Дашко Наталія Станіславівна

Доцент кафедри

У 2004 році закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара; у 2007 році – аспірантуру при кафедрі української літератури ДНУ ім. О. Гончара.

У 2009 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література (тема дисертації «Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї «Листя землі» В.Дрозда»).
Має значний досвід викладацької діяльності.

Сфера наукових інтересів: історія української літератури, сучасна українська література, сучасна українська літературна мова, стилістика сучасної української літературної мови.

Викладає дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», «Ділова українська мова».

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

          Основні наукові та навчально-методичні праці

           Профіль у Google Scholar; ORCID: 0000-0002-5415-4983

          Монографія:

         Дашко Н. С. Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї «Листя землі» Володимира Дрозда: Монографія. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2010. – 224 с.

         Навчальний посібник:

         Історія української літератури: ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т./ В.І.Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В.Кузьменко та ін.]; за ред. В. І. Кузьменка. – К. : Академвидав, 2014. – Т.2. – 536 с. (Серія «Альма-матер») (МОН). 

      

 

 

 

 

      

       Наукові статті:

       Має понад 40 наукових статей, серед яких:

    

       У фахових виданнях:

 

1.  Дашко Н.С. Особливості національно-мовної картини світу в романі      «Листя землі» В. Дрозда // Південний архів (філологічні науки). Херсон. 2020. №84. С.14–20.

 1. Дашко Н. С. Концепція світу в новелах Євгенії Кононенко (на матеріалі збірки «Три світи»). Таїни художнього тексту (до проблеми поетики):зб. наук. праць./ Ред. кол. Заверталюк Н.І. (гол.ред.)та ін. Дніпро: Ліра, 2020. Вип.25. С.11–17.
 2. Дашко Н. Образ моря в сучасній українській літературі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки: [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А.Зарва]. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2019. – Вип. 19. – С.59–66.
 3. Дашко Н. Мікрокосм жінки в новелістиці Л.Таран: філософсько-психологічний вимір (на матеріалі збірки «Артеміда з ланню») // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса, 2019. – С. 104 – 115.
 4. Дашко Н. Новели Богдана Мельничука: грані трагічного // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки: [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А.Зарва]. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. – Вип. XVI. – С.50-59.
 5. Дашко Н. Філософські аспекти новелістики Василя Ґабора // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Випуск 23 / Відп. ред. І.В. Сабадош. – Ужгород, 2018. – С.100 – 104.
 6. Дашко Н. Парадигма концептів у художньму дискурсі новел Василя Ґабора (на матеріалі збірки «Книга екзотичних снів та реальних подій») // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. – № 1, квітень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 89 – 94.
 7. Дашко Н.С. Жанрова своєрідність твору «Листя землі» В. Дрозда // Вісник Дніпропетровського університету: Серія «Соціальні комунікації», 2013. – Випуск 13. – С. 36 – 41.
 8. Дашко Н. С. Яценко А. Концепція людини революції в новелах «Гайдамака» В. Підмогильного та «Кіт у чоботях» М. Хвильового // Таїни художнього тексту: Збірник наукових праць / Ред. кол. Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – Вип. 12. – С. 224 – 232.
 9. Дашко Н. С. Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї “Листя землі”
  В. Дрозда // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць. – Ужгород: Говерла, 2011. – Вип. 15. – С.73 – 76.
 10. Дашко Н. С. Місто як світ абсурду в романі  «Вовкулака»  В.Дрозда // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство: міжвузівський збірник наукових статей / гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. 23. – Ч. 3. – С. 275 – 283.
 11. Дашко Н. С. Семіотика міського простору в романі П. Загребельного “Юлія, або Запрошення до Самовбивства” // Таїни художнього тексту: Збірник наукових праць / Ред. кол. Н. І. Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – Вип. 10. – С. 125 – 131.
 12.  Дашко Н. С. Художня інтерпретація біблійно-міфологічних мотивів і образів у романі-епопеї “Листя землі” В. Дрозда // Історико-літературний журнал: Збірник наукових праць. – Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2010. – С. 482 – 490.
 13. Дашко Н. С. Інтерпретація мотиву самотності в романі “Листя землі” Володимира Дрозда // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 15. – Київ: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009. – С. 148 – 153.

 

     У закордонних виданнях:

                                                

 1. Стильовиий поліфонізм новелістики Володимира Назаренка // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. – Тоm 9 Nr 1. – 2021.–
  PP. 157 – 164 (Познань, Польща, (Index Copernicus International, ERIH PLUS)).
 2. Дашко Н. Концепт пам’яті в художньому дискурсі сучасної української новелістики // Slavica Wratislaviensia. – Wroclaw, 2021. – S.265– 75

      (Index Copernicus InternationalERIH PLUS).

 1. Дашко Н. Новелістика Василя Ґабора: традиції й новаторство // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. – Тоm 8 Nr 1. – 2020.– PP. 217 – 227 (Познань, Польща, (Index Copernicus International, ERIH PLUS)).
 2. Дашко Н. Особливості використання концептного методу при вивченні літературного твору // Innovative Methods of Teaching in Higher Education Institutions of Ukraine: Borrowing of EU Experience. – Baia Mare, Romania. 2019. – С.17–20.
 3. Дашко Н.С. Художественная картина мира сквозь призму концептов в современной украинской новеллистике // Картина мира через призму китайской и белорусской культур: сборник статей международной научно-практической конференции. Минск, 2019. – С.194-198.
 4. Nataliia Dashko. Artistic picture of the world in Eugenia Kononenko novels: philosophical and psychological dimentions (based on the material of ‘Three Worlds’ collection) // Картина мира через призму китайской и белорусской культур: сборник статей международной научно-практической конференции, Минск, 14 декабря 2018 г. / редкол.: М.В. Мишкевич (научн. ред.) [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2018. – С. 139 – 142.
 5. Дашко Н. Особливості інтертекстуальності новелістики Василя Ґабора (на матеріалі збірки «Книга екзотичних снів та реальних подій») // STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA. – Vol.II. – 2015.– PP. 271 – 278.
 6. Дашко Н. С. Філософська концепція людини в романі-епопеї «Листя землі» В. Дрозда // Антропология литературы: методологические аспекты проблемы. Сборник научных статей: В 3 частях. – Часть 3. – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2013. – С. 116 – 121.
 7. Дашко Н. Біблійно-міфологічні парадигми в романі-епопеї «Листя землі» В. Дрозда // W krȩgu problemόwantropologiiliteratury. Wstronȩ antropologii niezwyklości / Studia pod redakcją Wandy Supy. –Białystok, 2013. – РР.493 – 503.

           Тези конференцій:

 1. Дашко Н. Образ моря в сучасній українській новелістиці // Усі ріки течуть в море: мариністика в літературі та культурі:[зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 26-27 вересня 2019 р.)] / [гол.ред. В.А.Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 44 – 47.
 2. Дашко Н. Новели Богдана Мельничука: грані трагічного // «Троянди й виноград – красиве і корисне»: феномен естетичного і прагматичного в літературі та культурі: [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 27-28 вересня 2018 р.)] / [гол.ред. О.П.Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 43 – 45.
 3. Дашко Н. Особливості художньої реалізації мотиву мандрів у новелах Людмили Таран // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа: [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22-23 вересня 2016 р.)] / [гол.ред. О.П.Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 40 – 42.

Навчально-методичні праці:

 1. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та дистанційного навчання «Українська мова». Контрольні завдання для слухачів підготовчих курсів / Укладачі Дашко Н.С., Олійник М.П. –  Дніпропетровськ, 2013. – 71 с.
 2. Посібник методичних вказівок/рекомендаційМетодичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт (за ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра) / Розробники Підмогильна Н.В., Дашко Н.С. – Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара, 2013. – 21 с.