Перепьолкін Сергій Михайлович

Завідувач кафедри , доктор юридичних наук, професор

Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого у 2003 році.

25 грудня 2009 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.086.03 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11.: «Міжнародне право» на тему «Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав».

2 квітня 2021 р. у спеціалізованій вченій раді Д. 64.086.03 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право» на тему «Міжнародне митне право: питання теорії та практика застосування».

Вчене звання доцента присвоєно за кафедрою адміністративного та митного права Академії митної служби України 23 грудня 2011 року.

Вчене звання професора присвоєно за кафедрою міжнародного права Університету митної справи та фінансів 20 червня 2023 року.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Дисципліни, що викладає: міжнародне публічне право; міжнародне митне право; міжнародний захист прав людини; конституційне право.

Сфера наукових інтересів.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робота у складі:

Працював в органах Державної митної служби України та Національної поліції України.

Організаційна робота:

Куратор групи МП 23-1

Міжнародна діяльність:

підвищення кваліфікації в рамках програми обміну досвідом CEPOL Exchange Programme з 22-24.05.2018 р. у Литовській школі поліції м. Каунас. Сертифікат «Тактичні дії двох співробітників поліції у ситуаціях, пов'язаних із затриманням небезпечної особи»;

міжнародне стажування за темою: «Інновації в науці: виклики сучасності» з 22.06.2019-22.09.2019 р. у Варненському вільному університеті імені Чорноризьця Храбра (м. Варна, Болгарія). Certificate supplement Reg. № C-9790 / 22/09/2019 of Perepolkin Serhii in which was the professional development program in 180 hours by the course «The development of jurisprudence: the problems and prospects of law»;

міжнародне стажування у Пулському університет ім. Юрая Добріли (м. Пула, Хорватія). Certificate Serhii Perepolkin Reg. HR № 9549 / 25/09/2021. For successfully participated international internship program on the topic of: «Single educational space in the conditions of digital transformation». Direction of internship «International law of the XXI century and its interaction with domestic law: current and prospects», 150 hours;

міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) для освітян на тему: «Інтерактивні технології змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні». 6 – 13 березня 2023 р. м. Люблін Республіка Польща. Certificate about the international skills development (the webinar) ES № 12984 / 13/03/2023. Serhii Perepolkin international advanced training (Webinar) on the topic: «Interactive technologies of blended learning in the bachelor's and master's training in the European Union countries and Ukraine». 45 hours. In the following disciplines: International law, International protection of human rights, International customs law.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, а також в інших зарубіжних виданнях:

 

 1. Perepolkin S.M., Mazur A.V., Marchenko O.O., Morozov O.V., Yefimova I.V.. Sui generis of European Union customs law. World Customs Journal. 2022. Vol. 16. № 2. Р. 35–55. [SCOPUS].
 2. Perepolkin S.M., Havrylenko O.А., Mazur A.V. Formation and development of international customs law: periodisation issues. World Customs Journal. 2022. Vol. 16. № 2. Р. 115–128. [SCOPUS].
 3. Perepolkin, S.M., Kokhan, H.L., Leonenko, M.I., Syroid, T.L., Stryzhak, I. V. Human rights of the fourth generation in a single educational area. Journal of law and political sciences. Vol. 29. Issue 4 Sept. 2021 P. 307–326. [Web of Science].
 4. Perepolkin S.M., Bilozorov I.V., Ivanii O.M. International customs law as a means of public and private law specialists training improvement. ASIA LIFE SCIENCES. 2019. Supplement 21(2). Р. 433-445.[SCOPUS].

 

Наукові публікації у наукових виданнях,

включених до переліку наукових фахових видань України:

 

 1. Перепьолкін С. М. Митне право Європейського Союзу: історія становлення. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2021. Вип. 3 (95). С. 38–48. URL : https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/1402/1271
 2. Перепьолкін С. М. Інтерпретація терміну «імплементація» у правовій доктрині. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2021. № 9. С. 310–313. URL : http://lsej.org.ua/9_2021/78.pdf
 3. Перепьолкін С. М. Форми митного права Європейського Союзу. Нове українське право. 2021. № 5. С. 63–68. URL : http://newukrainianlaw.in.ua/index.php/journal/article/view/131/119
 4. Перепьолкін С. М. Імплементація принципів, норм і стандартів міжнародного митного права: індивідуальний та спільний рівні. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: журнал. Серія Право. Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2021. № 12 (24). С. 102–111. URL : http://surl.li/dkjjd
 5. Перепьолкін С. М. Імплементація правил поведінки міжнародного права: перегляд понятійно-категоріального апарату. Альманах міжнародного права. 2021. № 26. С. 3–9. URL : http://www.inlawalmanac.mgu.od.ua/v26/3.pdf
 6. Перепьолкін С. М. Правовий статус Агентства Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів (ЄВРОПОЛ). Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство». 2021. № 3. С. 270–274. URL : http://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/01/APP-3_2021_FINAL.pdf
 7. Perepolkin S. M. International cooperation of the Republic of Azerbaijan on customs affairs. Customs Scientific Journal. 2021. № 2. С. 64–69.
 8. Перепьолкін С. М. Кодифікація та прогресивний розвиток міжнародного митного права. Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : «Право». 2020. Вип. 29. С. 324–331.
 9. Перепьолкін С. М., Кохан Г. Л. Міжнародна організація кримінальної поліції – ІНТЕРПОЛ. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». 2020. № 6. С. 254–257.
 10. Перепьолкін С. М. Мінченко А. О. Правове регулювання перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2020. № 4. С. 831–838.

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 

 1. Міжнародне право. Збірник тестових завдань : навчально-методичний посібник / Кол. авт.; к.ю.н, доцент Саєнко М. І., к.ю.н, доцент Перепьолкін С. М., викладач Жеглінська Т. О. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2019. 72 с.
 2. Методичні рекомендації з написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави та права» для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти / В. О. Боняк, І. А. Сердюк, В. А. Завгородній, С. М. Перепьолкін, К. О. Долгорученко. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України, 2018. 74 с.
 3. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, спеціальності 081 «Право», що навчаються на другому (магістерському) рівні освіти / Завгородній В. А., Перепьолкін С. М., Сердюк Л. М., Філяніна Л. А. Дніпро: Дніпроп. держ. у-т внутр. справ, 2018. 45 с.

 

Підручники, навчальні посібники, монографії:

 

 1. Українська правнича енциклопедія / Л. І. Адашис та ін. ; за заг. ред. В.М. Тертишника, Л. Р. Наливайко, А. Є. Фоменко, В. В. Ченцова. Київ : Алерта, 2023. 768 с.
 2. Перепьолкін С. М. Міжнародне митне право у сучасному вимірі: теоретичний, методологічний та прикладний аспекти : монографія. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 360 с.
 3. Перепьолкін С. М. Митне право Європейського Союзу / Основи права Європейського Союзу : підручник / Л. І. Адашис та ін. ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд. Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. С. 395–418.
 4. Перепьолкін С. М., Паршутін Є. Г. Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності : навч. посіб. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 112 с.
 5. Перепьолкін С. М. Принципи міжнародного права як категорія міжнародного права / Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М. В. Буроменського : моногр. / авт.кол. ; за ред. В. М. Репецького та В. В. Гутника. Львів; Одеса : Фенікс, 2017. С. 77–89.
 6. Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності : практикум / Боняк В. О., Завгородній В. А., Перепьолкін С. М., Філяніна Л. А., Христова Ю. В. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. 284 с.
 7. Перепьолкін С. М., Сироїд Т. Л., Філяніна Л. А. Міжнародне право : словник-довідник ; за заг. ред. Т.Л. Сироїд. Харків : Юрайт, 2014. 408 с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 

 1. Перепелкин С. М. Плюралізм підходів розуміння четвертого покоління прав людини. Актуальні проблеми міжнародного права: Всеукраїнська науково-практична конференція (Харків, 10 березня 2023 року): збірник матеріалів / за ред. Т. Л. Сироїд, О. А. Гавриленка, В. М. Шамраєвої. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. С. 29–32.
 2. Перепелкин С. М. Незнання правил поведінки міжнародного права, практики міжнародних судових органів та законів не звільняє від юридичної відповідальності. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2023 р. Дніпро : УМСФ, 2023. С. 315–316.
 3. Перепелкин С. М. Ґенеза міжнародного співробітництва України з питань митної справи. Історія торгівлі, податків та мита : матеріали ХVІ Міжнар. наук. конф. Дніпро : УМСФ, 27–28 жовт. 2022. С. 147–149.
 4. Перепелкин С. М. Імплементація міжнародного митного права судовими органами України. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2021 р. Дніпро : УМСФ, 2021. С. 192–194.
 5. Перепелкин С. М. Щодо інтерпретації терміна «імплементація» у правовій доктрин. Приватно-правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики : матеріали Міжн. конф. (м. Маріуполь, 24 вересня 2021 року). Маріуполь, ДонДУВС. 2021. С. 61–63.
 6. Перепьолкін С. М. Правоздатність Ради митного співробітництва. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 15 трав. 2020 р. Дніпро : УМСФ, 2020. С. 138–140.
 7. Перепьолкін С. М. Правотворча діяльність у галузі міжнародних митних відносин Травневі правові читання : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф., 7 трав. 2020 р. Черкаси : ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2020. С. 448–450.
 8. Перепьолкін С. М. Міжнародне співробітництво та судова допомога Міжнародного кримінального суду. Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. С. 460–467.
 9. Перепьолкін С. М. Європейський поліцейський офіс (ЄВРОПОЛ). Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 бер. 2018 р.). Дніпро : Діпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. С. 290-295.