Роменська Катерина Михайлівна

Роменська Катерина Михайлівна

У 2008 році закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію (зараз – Університет митної справи та фінансів) та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит. Тема дисертації – «Ефективність використання коштів місцевих бюджетів України»

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

З червня 2020 р. – радник з питань бюджетно-податкової політики та соціального забезпечення громадян Дніпропетровського обласного благодійного фонду «Відродження країни».

Має науково-педагогічний досвід роботи у вищих навчальних закладах – 13 років.

Є автором більше 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 1 навчального посібника з Грифом МОНУ, 5 колективних монографій.

Сфера наукових інтересів: управління фінансовими ресурсами в бюджетному процесі, бюджетне планування, ефективність використання бюджетних коштів.

 

Участь у виконанні науково-дослідних тем:

 1. «Управління залишками коштів на єдиному казначейському рахунку», № держреєстрації 0110U006601 (завершена, 2010 р.);
 2. «Місцеві фінанси в умовах економічних перетворень в Україні»,№ держреєстрації 0111U004745 (завершена, 2010-2013 рр.);
 3. «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних перетворень в Україні», № держреєстрації 0115U007049 (завершена, 2014-2015 рр.);
 4. «Фінансове забезпечення реалізації функцій держави в умовах соціально-економічних перетворень» (№ держреєстрації 0116U003915), (завершена, 2016-2019 рр.).
 5. «Бюджетний потенціал в умовах фінансової децентралізації»,(№ держреєстрації 0120U101486), (діюча, 2020-2023 рр.).

 

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи на тему: «Фінансове забезпечення реалізації функцій держави в умовах соціально-економічних перетворень» (№ держреєстрації 0116U003915), (завершена, 2016-2019 рр.).

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи на тему: «Бюджетний потенціал в умовах фінансової децентралізації», (№ держреєстрації 0120U101486), (діюча, 2020-2023 рр.).

Проходила підвищення кваліфікації у 2020 р., завершивши навчання за професійною програмою «Управління публічними фінансами» Київської школи економіки.

 

Основні дисципліни, що викладає: бюджетна система, фінанси, бюджетний менеджмент, державні фінанси.

 

Електронна пошта: kateryna.romenska@gmail.comromenska@umsf.dp.ua

Профіль у Google Scholar 

 

ORCID: 0000-0001-6442-7802

 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 

Усього опубліковано понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 

Монографії

 1. Управління державним бюджетом України: підручник /кол. авторів, ред. М. Я. Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.
 2. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку : монографія / Л.В. Лисяк О.В. Гриценко, С.В. Качула, К.М. Роменська [та ін.]; за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Лисяк.  Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. – 396 с.
 3. Лисяк Л.В., Роменська К.М. Ефективність використання коштів місцевих бюджетів України : монографія. Дніпропетровськ: УМСФ, 2015. 232 с.
 4. Мале підприємництво у системі фінансово-економічних категорій / С.І Пампуха, К.М. Роменська, С.В. Качула, Б.С. Ватченко ; за заг. ред. к.е.н., доцента С.І.Пампухи. Д. : ДДФА, 2015. 58 с.
 5. Financial flows’ management in the treasury system: Collektive monograpie, The development of modern science. London, United Kingdom, 2019. P. 104. PP. 25-37.
 6. Податково-інвестиційний механізм протидії тіньовому виведенню капіталу : монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. І. М. Кобушка. Суми : Сумський державний університет, 2020. 270 с. С. 167-188.

 

Статті у наукових фахових виданнях та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз (Scopus, WoS, Index Copernicus):

 1. Romenska K., Chentsov V., Rozhko O., Uspalenko V.. Budget planning with the development of the budget process in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 2020.  Vol. 18 (2), 246-260. (Scopus)
 2. Гендерно-орієнтоване бюджетування в умовах розвитку бюджетного процесу України. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7862
 3. Роменська К.М.Перехід до трирічного бюджетного планування: переваги та ризики для української економіки. Economics and Finance 2019. № 1/2019. РР.54-61.
 4. Роменська К.М. Стратегічні цілі розвитку за умов програмно-цільового методу управління бюджетними коштами. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. №2 (60). С.164-168.
 5. Роменська К.М.Управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України за умов програмно-цільового методу бюджетування. Економіка і фінанси. 2018. № 1. С. 86-91.
 6. Роменська К.М. Бюджетний процес на місцевому рівні та його удосконалення. Фінансовий простір. 2017. № 1 (25). С. 98 – 102.
 7. Роменська К.М. Підвищення ефективності управління соціально-економчними процесами на місцевому рівні в контексті децентралізації. Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». 2016. № 1 (30). С. 145-149.
 8. Роменська К.М. Підвищення ефективності діяльності малого підприємства на основі методу аналізу ієрархій. Економіка та держава.  2015. №2. С. 39-42.
 9. Роменська К.М. Механізм використання коштів при виконанні бюджетних програм. Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету. 2015. №3 (101). С. 79-89.
 10. Роменська К.М. Соціальна та економічна ефективність використання коштів місцевих бюджетів України. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. 2015.  Вип. 730-731. С.132-135. (сер. : Економіка).
 11. Роменська К.М. Посилення результативності використання коштів місцевих бюджетів України у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. 2014. №2(32). С. 97-103.
 12.  Лисяк Л.В., Роменська К.М. Напрями підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2014. №3.  С.100-105. (сер. : Економіка).
 13. Роменська К.М. Підтримка малого підприємництва за рахунок бюджетних коштів. Економіка і регіон. ПолтНТУ.  2014. №5 (48).  С. 20-25.
 14. Роменська К.М. Критерії ефективного використання коштів місцевих бюджетів України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: збірник наукових праць. Острог :Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2014. №27. С. 96-100.

 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях:

 1. Роменська К.М. Зміни в бюджетному законодавстві України в контексті децентралізації. Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами IІ Всеукр. наук.- практ. конф., м. Львів, 18 лютого 2021 р. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. С. 71-74.
 2. Роменська К.М. Публічність та прозорість бюджетного процесу України. The 13thInternationalscientific and practical conference «Problems of implementation of science into practice» (20-21 April, 2020). Oslo, Norway 2020. р. 376-377.
 3. Роменська К.М. Результативність та якість використання бюджетних коштів на соціальну сферу. Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : у 2-х ч.  Ч. 1.  Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. С.30-32.
 4. Роменська К.М. Управління бюджетними потоками в умовах програмно-цільового планування бюджетних коштів // Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. Тез наук. Доп. За матеріалами I Всеукр. Наук.-практ. Конф., м. Львів, 14 грудня 2017 р. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С.102-103.
 5. Роменська К.М. Прозорість управління бюджетними ресурсами // Фінансова система України в умовах економічних перетворень : тези доп. Всеукр. Наук.-практ. Конй. (Київ, 18-19 квітня 2018 р.) / відп. ред. І.Я. Чугунов. Київ :  Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. -  С. 63-65.

Та інші.

 

Керівництво науковою роботою студентів:

 1. Студентка Вербицька Л.С. – ІІ місце, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2015р.);
 2.  Студентка Самойлова К.К. – І місце, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2016 р.);
 3. Студентка Куценко К.А. – ІІ місце, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2016 р.);
 4. Студентка Вербицька К.С. – І місце, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», (2018 р.);
 5. Студентка Тристан В.Р. – Лауреат, Новітній інтелект України, (2018р.);
 6. Студентка Клокова Л.О.  – Лауреат, Новітній інтелект України, (2018р.).

 

Навчально-методичні посібники:

 1. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Бюджетна система» підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ укл. Роменська К.М. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 44 с.
 2. Методичні рекомендації для практичних (семінарських) занять з дисципліни «Бюджетна система» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ укл. Роменська К.М. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 15 с.
 3. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Державні фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/укл.  К.М. Роменська – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. –19  с.
 4. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/укл.  К.М. Роменська – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. –30  с.
 5. Методичні рекомендації для практичних (семінарських) занять з дисципліни «Бюджетний менеджмент» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / укл. Роменська К.М. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. – 42 с