Антонова Ольга Валеріївна

Доктор наук з державного управління, доцент

Університет митної справи

та фінансів

Україна, 49000, м. Дніпро,

вул. В. Вернадського,2/4,

Тел. +38 (067) 636-78-43

E-mail: puma_umsf@ukr.net

 

 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління у спеціалізованій вченій раді Д 08.866.01 Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю 25.00.03 – державна служба:

«Формування стратегічної компетентності державних службовців України»; рік захисту – 2018.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді К 08.866.01 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління:

«Середовище вироблення державної політики (теоретико-методологічні аспекти)»; рік захисту – 2006.

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Доцент по кафедрі державного управління та місцевого самоврядування (2012 р.).

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Етика наукових досліджень та академічна доброчесність; Реформування місцевого самоврядування в зарубіжних країнах; Нормативно-правові засади впровадження інституту публічної служби; Етика державного управлінця; Етика на службі громаді, суспільству, державі; Публічна служба: тенденції модернізації управлінської діяльності; Адміністративно-територіальна реформа; Інструменти Нового публічного менеджменту в місцевому розвиткові; Етика професійного спілкування державного службовця; Конфлікт інтересів. Розв'язання ситуацій конфліктів інтересів у професійній діяльності публічних службовців; Політичні процеси; Управлінські рішення; Публічна служба ЄС; Професійна мобільність та кадровий резерв.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Реформа інституту державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, публічна служба, етика в державно управлінських відносинах, реформування та модернізація адміністративних систем.

ОСВІТА:

 • спеціальність «Політологія», кваліфікація політолог, викладач соціально-гуманітарних дисциплін, 1999 р.

 

ДОСВІД РОБОТИ

07.2021 – до сьогодні

завідуюча кафедрою публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів

06.2021 – 05.2009

вчений секретар Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

04.2009 – 05.2006

доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

04.2006 – 03.2005

спеціаліст 1 категорії, провідний спеціаліст відділу моніторингу та координації наукових досліджень, провідний фахівець відділу наукових досліджень Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

02.2005 – 10.2004

спеціаліст 1 категорії видавничого відділу Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

09.2004 – 10.2001

аспірант денної форми навчання Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

09.2000 – 01.1999

оператор комп’ютерного набору загального відділу Дніпропетровської філії Української академії державного управління при Президентові України

 

Підвищення кваліфікації, участь в літніх школах, тренінгах, форумах

 

2021

Тренінг з медіа грамотності «Як не стати маніпульованим і як не бути маніпулятором: основи медіа грамотності для громадських лідерів» (0,25 ECTS), 24 вересня 2021, Інститут демократії ім. Пилипа Орлика, м. Дніпро

2021

Онлайн-семінар «Весь спектр інвестиційних можливостей» (2 акад. год.), 14 липня 2021, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», ГО «Ліга інвестиційного розвитку України»

2020

Workshop “Digital management of scientific research in public administration” (total 5 ECTS), November 2 – November 30, 2020, Scientific Center of Innovative Researches, Tallin, Estonia, certificate #SCIR-2020-000169

2019

Тренінг «Практикум з фасилітатції», 20-21 листопада 2019, м. Київ, ULEAD з Європою

2019

 Тренінг «Ретельно перевірено: курс медіаграмотності» (7 год.), м. Дніпро, IREX (funded by the U.S. Embassy and the British Embassy in Kyiv), Ministry of Education and Science in Ukraine, сертифікат від 29 жовтня 2019; «Very verified: a course on media literacy» (7 h.), IREX/Ukraine, Dnipro, 25 червня – 26 липня 2019, сертифікат, 26 липня 2019.

2019

Module on Training of Trainers by GIZ and DBB Academie (Germany) “ Ethics and values in the public service”, “Adult teaching methodology”, 7-11 May 2019, Tbilisi, Georgia

2016 -

2015 

Серія семінарів-тренінгів для викладачів в рамках проекту «Розробка базової програми підвищення кваліфікації «Ефективний лідер» для вищих керівних кадрів органів місцевого самоврядування», проект Фонду Ганса Зайделя (Німеччина) в Україні, Республіці Молдові та Румунії, січень 2015 – травень 2016 р., м. Дніпропетровськ

2015

Тренінг з питань «гнучкої демократії» та методики роботи з ситуативними прикладами (кейс-стаді), 27 березня – 03 квітня 2015 р. в рамках українсько-голландського проекту «Культура державного службовця в умовах демократії» (Свідоцтво від 02 квітня 2015 р., НАДУ при Президентові України, Голландський інститут державного управління (PBLQROI), Центр «Розвиток демократії»)

 

 Науково-методична робота

Є автором понад 130 публікацій наукового та навчально-методичного характеру,

серед яких:

 • 10 монографій (з них 1 одноосібна), авторський патент на твір;
 • статті у Енциклопедичному словнику з державного управління (2010); Енциклопедії державного управління : у 8 т. Том 6: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА (2011);
 • підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, у тому числі з грифом МОН України,
 • статті у фахових виданнях України,
 • наукові розробки;
 • статті у наукових фахових і міжнародних виданнях, що мають високий імпакт- фактор і реферуються наукометричними базами, у тому числі Scopus та Web of Science,
 • матеріали конференцій.

 

Здійснювала дослідження у межах науково-дослідних тем, у тому числі:

 • в Національній академії державного управління при Президентові України у межах комплексного наукового «Державне управління та місцеве самоврядування» (державний реєстраційний номер 0199U002827) за темами фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт:
 • «Морально-етичні засади розвитку державної служби в Україні: вітчизняний та європейський досвід» (державний обліковий номер 0208U006142),
 • «Створення організаційно-правових засад кадрової ротації як одного з дієвих елементів підготовки кадрів та попередження можливих корупційних проявів в державних органах» (державний обліковий номер 0209U006537),
 • «Управління персоналом публічної влади: світоглядний аспект» (державний обліковий номер 0211U004956),
 • «Публічна служба в умовах глобалізації: контент, науково-світоглядні та морально-етичні засади, критерії оцінки ефективності» (державний реєстраційний номер 0111U003434),
 • «Гуманізація публічної служби в Україні в контексті формування сучасної парадигми державотворення «Держава для людей»: науково-практичні засади» (державний реєстраційний номер 0113U001136),
 • «Системний підхід як методологія реформування державної служби» (державний реєстраційний номер 0115U002888).

Працювала:

 • вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К 08.866.01 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2012-2015 рр.; спеціальності 25.00.01, 25.00.03, 25.00.04); вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 08.866.01 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2016-2021 рр.; спеціальності 25.00.01, 25.00.03, 25.00.04);
 • офіційним опонентом із захисту кандидатських дисертацій (спеціальність 25.00.01);
 • головою та рецензентом разових спеціалізованих вчених рад (спеціальність 281);
 • членом редакційної колегії наукових фахових журналів («Аспекти публічного управління», «Розумовські читання») та збірника наукових праць («Державне управління та місцеве самоврядування»).

Під науковим керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію.

Здійснює наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом понад 5 років.

 

Досягнення

2017

Почесна грамота Національної академії державного управління при Президентові України

2015

Почесна грамота Національної служби посередництва та примирення

2007

Почесна грамота Дніпропетровської обласної ради

 

Посилання на профілі

№ п/п

База даних

Посилання на сторінку автора або ID

1.

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=QnWwDPwAAAAJ&hl=uk

2.

Researcher ID

G-1862-2019

3.

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3283-8938

4.

Publons

https://publons.com/researcher/1730589/olha-valeriyivna-antonova/