Філяніна Людмила Анатоліївна

Доцент кафедри  міжнародного права

 

 

Закінчила магістратуру Університету внутрішніх справ у 2000 р.; кандидат юридичних наук, 2011 р., 12.00.11. – «Міжнародне право», тема дисертації: «Видача злочинців в угодах держав СНД: проблеми та перспективи»; доцент кафедри конституційного та міжнародного права, 2013 р.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародне публічне право»; «Міжнародне кримінальне право»; «Право зовнішніх зносин та основи дипломатії»; «Зовнішня політика України»; «Міжнародні відносини і світова політика»; «Міжнародні стандарти у сфері безпеки»; «Безпекові інститути у світі»; «Демократія від теорії до практики».

Сфера наукових інтересів.

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=AhrvMzsAAAAJ;

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Організаційна робота:

Куратор групи МП 21-1

Міжнародна діяльність:

У 2018 р. пройшла наукове стажування для освітян «Академічна доброчесність» (Республіка Польща, м. Варшава) за підтримки польсько-української фундації «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»

Основні наукові та навчально-методичні праці

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз та включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Makovii, V., Kuchuk, A., Filianina, L. Modernisation of the legal regulation of temporary restrictions on the exercise of private rights in Ukraine on the way to economic integration. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 9 No. 1, 2023, 124-134.
 2. Filianina L., Chackiewicz M. THE CRIME OF AGGRESSION UNDER THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Customs Scientific Journal, № 2, 2022.
 3. Філяніна Л.А. Визначення агресії у міжнародному праві. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал. 2022. Спеціальний випуск № 2 (121). с. 276-279.
 4. Perepolkin, S. M., Boniak, V. O., Zavhorodnii, V. A., Syroid, T. L., & Filianina, L. A. (2022). Gender Equality In States' Armed Forces: Comparative And Legal Study. Res Militaris,vol.12, n°4 December issue 2022 р.549-559.
 5. Філяніна Л.А. Контроль над озброєнням: міф чи реальність. Erbe der europäischen wissenschaft: Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Philologie, Kunstgeschichte, Medizin, Rechtswissenschaft. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 5. Teil 4. 2021. р. 135-142.
 6. Філяніна Л.А. Міжнародне співробітництво у «війні» із транснаціональною організованою злочинністю. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». Випуск 29, 2020 с. 348-353.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Міжнародне співробітництво у сфкрі кримінального провадження за законодавством України та Республіки Молдова: навчальний посібник / [В.С. Березняк, Н.В. Павлова, Н.К. Паустовська, В.М. Федченко, Л.А. Філяніна]. Київ. Алерта, 2020. 310 с.
 2. Основи права Європейського Союзу : підручник / [Л.І. Адашис, Т.М. Анакіна, С. М. Вихрист та ін.] ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 590 с.
 3. Конституційне право України: Навч. посібник (для підгот. до іспиту за кредитно-модульною системою навчання) Конституційне право України : навч. посіб. для підгот. до іспиту за кредитно-модульною сист. навчання. – 2-е вид., перероб. і доп. / В.О. Боняк та ін. – Дніпро : ДДУВС, 2017. – 293 с.
 4. Міжнародне право : словник-довідник / [С.М. Перепьолкін, Т.Л. Сироїд, Л.А. Філяніна]; за заг. ред. Т.Л. Сироїд. Х. : Юрайт, 2014. – 408 с.
 5. Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності : практикум / Боняк В.О., Завгородній В.А., Перепьолкін С.М., Філяніна Л.А., Христова Ю.В. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 284 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

 1. Філяніна Л.А. Пропаганда агресивної війни & засоби масової інформації. Актуальні проблеми міжнародного права: Всеукраїнська науково-практична конференція (Харків, 10 березня 2023 року): збірник матеріалів / за ред. Т. Л. Сироїд, О. А. Гавриленка, В. М. Шамраєвої. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. С.113-115
 2. Філяніна Л.А. Право на життя в умовах воєнного стану. Протидія дискримінації в Україні та світі: матер. Всеукр. наук.-практ. семінару (20 жовтня 2022 р., м. Дніпро). Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 10-12
 3. Філяніна Л.А. Визначення поняття агресії в міжнародному праві. Україна як суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава: історія становлення, сучасний стан та перспективи розвитку» : матеріали Регіональної науково-практичної конференції (Дніпро, 30 вересня 2022 р.); укладач канд. юрид. наук, доцент І. А. Сердюк, викладач І. О. Смірнова. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. С. 117-119/
 4. Філяніна Л.А. Організація Об’єднаних Націй: визначення агресії. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню юриста (м. Суми, 7 жовтня 2022 р.) Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2022. С. 291-292
 5. Філяніна Л.А. Колективна безпека та колективний захист у системі міжнародних відносин. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики [Текст] : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. С. 189-190.
 6. Філяніна Л.А. Застосування ст. 2 Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні : матер. Всеук. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 19 трав. 2021 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. С. 247-248.
 7. Філяніна Л.А. Міждержавне співробітництва у протидії проявам міжнародної злочинності в умовах технологічно прогресу. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22 лют. 2019 р.) : у 2 ч. Дніпро : Видавець Біла К.О. Ч. 2. Актуальні проблеми державотворення та правотворення. Розвиток цивілістики / упоряд. : канд. юрид. наук Л. В. Межевська. 2019.  129-130