Лихолат Олена Анатоліївна

У 1985 році закінчила Дніпропетровський державний університет (ДНУ), спеціальність «Біохімія», отримала спеціальність «Біохімік. Викладач». 

У 1990 році захистила кандидатську дисертацію. 

З 1992 по 2006 рік працювала в Українському НДІ медико-соціальних проблем інвалідності.

У 2005 році захистила дисертацію на звання доктора біологічних наук за спеціальністю “Гігієна” (14.02.01).

Вчене звання старшого наукового співробітника отримала в 1997 році.

З 2006 року працює в Університеті митної справи та фінансів.

В 2020 році отримала вчене звання професора.

Академік Академії наук вищої школи України.  

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації 15 років.

За сумлінне виконання обов’язків нагороджена почесним знаком УМСФ «Кращій наставник».

Профіль у Google Scholar

Автор і співавтор майже 400 наукових праць, 13 патентів на винаходи, в тому числі 2 монографії за кордоном, 4 навчальних посібника для студентів вищих навчальних закладів, 28 статей з індексом цитування в наукометричних базах Scopus та Web of Science, 57 статей у фахових наукових виданнях України, 14 статей у зарубіжних виданнях. 

Результати наукових досліджень доповідались на міжнародних наукових конференціях та семінарах: Базель, (Швейцарія), Москва, Новосибірськ, Пущино, Караганда, Курськ, Ростов (Росія), Париж (Франція),  Роттердам, Амстердам (Нідерланди), Варшава, Сталова Воля, Люблін (Польща), Капрі, Флоренція (Італія), Лейпциг, Дрезден, Берлін, Галле, Мюнхен (Німеччина), Відень, Грац (Австрія),  Нью-Делі (Індія), Прага (Чехія), Тирасполь (Молдова), Мінськ (Білорусь), Копенгаген (Данія), Стокгольм (Швеція), Анталія (Туреччина), Тбілісі (Грузія), Барселона (Іспанія), Монако (Монако), Астана (Казахстан), Каунас (Литва), Охрід (Північна Македонія).

Нагороджена Золотими грантами Німецького товариства підтримки наукових досліджень, Florida State University, Золотим та Срібними грантами ERS. 

Приймала участь у якості тренера у  Програмі з довкілля ООН (UNEP) Проекту Міжнародного центру екологічної конфліктології та безпеки UNEP  (2018-2019 рр). Є членом International Network of the research, education and development program “Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality” Registration Certificate № 0148-2016-UA, Slovak University of agriculture in Nitra, Sloval Republic.

Під керівництвом Лихолат О.А. захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Є членом редакційної колегії наукових видань  Regulatory Mechanisms in Biosystems ISSN 2519-8521; e-ISSN 2520-2588 Indexing: Web of Science, Biosystems Diversity ISSN 2519-8513; e-ISSN 2520-2529. Indexing: Scopus, Web of Science.

З 2020 року працює на посаді професора кафедри психології Університету митної справи та фінансів (за сумісництвом). Викладає дисципліни: «Анатомія, фізіологія та еволюція нервової системи», «Психофізіологія», «Медична психологія», «Нейропсихологія», «Основи медичних знань».  

Сфера наукових інтересів:

Вплив аліментарних та екологічних чинників на стан центральної нервової системи, психічні процеси; тригери розвитку психосоматичних захворювань; вплив захворювань різної етіології на психологію хворої людини. 


Публікації у наукових виданнях інших країн

Lykholat O. et al. Metabolic effects of alimentary estrogen in different age animals //Annals of Agrarian Science. Volume 14, Issue 4, December 2016. P. 335–339.
 


Lykholat O. et al. Effect of alimentary synthetic estrogen on cell compensatory mechanisms in rats of different ages // Biologija. 2017. Vol. 63. No. 2. P. 152–159.

Публікації у наукових виданнях,  включених до переліку наукових фахових видань

Lykholat O. et al. Xeneostrogenes influence on cholinergic regulation in female rats of different age // Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9(1). P. 240-243. Web of Science
Lykholat O. et al. Monitoring of distribution of antibiotic-resistant strains of microorganisms in patients with dysbiosis of the urogenital tract // Regul. Mech. Biosyst. 2021. 12(2). P. 199-205. Web of Science

Навчально-методичні посібники 

Лихолат О.А. та ін. Основи антропології, біології та генетики людини: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2016. 196 с.
Лихолат О.А. та ін. Механізми антиоксидантного захисту живих організмів: Методичні рекомендації. – Дніпро, 2019. 33 с.

Монографії

Actual aspects of organic agricultural development in Ukraine. - Vienna, 2018. Р. 126 – 151.
2. Influence of substances destroying the endocrine system on the state of fauna representatives. In Effects of pollution and climate change on the ecosystem components: monograph. – Praha: Oktan Print, 2021. 136-159.


Дискусійні публікації з наукової та професійної тематики:

Lykholat O. et al. Alimentary estrogen effect on acetylcholinesterase activity in different age animals organs // 3th conference of young scientists «Plant biology and biotechnology» (16-18 may 2017, Kyiv, Ukraine). – K.: NAY, 2017.  P. 21
Lykholat O. et al. Alimentary estrogenes affect on cholinergic regulation in different age rats //  2ND International Conference „Smart Bio“ (03-05 May 2018). - Kaunas, Lithuania. 2018. P. 300.
Lykholat O. et al. Level Of Edcs In Procambarus Virginalis Organism At Developing Stages As Potential Hazard For Water Biota And Aquatic Culture Consumers //3RD International Conference „Smart Bio“ (02-04 May 2019). - Kaunas, Lithuania. 2019. P. 158.
Lykholat O. et al. Potential hazard of estrogen bioaccumulation in Procambarus virginalis for water biota and aquatic culture consumers in the Dnipro River, Ukrain // Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 9th ESENIAS Workshop: Species, ecosystems and areas ofconservation concern under threat fromthe invasive alien species 03–06 September 2019. - Ohrid, Republic of North Macedonia. 2019.  P. 148.
Lykholat O. et al. Accumulation of edcs in procambarus virginalis muscles as potential risk for aquaculture consumers’ health // Медична та клінічна хімія. 2019. Т. 21. № 3 (додаток). С.310-311.
Lykholat O. et al. Influence of alimentary xenoestrogens on cholinergic regulation in different age animal // International scientific and practical conferencе «Challenges, treats and development in biology, agriculture, ecolgy, geography, geology and chemistry»: conference proceedings, July 2-3, 2021. Lublin: «Baltija Publishing». С. 121-124.

Деклараційні патенти на винаходи 
Лихолат О.А. Спосіб діагностики нейротоксичних ефектів. Деклараційний патент № 68590, Україна, МКІ А61В5/00. УкрДержНДІМСПІ №2003087510. Заявлено 11.08.2003.  Опубліковано 16.08.2004. Бюл.№8.
Лихолат О.А. та ін. Спосіб діагностики атрофії зорового нерва. Деклараційний патент № 70757, Україна, МКІ А 61В5/00. УкрДержНДІМСПІ №20031212626. Заявлено 26.12.2003.  Опубліковано 15.10.2004. Бюл.№.10.
Лихолат О.А., Мороз С.М. Спосіб прогнозування резистентності психічних розладів до психотропної терапії.  Деклараційний патент № 12346, Україна, МКІ А 61В5/00. УкрДержНДІМСПІ №200507632. Заявлено 01.08.2005.  Опубліковано 15.02.2006. Бюл.№.2.