Губа Марія Олександрівна

Доцент кафедри – Губа Марія Олександрівна

У 2009 році закінчила Академію митної служби України та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності ”Фінанси”.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля на тему: “Митне оподаткування в системі регуляторного забезпечення економічної безпеки національної економіки” за спеціальністю 08.00.03 - "економіка та управління національним господарством". Досвід роботи за фахом 8 років.

Основні дисципліни, що викладає:  «Міжнародні фінанси», «Гроші та кредит», "Інвестування","Страхування". Сфера наукових інтересів: економічна безпека, митне оподаткування, банківська справа, інвестиційна діяльність.

У 2019 році отримала міжнародний сертифікат щодо володіння англійською мовою на професійному рівні (FCE C1).

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

На сьогоднішній день - виконавчий директор Регіонального центру інноваційного розвитку банківської системи України. Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 2,3,10,13, 16,18

Основні наукові та навчально-методичні праці

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, Scopus або WebofScienceCoreCollection, рекомендованих МОН

 1. Svitlana Khalatur, Liudmyla Velychko, Olena Pavlenko, Oleksandr Karamushka, Mariia Huba. A model for analyzing the financial stability of banks in the VUCA-world conditions. BUSINESS PERSPECTIVES ISNN: 1727-7051 (print), 1810-5467 (online),16 2021 Issue #1. Pages182-194. Scopus.

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Губа М.О. Місце митної безпеки держави серед основних складових її забезпечення/ М. О. Губа//Бізнес Інформ». – 2014. – № 11. – С. 19–23. IndexCopernicus
 2. Губа М. О. Діяльність інвестиційних фондів на валютному ринку країн єврозони/ М. О. Губа// Академічний огляд. – 2016. – № 1. – С. 133–142.Polish Scholary Bibliography, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar.
 3. Панасейко І.М., Губа М.О. Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС/"Бізнес – Інформ".-  - № 2 С.50-54. Index Copernicus
 4. Губа М. О. Ризики в банківській системі України / М. О. Губа, М. В. Полійчук // Економіка. Фінанси. Право .– 2018. – № 5. – С. 4–9. Index Copernicus.
 5. Губа М. О. Інтерент-банкінг: рівень розвитку, перспективи функціонування та пропозиції щодо вдосконалення даної системи /  М. О. Губа, Л. О. Алєксєєва// Економіка. Фінанси. Право .– 2018. – № 4. – С. 42–45. Index Copernicus.
 6. Губа М. О. Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні   / М. О. Губа, О. І. Губа //Електронне наукове фахове видання з економічних наук "Moderneconomics"/– 2018. – № 8. – С. 55–62
 7. Губа О. І., Губа М. О. Вплив інновацій на світовий розвиток банківської справи // Науковий вісник міжнародного гуманітарного Університету, випуск 36, серія: Економіка і менеджмент. − Одеса, 2019. − С.130-136. Index Copernicus.
 8. Губа М.О.Костенко Т.А., Стоколюк В.В.Сучасний стан електронних банківських послуг та перспективи їх розвитку//Науково-практичний журнал : Регіональна економіка та управління (частина І).-Запоріжжя 2019.-С.66-70. [Index Copernicus].

8.Заруцька О.П., Губа М.О.,Волошко К.В. Деякі питання розбудови фінансової  екосистеми Національним банком України. Науковий погляд:економіка та управління.Дніпро.№3(69). 2020.С.103-108.

Статті в іноземних виданнях:

 1. Панасейко І.М., Панасейко С.М., Губа М.О. Вплив новацій в сфері реформування зарплатних податків на діяльність суб′єктів підприємництва/ Economicefficiencyofbusinessinconditionsofunstableeconomy: Collectivemonograph- AspectPublishing, Taunton, MA, UnitedStatesof  America, 2015. -332 p. C.247-252.
 2. Панасейко І.М., Панасейко С.М., Губа М.О. Проблеми реструктуризації зобов′язань фізичних осіб за кредитами в іноземній валюті в період фінансової кризи. Actualproblemsofeconomics, management and lawin modernsocialand economicenvironment: Collectionofscientificarticles. - PegasusPublishing, Lisbon, Portugal, 2015.- С.149-154.

Монографії:

 1. Губа М.О. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави / А,А. Мещеряков., Л.Ф. Новікова, Н.В. Архірейська та ін. // Дніпропетровськ. – Акцент ПП. − 2014. − 172 с.
 2. Панасейко І.М. Вплив новацій в сфері реформування зарплатних податків на діяльність суб′єктів підприємництва / І.М. Панасейко, С.М. Панасейко, М.О. Губа  // Economic efficiency of business in conditions of unstable economy: Collective monograph - Aspect Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. - 332 p. C.247-252.
 3. Формування системи митного аудиту в Україні : монографія; за заг. ред. О. М. Вакульчик. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2014 р. – 208 с. – ( Митна справа в Україні. Том 25).
 4. Вплив фінансової системи на стабільність економічного розвитку/монографія за заг. ред. Д.е.н., професора .Мещерякова А.А. Серія"Бізнес.Економіка.Фінанси". –Дніпро:УМСФ,2019-132 с.

Тези конференцій, науково-популярні,консультаційні, дискусійні публікації: 

Конференції:

 1. Губа М.О., Малоок І.А.Рефінансування банків в Україні/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи наукових досліджень». – (м.Чернівці, 20-31 березня 2017р.) –Київ: Науково-видавничийй центр «Лабораторія думки». – 2017. – С. 7-9.
 2. Губа М.О., Вербицька М.О. Методи управління кредитним ризиком комерційного банку./Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. - м. Дніпро.- Дніпропетровськ:Університет митної справи та фінансів. – 2017. - С. 153–154.
 3. Губа М.О,. Шаранов Р.С.Оцінка  фінансової стійкості комерційних банків на прикладі ПАТ «АЛЬФА БАНК»/ матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток менеджменту, фінансів та аудиту в умовах інтеграційних процесів». –(м. Одеса, 14-15 квітня 2017р.) – ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР2017. – 108с.
 4. Губа М. О, Поривай А. О., Бодня Д.А. Зміцнення довіри населення України до банківської системи / матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування «Наукові підходи  у реформуванні сучасної економічної системи». –Тернопіль, 2017. – С.75-78.
 5. Івінська В. А., Ярова Ю. О., Губа М. О. Здійснення фінансового моніторингу в банках України / матеріали міжнародної науково - практичної інтернет-конференції економічного спрямування «Наукові підходи  у реформуванні сучасної економічної системи». –Тернопіль, 2017. – С.78-80.
 6. Губа О. І., Губа М. О. Ринок праці: конкуренція, зайнятість та узгодження інтересів суб'єктів ринку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції» (Дніпро, 23 листопада 2018 р..) -Дніпро:Університет митної справи та фінансів. – 2018. - С.168-169.
 7. Доброва  Я.Р., Губа М. О. Специфіка депозитних послуг у сучасних умовах банківського ринку Украіни //Матеріали      VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції«Економіка і управління  в умовах глобалізації» (15 травня2019р.).-м. Кривий Ріг.: ДОН НУЕТ, 2019.-С.31-34.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Методичні вказівки щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” зі спеціальності 6.030508 "Фінанси і кредит" / Л.Ф. Новікова, Н.В. Архірейська, І.М. Панасейко, М. О. Губа – Д.:Університет митної справи та  фінансів, 2015.
 2. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"  зі спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит“, 6.030503  “Міжнародна економіка”, 6.030509 “Облік і аудит“ / М. О. Губа – Д.: УМСФ, 2018. ̶  48 с.
 3. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з дисципліни "Валютні операції"  зі спеціальності 6.030503  “Міжнародна економіка” / М. О. Губа – Д.: УМСФ, 2018. ̶  40 с.
 4. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"  зі спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит“, 6.030503  “Міжнародна економіка”, 6.030509   “Облік і аудит“ / М. О. Губа – Д.: УМСФУ, 2018. ̶  62 с.
 5. Губа М.О.Конспект лекцій з дисципліни "Банківська система "// УМСФ, 2018. – 95 с.
 6. Губа М. О. Конспект лекцій з дисципліни "Міжнародні розрахунки і валютні операції"// УМСФ, 2018. – 140 с.
 7. Губа М .О. Конспект лекцій з дисципліни "Фінанси, гроші і кредит" (для іноземних студентів на англійській мові) // УМСФ, 2017. – 76 с.
 8. Губа М .О. Конспект лекцій з дисципліни Економіка праці та соціально- трудові відносини// УМСФ, 2018. – 121 с.
 9. Новікова Л.Ф., Губа М.О.Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Банківська система» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування»,072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 33 с.
 10. Новікова Л.Ф., Губа М.О.Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з обовʹязкової навчальної дисципліни:«Банківська система» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»,галузі знань 07 «Управління та адміністрування»,072   «Фінанси, банківська справа та страхування» Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 19 с.