Дудчик Оксана Юріївна

Дудчик Оксана Юріївна

доцент кафедри

 

У 1998 році з відзнакою закінчила економічний факультет Дніпропетровського державного аграрного університету за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аудит», кваліфікація «Економіст по бухгалтерському обліку і фінансам».

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Інституційні механізми відтворення необоротних активів в аграрній галузі»).

У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансового та банківського менеджменту.

У 2021 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

Автор понад 140 наукових статей, монографій, навчально-методичних посібників, учасник багатьох міжнародних наукових конференцій та семінарів. Наукові статті мають реєстрацію у наукометричних базах Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, Vernadsky National Library, Google Scholar, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scopus. У 2004 році отримала грант Агенства США з міжнародного розвитку.

Сфера наукових інтересів: інвестиційні процеси, лізингові відносини, управління необоротними та оборотними активами підприємств, фінансові результати діяльності підприємств, діяльність різних галузей економіки.

Дисципліни, що викладає: Фінанси суб’єктів господарювання, Фінансовий контролінг, Корпоративні фінанси, Аналіз фінансово-господарської діяльності, Інвестиційний аналіз, Ринок фінансових послуг, Оцінка діяльності суб’єктів підприємництва. 

Електронна пошта: OksanaDudchik@i.ua

Профіль у Google Scholar 

 

ORCID: 0000-0002-4794-1874

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Монографії, підручники:

 1. Дудчик О.Ю. Інституційні механізми відтворення необоротних активів в аграрній галузі: монографія. – Дніпропетровськ: УМСФ, 2016. – 160 с.

 

У наукових фахових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз (Scopus, WoS, Index Copernicus):

 1. Дудчик О.Ю. Особливості інституційних механізмів відтворення необоротних активів в аграрній галузі / О.Ю. Дудчик // Науковий вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. –Д. : ДДФА, 2013. – №1. – С.184-189
 2. Дудчик О.Ю. Особливості відтворення необоротних активів в аграрній галузі / О.Ю. Дудчик // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: ПДАА. – 2013. – Вип. 1 (6). – Т. 3. – С. 115–121.
 3. Дудчик О.Ю. Особливості венчурного бізнесу в Україні / О.Ю. Дудчик, Ю.О. Гулейко, К.В. Бережна // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – №4. – С.18 – 21. (Серія «Економічні науки»).
 4. Дудчик О.Ю. Особливості розвитку фондового ринку України / О.Ю. Дудчик, А.О. Савченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С.1058-1061. [Електронне видання].- Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/02_2014.pdf
 5. Дудчик О.Ю. Аналіз капітального інвестування агропромислового комплексу України / О.Ю. Дудчик, Ю.А. Тищенко, І.Ю. Чудік // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. - № 4. – С.826-829. [Електронне видання].- Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/04_2015.pdf
 6. Дудчик О.Ю. Дивідендна політика підприємств в сучасних умовах господарювання / О.Ю. Дудчик, К.Ю. Зуєнко, А.М. Янчара // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. – 2015. - № 1 (28). – С. 153-155
 7. Дудчик О.Ю. Розвиток і функціонування лізингових компаній та лізингодавців в Україні / О.Ю. Дудчик // Вісник Одеського національного університету ім.. І.І.Мечникова. – 2015. – Т.20. – Вип. 1/2. – С. 152-157.
 8. Дудчик О.Ю. Стан, проблеми та перспективи формування сприятливого інвестиційного клімату України / О.Ю. Дудчик, О.Г. Гайдамашко, В.В. Тихонова // Науковий журнал Економічний форум. – 2016. - №1. – С. 259-268
 9. Дудчик О.Ю. Інвестиційна привабливість України / О.Ю. Дудчик, І.С. Пашикян, А.Г. Соловйова // Економіка та суспільство. – 2016. - №2. – С. 541-548. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-2/9-articles-2/124-dudchik-o-yu-pashikyan-i-s-solovjova-a-g
 10. Дудчик О.Ю. Становлення ринку інтелектуальної власності в Україні / О.Ю. Дудчик, О.М. Зінченко // Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право» – 2017. - № 3/1. - С. 24-27 [IndexCopernicus.].
 11. Дудчик О.Ю. Інвестування в Україні: розгляд сучасного стану, рекомендації щодо залучення іноземних інвестицій /О.Ю. Дудчик, Г.В. Місілюк, І.О. Лаптєв // Молодий вчений. – 2017. -  № 10 (50). – С. 878-881 [РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus]
 12. Дудчик О.Ю. Управління платоспроможністю та ліквідністю підприємств сфери інформації та телекомунікації та формування системи їх забезпечення /О.Ю. Дудчик, Т.І. Грушко // Економіка та суспільство. – 2017. – №13. – С. 1088-1092. - Режим доступу:  http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/182.pdf [Index Copernicus]
 13. Дудчик О.Ю. Вплив кризової ситуації в економіці України на формування доходів і витрат підприємств промислової галузі /О.Ю. Дудчик, Т.О.  Охрій // Приазовський економічний вісник. – 2017. - №5. – С. 165-169. -  Режим доступу:  http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/33.pdf
 14. Дудчик О.Ю. Інвестиційна політика в Україні та сучасні можливості інвестування для фізичних осіб /О.Ю. Дудчик, А.І. Журавель, Б.С. Новак  // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №20. – С.821-824. -  Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-20-2017 [Index Copernicus]
 15. Дудчик О.Ю. Фінансовий лізинг як інструмент інвестування /О.Ю. Дудчик, О.В. Горідько, В.І. Якімова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». -  2017. - №11. - Режим доступу:   http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5901 [Index Copernicus,  ScholarGoogle]
 16. Дудчик О.Ю. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі України / О.Ю. Дудчик, Т.А. Костенко, В.В. Стоколюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету.  Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. – вип. 25. – ч.1. – С. 89-92 http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_1_2019ua/21.pdf [Index Copernicus]
 17. Дудчик О.Ю. Фінансова грамотність населення: теоретичні аспекти, проблеми і перспективи поліпшення в Україні / О.Ю. Дудчик, І.О. Матвійчук// Інфраструктура ринку. – 2019. – вип. 31. – С. 631-636 [Index Copernicus]
 18. Дудчик О.Ю. Роль малого та середнього бізнесу в економіці України / О.Ю. Дудчик, М.В. Яренчак, Л.Н. Бабінян// Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». 2019. - Випуск 6(74). - Частина 2. - С. 65-70 [Журнал категорії Б, Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, OAJSE, Eurasian Scientific Journal Index]
 19. Dudchik Oksana Financial literacy in Ukraine: from micro to macro level. Investment Management and Financial Innovations  / Oksana Dudchik, Iryna Matvijchuk, Mariia Kovinia, Tetiana Salnykova, Iryna Tubolets //, 2019. Vol. 16(4). PP. 240-253. [Scopus] doi:10.21511/imfi.16(4).2019.21
 20. Сучасний стан та особливості відтворення необоротних активів підприємств України /Дудчик О.Ю., Сальникова Т.В./ Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №4 (70). С.79-83 [Фаховий журнал категорії Б, Index Copernicus, Google Scholar ]
 21. Дудчик О.Ю. Реалії туристичного бізнесу в умовах пандемії /Дудчик О.Ю., Сальникова Т.В./ Економіка та суспільство. 2021. №32. [Фаховий журнал категорії Б, Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)]

 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

 1. Дудчик О.Ю. Державне фінансування лізингових операцій в аграрному секторі/ О.Ю. Дудчик // Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 20-21 травня 2010р. – Д. : ДДФА, 2010. – С.120
 2. Дудчик О.Ю. Розвиток ринку лізингу в Україні/ О.Ю. Дудчик // Наукові засади сталого розвитку економіки: матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 16-17 червня 2011р. – Тернопіль: Крок, 2011. – С. 124-125
 3. Дудчик О.Ю. Деякі організаційні та правові аспекти лізингу/ О.Ю. Дудчик // Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 29-30 березня 2012 р. - Дніпропетровськ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dsfa.mybb3.net/viewtopic.php?t=162
 4. Дудчик О.Ю. Іноземні інвестиції як фінансові ресурси розвитку економіки України/ О.Ю. Дудчик // Фінансово-економічні чинники соціально-економічного розвитку країни та регіонів: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 27-29 березня 2013 р.). – Д.: ДДФА, 2013. – С.156-157.
 5. Дудчик О.Ю. Необхідність інвестування у відтворення необоротних активів аграрної галузі/ О.Ю. Дудчик // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів : матер. міжнар. наук.-практ.інтернет-конф. (Дніпропетровськ 28.03.2014р.). – Д. : ДДФА, 2014. - С.117-118
 6. Дудчик О.Ю. Міжнародний лізинг як інструмент зовнішньекономічних відносин/ О.Ю. Дудчик // Розвиток нової економічної системи на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30-31 січня 2015). – Львів: ЛЕФ, 2015. - ч.1. – С.27-29.
 7. Дудчик О.Ю. Роль іноземного інвестування для розвитку економіки України/ О.Ю. Дудчик // Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (Дніпропетровськ, 27 березня 2015 р.). – Д. : ДДФА, 2015. – С.142-144.
 8. Дудчик О.Ю. Страхування інвестицій в Україні/ О.Ю. Дудчик, В.О. Поплавська // Актуальные научные исследования в современном мире: материалы VII Международной научно-практической интернет-конференции (г. Переяслав-Хмельницкий, 24-25 ноября 2015 г.). – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – вып. 7, ч.1. – С. 120-122
 9. Дудчик О.Ю. Інтелектуальні інвестиції /О.Ю. Дудчик, Д.О. Холошня //Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С.148-151
 10. Дудчик О.Ю. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств / О.Ю. Дудчик // Методичні та практичні підходи до вдосконалення результативності політики економічного зростання: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 25-26 грудня 2015р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч.1. – С. 99-103
 11. Дудчик О.Ю. Роль металургійної галузі в забезпеченні фінансової безпеки країни/ О.Ю. Дудчик, О.Ю. Малюкін //Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-технічні аспекти»: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 листопада 2016р.). –  Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 158-160
 12. Дудчик О.Ю. Інвестиційні відносини України з офшорними зонами /О.Ю. Дудчик, В.В. Стаханова// Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 листопада 2016 р.). - Київ : МЦНД, 2016. – С. 13-14
 13. Дудчик О.Ю. Зміцнення фінансового стану підприємства /О.Ю. Дудчик, І.А. Марченко// Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль 8-9 грудня 2016 р.).  – Тернопіль: Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААН, 2016. – С.85-87
 14. Дудчик О.Ю. Стан капітальних інвестицій в Україні /О.Ю. Дудчик, Ю.С. Савченко// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Вдосконалення результативності політики економічного зростання: теорія, організація та методика» 11-12 листопада 2016 року – Київ: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2016. – С. 109-113
 15. Дудчик О.Ю. Стан фондового ринку України/ О.Ю. Дудчик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». -  УМСФ, Дніпро. – 2017. - С.367-368
 16. Дудчик О.Ю. Інжинірингова діяльність в Україні /О.Ю. Дудчик, І.В. Тихонова, А.В. Сєрова// Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Баку –Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 29-31
 17. Дудчик О.Ю. Стан інноваційної діяльності в Україні /О.Ю. Дудчик, Є.Д. Меліхова, К.В. Юдіна // Матеріали Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» 21-24 листопада 2017 р, м. Відень, Австрія, 2017. – С. 65-69
 18. Дудчик О.Ю. Ринок факторингу в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку /О.Ю. Дудчик, С.Р. Мороз//  Теорія та практика сучасної науки [текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 10 січня 2018 року у м. Одеса / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». - Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.). - 2018 - Т.2. – С. 61-66 
 19. Дудчик О.Ю. Сучасний стан та особливості кредитування фізичних осіб в Україні /О.Ю. Дудчик, К.А. Якименко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Новини науки та прикладні наукові розробки» 28 жовтня 2018 року у м. Львів: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2018. – Т.4. – С. 12-15
 20. Дудчик О.Ю. Фінансова політика України як складова частина фінансової безпеки держави /О.Ю. Дудчик, М.М. Манза // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції» (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – С 250-251
 21. Дудчик О.Ю. Аналіз доходів та витрат підприємств сільськогосподарської галузі України /О.Ю. Дудчик, О.О.Ярош // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток» (Львів, 22 грудня 2018 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2018. – Ч. 1. – С. 69-71
 22. Дудчик О.Ю. Фінансова грамотність населення як актуальна проблема фінансової системи України /О.Ю. Дудчик,  // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів» (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – С.91-92
 23. Дудчик О.Ю. Фінансові результати діяльності малих підприємств України / О.Ю. Дудчик, А.В. Кутинець// The 4th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (December 4-6, 2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. р. 455-460
 24. Дудчик О.Ю. Роль необоротних активів підприємств в розвитку економіки України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління». УМСФ, Дніпро. 2020. С. 277-279
 25. Дудчик О.Ю. Вплив зовнішніх чинників на фінансові результати діяльності підприємств України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд». (Дніпро 5 листопада 2021). Дніпро: УМСФ, 2021.
 26. Дудчик О.Ю. Вплив капітальних інвестицій на економіку України. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах». (Тернопіль 05 листопада 2021 р.). Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2021. С 99-101

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Інвестування: методичні рекомендації для семінарських занять / Дудчик О.Ю. - Дніпро: УМСФ, 2019 – 17с. 
 2. Інвестування: методичні рекомендації для практичних занять / Дудчик О.Ю. - Дніпро: УМСФ, 2019 – 18с. 
 3. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання / Дудчик О.Ю. – Дніпро. УМСФ, 2019 – 17с.
 4. Інвестиційний аналіз: методичні рекомендації для практичних занять / Дудчик О.Ю. - Дніпро: УМСФ, 2020 – 19с.
 5. Інвестиційний аналіз: методичні рекомендації для семінарських занять / Дудчик О.Ю. - Дніпро: УМСФ, 2020 – 15с.
 6. Фінансовий контролінг: методичні рекомендації до практичних занять / Дудчик О.Ю. – Дніпро: УМСФ, 2020 – 35с.
 7. Фінанси суб’єктів господарювання: методичні рекомендації до практичних занять / Дудчик О.Ю. – Дніпро: УМСФ, 2020 – 55с.
 8. Корпоративні фінанси: методичні рекомендації до практичних занять / Дудчик О.Ю, - Дніпро: УМСФ, 2021 – 28с.