Пономарьова Оксана Борисівна

Старший викладач кафедри – Пономарьова Оксана Борисівна

У 2001 році закінчила Дніпропетровський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси».

Має досвід практичної роботи за фахом у страхових компаніях. Працює в навчальному закладі з вересня 2010 року.

Основні дисципліни, що викладає: страхування, страхові послуги, фінансовий ринок, банківський маркетинг.

Сфера наукових інтересів: удосконалення фінансової діяльності страхових компаній та підвищення конкурентоспроможності страхових компаній у регіоні. Працює над кандидатською дисертацією за темою «Підвищення конкурентоспроможності страхових компаній у регіоні».

На сьогоднішній день – секретар Вченої ради фінансового факультету.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 2, 3, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Основні наукові та навчально-методичні праці

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Пономарьова О.Б. Конкурентоспроможності страхових компаній у регіоні // Вісник ДДФА. Економічні науки.-2013.-№2.-С.92-103.
 2. Пономарьова О.Б., ВербицькаЛ.С. Аналіз розвитку страхового ринку України в умовах змінного внутрішнього та зовнішнього середовища // Економіка і Фінанси: науковий журнал. – 2014.- № 11.- С. 31-38.
 3. Пономарьова О.Б., ІванченкоМ.А., ДобролежаК.М. Розвиток страхової діяльності як необхідна складова інвестиційного потенціалу України// Глобальні та національні проблеми економіки.- №8.- 2015.- С. 975-979.
 4. Пономарьова О.Б.,ІванченкоМ.А Визначення проблем страхового ринку та їх вирішення //Глобальні та національні проблеми економіки.- №5, 2015.- С. 814-817.
 5. Пономарьова О.Б., ШелестО.Ю.,ДударА.А. Сучасний стан ринку страхових послуг та перспективи його розвитку// Економіка, фінанси, право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал.-2015.-№ 12/1.- С. 12-16.
 6. Пономарьова О.Б, Качан А.В.,Губа А.А. Сучасний стан і тенденції розвитку страхування життя в Україні // Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. - 2016. - №4. - С. 42-47.
 7. Пономарьова О.Б, Тихонова В.В., БилименкоК.А. Диверсифікація страхового портфеля в умовах змінного внутрішнього середовища// Глобальні та національні проблеми економіки .– №14.- 2016. - С.842-845.
 8. Пономарьова О.Б., Булигіна Д.О.,Цівань І.Е.Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: проблеми та перспективи // Східна Європа: економіка, бізнес та управління.-№4.-2016.- С.113-117.
 9. Пономарьова О.Б., Шаранов Р.С., Штигайло П.І. Проблеми та необхідність впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні//Глобальні та національні проблеми економіки .– №4.- 2016. - С.220-223.
 10. Пономарьова О.Б., Качан А.В.,Губа А.А.Особливості побудови та перспективи впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в страхових організаціях // Глобальні та національні проблеми економіки .– №16.- 2017. - С.854-859.
 11. Пономарьова О.Б., Алєксєєва Л.О., ТристанВ.Р. Конкурентоспроможність страхових компаній в сучасних умовах економічних перетворень // Інформаційно-аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».-№12.-2017.- С. 18-21.
 12. Пономарьова О.Б., Заволока Л.О., Алєксєєва Л.О. Управління платоспроможністю страхової компанії//Інформаційно -аналітичний наукометричний журнал «Економіка. Фінанси. Право».-№5.-2018.- С.31-34.
 13. Пономарьова О.Б., Таран О.В., Дейнека Н.В. Страхування життя в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Науковий погляд: економіка та управління. - №2 (64).-2019.- С. 57-64 .
 14. Пономарьова О.Б., Меліхова Д.Є., Юдіна К.В. Вплив грошово-кредитної політики на фінансову стабільність банківської системи України // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - №3 (20).-2019.- С. 305-308.
 15. Пономарьова О.Б., Бабінян Л.Н, Яренчак М.В. Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку України // Економічні студії: науково-практичний економічний журнал. - № 1 (27). – 2020. - С. 163-168. [Index Copernicus]

Статті в іноземних виданнях:

Стелюк Б.Б., Пономарьова О.Б., Неживая Н.ЮКомплексная система показателей для оценки состояния внутренней среды организации//Современный научный вестник: Экономические науки: научно-теоретический и практический журнал - г.Белгород - №34 (173). -2013.- С. 41-49

 

Підручники:

Терещенко Т.Є., Заволока Л.О., Пономарьова О.Б.Страхування (у схемах, таблицях, коментарях): навч. посібник. / Т.Є., Терещенко, Л.О. Заволока, О.Б. Пономарьова. –Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020 - 221с.

                                                     Конференції:

1.Пономарьова О.Б. Дослідження конкурентоспроможності страхового ринку України в умовах економічних перетворень // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 19 травня 2017 р.). -Дніпро: УМСФ, 2017.- С. 415-416.

2.Пономарьова О.Б., Якименко К.А.  Майнове страхування як один ізшляхів забезпечення суспільного добробуту // Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Кривий Ріг, 27 квітня 2018 р.  ). – Кривий Ріг:ДонНУЕТ, 2018. – С.236-240.

 1. Пономарьова О.Б., Волошко К.В. Сучасний стан залучення іноземних інвестицій // Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 20 квітня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 2. – С. 28-29.

4.Пономарьова О.Р.,Мороз С.Р.Сучасні тенденції на українському ринку life-страхування: проблеми та перспективи  // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах»  (м. Полтава, 1 червня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 5. – С. 36-38. 

 1. Пономарьова О.Б.,Мартинюк А. Е.Міжбюджетні трансферти як інструмент бюджетного регулювання // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах» (м. Полтава, 1 червня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – С. 43-44.
 2. Пономарьова О.Б., Пушечнікова А.О. Перспективи розвитку безготівкових платежів в Україні// Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 05 грудня 2019 року). - м. Полтава: 2019.Т3-С. 41-43.
 3. Пономарьова О.Б., Біліченко Д.О. Історія FOREX та його значення у 21 столітті // Матеріали міжнародної мультидисциплінарної наукової конференції «Наука та інновації - 2019: теорія, методологія та практика», м. Запоріжжя, 6 грудня 2019 року. м. Запоріжжя: 2019 - Т1.-С.57-58.

8.Пономарьова О.Б.,Барамідзе А.І.Перспективи інвестиційного клімату України // Розвиток науки в умовах пандемії: матеріали ХLІV міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції (м.Чернівці, 08 травня 2020 року). -  м. Чернівці: 2020. Т1- С. 7-10.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Конспект лекцій дисципліни «Страхові послуги» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит". – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 98 с.
 2. Пономарьова О.Б. Конспект лекцій дисципліни «Фінанси страхових організацій» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит".– Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 89 с.
 3. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінанси страхових організацій» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 26 с.

4.Методичні рекомендації для семінарських занять з дисципліни «Фінанси страхових організацій» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит". - Дніпро:  Університет митної справи та фінансів, 2018. –  45с.

 1. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Інвестування» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 19 с.
 2. Методичні рекомендації для семінарських занять з дисципліни «Інвестування» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 16с.
 3. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Фінансовий ринок» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 30 с.
 4. Методичні рекомендації для семінарських занять з дисципліни «Фінансовий ринок» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 35 с.