Легка Оксана Володимирівна

 Доктор юридичних наук, професор,  професор кафедри міжнародного права Університету митної справи та фінансів

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1996 році за спеціальністю правознавство. У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 у спеціалізованій вченій раді Одеського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, тема – «Державний фінансовий контроль: організаційно-правові засади». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії держави та права. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 у спеціалізованій Вченій раді Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», тема – «Імплементація міжнародних стандартів адміністративної відповідальності у законодавство України». У 2020 році присвоєне вчене звання професора кафедри кримінально-правових дисциплін.

Дисципліни, що викладає: міжнародне приватне право; міжнародно-правові механізми захисту прав людини; міжнародні стандарти забезпечення захисту прав людини; правознавство.

Сфера наукових інтересів: 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робота у складі: член редакційної колегії наукового журналу Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет», фонду юридичної науки академіка В.В. Сташиса, Національної академії внутрішніх справ «Право і суспільство» з 2018 року.

Організаційна робота: куратор групи МП 20-1.

Міжнародна діяльність: у період з 8 липня 2019 року по 12 липня 2019 року пройшла стажування на тему «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» за фахом «Юридичні науки» в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін, Республіка Польща. За результатами стажування отримала сертифікат.

Основні наукові та навчально-методичні праці у періодичних виданнях, які включені до науко метричних баз та включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Myroniuk, R., Myroniuk, S., Lukacs, E., Lehka, O. Terrorism with a “woman’s appearance”: Economic background and legal tools for forming a counteracting strategy. Economic Annals - XXI, 177 (5-6), 2019. pp.34-43
 2. Ruslan S. Karahioz,Serhii I. Minchenko, Lehka V. Oksana.  Public administration of legal education in the practice of the European court of human right. Asia Life Sciences, (2), 2019. pp. 493-504
 3. Легка О. В. Актуальні проблеми впровадження міжнародних стандартів адміністративної відповідальності у національне законодавство України. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2017. № 2 С.120-124.
 4. Легка О. В. Форми закріплення міжнародних стандартів у сфері адміністративної відповідальності. Право та Безпека. 2017. № 4. С. 67-72.
 5. Легка О. В. Міжнародний Білль (Хартія) як доктринальна аксіома у сфері адміністративної відповідальності. Форум права. 2017. № 5. С.145-149.
 6. Легка О. В. Загальні засади впровадження міжнародних стандартів в національне адміністративне законодавство. Науково-дослідний інститут публічного права. 2017. Випуск 5. С. 123-129.
 7. Легкая О.В. Проблемы приведения национального законодательства Украины в соответствие к международным стандартам обеспечения прав человека в аспекте регулирования административной ответственности. Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2017. № 3. С. 107-112.
 8. Легка О. В. Основоположні принципи інституту адміністративної відповідальності. Наше право. 2017. № 4. С.71-75.
 9. Легка О. В. Поняття та значення міжнародних стандартів для адміністративного законодавства України. Верховенство права. 2017. № 5. С. 60-65.
 10. Легка О. В. Окремі питання співвідношення національного адміністративного законодавства України з міжнародними угодами. Форум права. 2017. № 4. С. 116–119. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_4_20
 11. Легка О. В. Сутність та поняття впровадження міжнародних стандартів адміністративної відповідальності. Європейські перспективи. 2018. № 1. С. 56-62.
 12. Легка О. В. Міжнародні стандарти адміністративної юстиції в Україні. Верховенство права. 2018. № 1. С. 34-39.
 13. Легка О. В. Ювенальна юстиція та міжнародні стандарти адміністративної відповідальності. Наше право. 2018. № 1. С. 44-51.

Підручники, навчальні посібники, монографії:

 1. Легка О. В. Імплементація міжнародних стандартів адміністративної відповідальності у законодавство України: монографія / за заг. ред. О.В. Негодченка. - Київ: МАУП, 2017. – 454 с.
 2. Lehka O. Features of administrative and legal status of certain categories of public officials. Issues of the state of modern legal education and professional culture of lawyers. Collective monograph. Lviv-Torun: Lha-Pres, 2019. 204 p. PP. 123-142
 1.  Lehka O. Legislative regulation of public c service relations in Ukraine and other European countries: a comparative aspect. Juridical sciences and their role in the formation of legal culture of a modern person. Collective monograph. Lviv-Torun: Lha-Pres, 2019. 256 р. РР. 123-140
 2. Lehka O. Main conceptual approaches to determination of nature and concept of administrative justice in foreign legal legislation. New and traditional approaches in modern legal research. Collective monograph. Lviv-Torun: Lha-Pres, 2019. 284 р. РР. 184.
 3. Теорія держави і права. Під загальною редакцією Ведєрніков Ю.А. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017; Ліра. 480 с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Легка О. В. Міжнародні стандарти у сфері врегулювання альтернативних засобів адміністративних спорів. Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10-11 лютого 2017 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 57-61.
 2. Легка О. В. Сутність альтернативних процедур вирішення адміністративних спорів. Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 12–13 травня 2017 р. К.: Центр правових наукових досліджень, 2017. С. 77-80.
 3. Легка О. В. Етимологія та генезис поняття «відповідальність» як соціально-правового явища. Сучасні проблеми адміністративного права та процесу: тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. крнф. (м. Харків, 30 червня 2017 р.) / МВС України; Харківський нац. ун-т внутр. справ; каф. адмін. права та процесу ф-ту № 3. Харків : ХНУВС, 2017. С.221-223.
 4. Легка О. В. Реалізація принципу диспозитивності в адміністративному судочинстві. Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 3–4 листопада 2017 р. Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. – С.87-89.