінансового управління на підприємстві// Сорок другі економіко - правові дискусії (економічне спрямування): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет – конференції.- Львів, 2019. – С.12-15.

5.Туболець І.І, Телятник В.М. Аналіз фінансової стійкості підприємства на прикладі ПАТ « МК «Азовсталь»// Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2019р.): у 10 ч. Полтава:ЦФЕНД,2019.Ч. 3.- С.50-52.

6.Туболець І.І, Валуєва К.Д. Інноваційна діяльність як метод здійснення антикризового управління в сучасних умовах// Актуальные проблемы современной науки:сборник тезисов научных трудов XLV Международной научно – практической конференции ( Харьков –Вена-Берлин-Астана, 28 ноября 2019 года) / Международный научный центр развития науки и технологий, 2019.-С.31-33.

7.Туболець І.І, Ляшевський Я.О. Антикризове фінансове управління на підприємствах України// Фінансова система та економічна безпека: стан, проблеми, ефективність: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 23 листопада 2019р.).- К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2019.-Ч 1.- С.93-94.

8.Туболець І.І, Горєлов Є.В. Концептуальні основи антикризового фінансового управління підприємством// Міжнародна наукова інтернет –конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 43)» / Збірник тез доповідей: випуск 43 (м. Тернопіль 14 листопада 2019 р.).-Частина 2.- Тернопіль.-2019.- С.33-35.

9.Туболець І.І, Ляшевський Я.О.,Горєлов Є.В. Роль корпоративних фінансів у розвитку національної економіки країни//«Світ економічної науки. Випуск 23»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. - Тернопіль, 2020.- С.69-71.

10.Туболець І.І, Клокова Л.О. Cучасний стан корпоративного сектора й корпоративних відносин в Україні// Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство:технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 40)" /Збірник тез доповідей: випуск 40 (м. Тернопіль, 9 липня 2019 р.). –Тернопіль. – 2019. – С.68-69.

11.Туболець І.І Необхідність раціонального залучення та використання інвестицій// Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 15-17 травня 2019 р. / за ред. І.О. Мельник та ін. – Миколаїв , 2019. – С.410-413.

12.Туболець І.І, Фуга А.П. Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 11 травня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – С 66-67.

13.Туболець І.І, Журавель А.І. Дослідження ймовірності банкрутства підприємства ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський Трубопрокатний Завод» // Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. / Харківський національнийуніверситет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,2018. – С. 127-130.

14.Туболець І.І, Полійчук М.В. Інноваційна діяльність в системі антикризового фінансового управління // Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 листопада 2018 р.): у 8 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – С. 59-61.

15.Туболець І.І, Якимова В.І. Антикризове управління людським капіталом як пріоритетним ресурсом соціально-економічного розвитку// Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство:технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 33)" /Збірник тез доповідей: випуск 33 (м. Тернопіль, 13 листопада 2018 р.). –Частина 2. – Тернопіль. – 2018. –С. 50-51.

16.Туболець І.І, Таран О. В. Форми регулювання банківської діяльності для забезпечення банківської безпеки як складової частини фінансової безпеки держави// Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С.184-185.

17.Туболець І.І, Пеня К.В. Оцінка легкості ведення бізнесу в Україні на сучасному етапі розвитку економіки// Розвиток фінансових відносин суб’єктів господарювання в умовах динамічного зовнішнього середовища: тези Інтернет – конференції (15 листопада 2018р.)- Житомир,2018.-С.144-146.

18.Туболець І.І, Тихонова І.В. Реструктуризація як засіб подолання кризового стану підприємства та підвищення ефективності його функціонування// Розвиток фінансових відносин суб’єктів господарювання в умовах динамічного зовнішнього середовища: тези Інтернет – конференції (15 листопада 2018р.)- Житомир,2018.- С.66-68.

19.Туболець І.І, Алєксєєва Л.О. Діагностика в антикризовому управлінні підприємством// Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 жовтня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – С.7-8.

18.Туболець І.І, Булигіна Д. О, Джерела фінансування оборотних активів на малих підприємствах України// Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р. – Маріуполь, 2018. – С.117-120.

20.Туболець І.І, Письменний М. І. Проблеми забезпечення підприємств фінансовими ресурсами// Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р. – Маріуполь, 2018. – С.83-86.

21.Туболець І.І, Мостова Ю.Б. Шляхи підвищення прибутковості малих підприємств України// Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р. – Маріуполь, 2018. – С.79-83.

  1. Туболець І.І., Качан А.В. Фінансовий лізинг як ефективний механізм розвитку підприємств України// Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 травня 2018р. Частина 2.- ДДАЕУ, 2018.- С.58-60.
  2. Туболець І.І., Поплавская В.О. Грінмейл як загроза для економічної безпеки корпорацій // Актуальные научные исследования в современном мире: ХVІІ Междунар. научн. конф., 26-27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Вып. 9(17), ч. 5 – С.63-66.