Лисяк Любов Валентинівна

Лисяк Любов Валентинівна

професор кафедри

 

У 1985 році закінчила з відзнакою економічний факультет Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Економічна кібернетика» та здобула кваліфікацію економіст-математик.

У 2001 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія. Тема дисертації – «Механізм активізації інвестиційної діяльності в умовах перехідної економіки України».

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

У 2006-2009 рр. навчалася в докторантурі Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України (м. Київ).

У 2010 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Тема дисертації – «Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки»

У 2011 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів та державного управління.

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 35 років, практичний досвід управління факультетом та науковою діяльністю ВНЗ.

З 1995 р. по 2006 р. обіймала посади завідувача денним відділенням, декана загальноекономічного факультету, вченого секретаря, декана фінансового факультету навчального закладу, який розвивався, змінював статус: Дніпропетровський фінансово-економічний коледж, Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут, Дніпропетровська державна фінансова академія.

В 2010 р. – 2011 р. – завідувач кафедри бюджету та казначейської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

В 2011-2015 рр. – проректор з наукової роботи Дніпропетровської державної фінансової академії, за сумісництвом – завідувач кафедри фінансів та державного управління (попередньо кафедра бюджету та казначейської справи).

2015 -2018 рр. – завідувач кафедри фінансів (попередньо – кафедра фінансів та державного управління).

 

2016 р.: член журі II туру Всеукраїнської студентської олімпіади з державних фінансів у Хмельницькому національному університеті МОН України.

2017-2020 рр. - член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» у Київському національному торговельно-економічному університеті.

2021 рр. - член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у Західноукраїнському національному університеті (м. Тернопіль).

 

Член спеціалізованої вченої ради Д. 26.055.03 (Київський національний торговельно-економічний університет).

Член спеціалізованої вченої ради Д 12.105.03 (2016 – 2019 рр.) у Донбаській державній машинобудівній академії МОН України (м. Краматорськ).

 

Має понад 240 наукових та науково-методичних публікацій.

Впродовж 2002-2017 рр. – брала участь в роботі експертних комісій МОН України з питань ліцензування та акредитації закладів вищої освіти.

Є членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Дійсний член (Академік) Академії економічних наук України (посвідчення № 822 від 17.05.2013 р.).

Дійсний член Асоціації фінансів, банківської справи та страхування Придніпров’я. (посвідчення ПГО №490039 від 9.03.2020).

 

Сфера наукових інтересів: фінансова політика держави, фінансове регулювання, фінансова безпека, бюджетна політика, фінансові механізми, фінансовий потенціал.

Особливі заслуги, нагороди: Грамота Дніпропетровської обласної ради за високі досягнення в науці (2010), Подяка ректора Університету (2016 р.) за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у становлення фінансового факультету, високі досягнення у сфері підготовки молодого покоління.

Основні дисципліни, що викладає: «Фінанси», «Фінансово-податкова політика», «Казначейська справа», «Бюджетна політика», «Управління фінансовими ризиками», «Методологія наукових досліджень», «Управління корпоративними фінансами», «Фінансовий інжиніринг» та ін.

В 2019 р. приймала участь у виконанні Міжнародного науково-дослідного проекту «Trends in the modernization of economic management system».

Керівник науково-дослідних робіт:

2014-2016 рр. - «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні» (номер державної реєстрації 0114U000481, фундаментальна, завершена);

2016-2019 рр. - «Фінансове забезпечення реалізації функцій держави в умовах соціально-економічних перетворень» (номер державної реєстрації 0116U003915, фундаментальна, завершена).

2020-2023 рр. «Бюджетний потенціал в умовах фінансової децентралізації» (№ держреєстрації 0120U101486, діюча).

2021-2024 рр. «Пріоритетні напрями розвитку фінансової системи України як драйвера економічного зростання» (№ держреєстрації 0118U004299, діюча).

з 2018 р. - член редакційної колегії фахового наукового журналу (кат. Б) «Світ фінансів»;

з 2017р. – член редколегії, з 2020 р. - заст. гол. редактора фахового наукового журналу (кат. Б) «Науковий погляд: економіка та управління».

Опубліковано понад 240 наукових та навчально-методичних праць.

 

Електронна поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Профіль у Google Scholar

 

ORCID: 0000-0003-2948-7089

 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 

Монографії, підручники:

 1. Бюджетна система України: навчальний посібник/ С.В. Качула, Г.Є. Павлова, Л.В. Лисяк, О.В. Добровольська, Л.І .Катан. Дніпро: Моноліт, 2021. 332 с. (авт.50 с.)
 2. Lysiak L., Portna O., Petrova Ya. Financial supply for higher education in Ukraine: real and potential sources. The Potential of Modern Science. Sciemcee Publishing, London, United Kingdom. 2019. Vol. 2. Р.128-145.
 3. Lysiak L. Budgetary decentralization: the status andprospects of implementation in Ukraine. Challenges and prospects for the development of a new economy at global, national, and regional levels: collective monograph. Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. Рр. 55-72.
 4. Portna O., Lysiak L., Kachula S. The financial system of Ukraine functioning: informatio-analytical approach. DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC SYSTEM IN UKRAINE. Collective monograph Edited by: Khudolei Veronika Doctor of Science (Economics), Professor Ponomarenko Tetiana Doctor of Science (Economics) OKTAN PRINT s.r.o. Prague, 2019. Р.254-271.
 5. Lysiak L., Kachula S., Kulichenko V. The role of international technical assistance in financing innovative projects and programs in Ukraine. Problems of economics and management: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2018. Pр.25-37.
 6. Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2018 році». К., 2018. 1316с. (Кол.авторів) URL: http://www.niss.gov.ua/articles/3143/.
 7. Фінанси: навчальний посібник / Л.В. Лисяк, С.В. Качула, .О. Міщенко, Д.А. Міщенко; за ред. д.е.н., проф., акад. АЕН України Л.В. Лисяк. Дніпро: Акцент ПП, 2017. 298 с. (авт. 82 с.).
 8. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку : монографія / Л.В. Лисяк, О.В. Гриценко, С.В. Качула, К.М. Роменська [та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Лисяк. Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. 396 с.
 9. Лисяк Л.В., Роменська К.М. Ефективність використання коштів місцевих бюджетів України, Дніпропетровськ: ДДФА, 2015.
 10. Лисяк Л.В., Ватченко Б.С., Ватченко О.Б. Оцінка майнового потенціалу регіону – інструмент формування доходів місцевих бюджетів України: теорія та практика: монограф. / Дніпропетровськ: УМСФ, 2015. 164 с.
 11. Економічний термінологічний словник-довідник: економіка, фінанси, менеджмент / За ред. С.А.Корнієнка і В.Я.Олійника. Дніпропетровськ, ДДФА, 2013. 460 с.
 12. Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах: монографія. К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. 440с. (кол.)
 13. Управління державним бюджетом України: Підручник (з грифом МОН України) / Кол. авторів [ред. М.Я.Азаров]. К.: Міністерство фінансів України, 2010. 816 с.
 14. Бюджетна політика у регулюванні інвестиційної діяльності: кол. моногр. / Інвестиційно-інноваційні аспекти впливу фінансової інфраструктури на розвиток національного господарства України: колективна монографія / за заг. ред., проф. О.Смирнова. Д.: Біла К.О., 2010. 360 с.
 15. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / Кол. авторів [заг. ред, передмова Ф.О Ярошенко]. К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010.  592с.
 16. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України. К.: АФУ, 2009. 600 с.

 

Статті у наукових фахових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз (Scopus, WoS, Index Copernicus):

 

 1. Lysiak L., Kachula S., Kushnir A., Datsenko V., Tereshchenko T. (2021) Assessment of Financial Sustainability of Local Budgets in the Budget Management System Using Kohonen Maps. Universal Journal of Accounting and Finance. № 9 (6). Рр. 1558-1570. DOI: 10.13189/ujaf.2021.090633. (Scopus).
 2. Lysiak L., Kachula S., Hrabchuk O., Ziuzin V. (2021) Development of corporative social responsibility and financing of social programs: regional aspect. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Magnanimitas. Volume 11/1 (XV). Pp. 73-82. URL: http://www.magnanimitas.cz/11-01-xv (Web of Science (ESCI), ERIH PLUS, CrossRef, EBSCO).
 3. Лисяк Л.В., Качула С.В., Ляшевський Я.О. Аналіз формування доходу і розподілу прибутку страхових компаній (на прикладі акціонерної компанії "Страхова група" ТАС ") Агросвіт. 2021. № 1-2. С. 12–19. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.12 (Index Copernicus, Фахове видання кат. "Б").
 4. Лисяк Л.В., Качула С.В., Біневич Ю.О. Зміни доходів та видатків місцевих бюджетів в процесі фінансової децентралізації: досвід ЄС в українських реаліях Інвестиції: практика та досвід. 2021. №1. С.22-29. (Фахове видання кат. "Б", Index Copernicus).
 5. Лисяк Л.В., Ковіня М.М., Байрамов М.О. Assessment of busness entity credit capacity by credit institutions theoretical and practical aspects Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). 2021. No 62. VOL 3. Рр.24-31. (Index Copernicus).
 6. Lysiak L., Kachula S., Hrabchuk O., Filipova M. and Kushnir A. (2020). Assessment of financial sustainability of the local budgets: case of Ukraine. Public and Municipal Finance, 9 (1), 48-59.
 7. Лисяк Л.В., Кушнір А.І. Бюджетна політика розвитку територій України та забезпечення стійкості місцевих бюджетів. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 1 (67). С. 154–162.
 8. Лисяк Л.В., Качула С.В., Абдін А.В. Роль видатків місцевих бюджетів України на охорону здоров’я в умовах децентралізації. Економічний вісник університету. 2020. № 46. С. 144-152. DOI: 10.31470/2306-546Х-2020-46-144-153.

Зміни доходів та видатків місцевих бюджетів в процесі фінансової децентралізації: досвід ЄС в українських реаліях. Інвестиції: практика та досвід. 2021. №1. С.22-29. (Index Copernicus).

 1. Portna O., Kachula S., Lysiak L. Social responsibility development in the conditions of globalization: financial flows focus. SHS Web of Conf. 2019. Vol.67. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706042/ 
 2. Лисяк Л.В. Аналіз ефективності системи державного фінансового контролю в Україні у контексті діяльності національних нафтогазових корпорацій. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. №1 (59). С.183-188.
 3. Лисяк Л.В., Грабчук О.М. Зміцнення бюджетного потенціалу місцевих бюджетів України в умовах фінансової децентралізації. Проблеми економіки. 2018. №1. С. 294-299.
 4. Лисяк Л.В., Журавель М.О. Бюджетна політика як інструмент забезпечення фінансової безпеки України. Модерн економік. 2018. №9. С.53-59. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V9(2018)-06.
 5. Грабчук О.М., Лисяк Л.В. Джерела формування фінансових ресурсів державного сектора економіки України. Бізнес Інформ. 2018. № 8. C. 165-170.
 6. Лисяк Л., Гуменюк М., Філімонова Д. Удосконалення податкової системи України з урахуванням досвіду зарубіжних країн. Науковий вісник Миколаївського гуманітарного університету. Серія економіка і менеджмент. 2018. №31. С.90-94.
 7. Лисяк Л.В., Зюзін В.О. Механізм фінансового забезпечення соціальних програм в Україні. Економічний вісник університету: Зб. наук. праць. 2018. Вип. 37/1. С.236-244.
 8. Лисяк Л.В., Сук М.Т. Податкова політика розвинених країн та можливості її адаптації в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 4 (15) URL: Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 15. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/15_2018/38.pdf
 9. Лисяк Л.В., Щирий Г.Л. Акцизне оподаткування у системі непрямого оподаткування в Україні. Економічний вісник університету: Зб. наук. праць. 2018. Вип. 36/1. С. 229-235.
 10. Лисяк Л.В., Сальникова Т.В. Напрями вдосконалення бюджетної політики України в умовах децентралізації. Науковий погляд: економіка та управління. 2017. №2 (58). С.42-57.

 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Лисяк Л.В. Бюджетні інвестиції у кризовий та посткризовий період. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 – 16 квітня 2021 р.). Дніпро: НМетАУ, 2021.  291 С.57-61.
 2. Лисяк Л.В., Біневич Ю.О. Реформування місцевих фінансів України в умовах євроінтеграції. Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів. 2020. С.251-252.
 3. Лисяк Л.В., Петрова Я.І. Еволюція джерел фінансування вищої освіти в Україні Матеріали І Всеукраїнської конференції «БОГОЛІБСЬКІ ЧИТАННЯ» (присвяченої 60-річчю з дня народження доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України, академіка Академії економічних наук України, академіка Академії вищої освіти України Боголіб Тетяни Максимівни) (м. Переяслав 18 вересня 2020 р.). Переяслав: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2020. С. 231-234.
 4. Лисяк Л.В. Бюджетна політика розвитку територій України. Фінансова політика як складова економічного розвитку: всеукр. наук.-практ. конф. (Київ15-16 квітня 2020 р.): КНТЕУ, 2020. 53-55.
 5. Tetiana HILORME, Lyudmyla SOKOLOVA, Oksana PORTNA, Liubov Lysiak and Nataliya BORETSKAYA The Model of Evaluation of the Renewable Energy Resources Development under Conditions of Efficient Energy Consumption. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain. URL : https://ibima.org/accepted-paper/the-model-of-evaluation-of-the-renewable-energy-resources-development-under-conditions-of-efficient-energy-consumption/
 6. Portna O.V., Lysiak L., Kachula S.V., Petrova Y.I. Social responsibility in the system of economic relations. Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали П’ятнадцятої наук.-практ. міжнар. конф. (Харків 6 − 8 червня 2019 р.). Харків: Український державний університет залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості, 2019. № 66 (спецвипуск), додаток, Ч.2. С.161-163.
 7. Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки. Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України: всеукр.наук.-практ.конф. (Київ, 10-11 квітня 2019 р. ): тези доп. Київ: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2019. С.52-53.
 8. Лисяк Л.В. Місцеві бюджети України в умовах бюджетної децентралізації. Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія,  методологія, практика  /  Матеріали  V  ювілейної Міжнародної науково- практичної конференції (5-7 жовтня 2018р., м. Мукачево). Хмельницький 2018. C.113-115.

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Бюджетний менеджмент» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування» / укл. Л.В. Лисяк, Т.В. Сальникова. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 36 с.

2.Навчально-методичний комплекс з вибіркової дисципліни «Казначейська справа» ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / укл. Л.В.Лисяк. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 26 с.

 1. Навчально-методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Методологія наукових досліджень» ступеня вищої освіти «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностіь 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ укл. Л.В. Лисяк. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 38 с.
 2. Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни «Фінансово-податкова політика держави» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»спеціальностей 071 «Облік та оподаткування» та072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / укл. Л.В. Лисяк, Т.В. Сальникова. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 34 с. 
 3. Навчально – методичний комплекс з обов’язкової дисципліни “Фінанси” підготовки фахівців ступеня вищої освіти“бакалавр” галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / укл. Л.В. Лисяк.Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 53 с.