Панфілова Галина Борисівна

Завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

У 1995 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Психологія», кваліфікація «Психолог. Викладач».

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології  (тема дисертації «Динаміка Я-концепції студентів внз в ускладнених життєвих ситуаціях»). Захист дисертації відбувся в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри культурології та митної ідентифікації культурних цінностей.

Має значний досвід викладацької діяльності (понад 20 років) та роботи практичним психологом.

Є членом Асоціації політичних психологів України

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Вступ до спеціальності», «Психологія особистості», «Техніки соціально-психологічного тренінгу», «Основи психологічного консультування» 

Сфера наукових інтересів: особистість в складних життєвих ситуаціях; теоретичні та  практичні питання консультування, тренінгової роботи та психотерапії.

Профіль у GoogleScholar https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=bRKesuEAAAAJ

ORCID  https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-5513-1276

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці

1.Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

 1. Panfilova H.B. Proteolytic processes in organism of different age rats exposed to xenoestrogens  / H.B. Panfilova et al.  /Journal of Physics: Conference Series, 2288 (2022) 012013, 2-10, IOP Publishing, doi:10.1088/1742-6596/2288/1/012013   SCOPUS
 2. Батраченко І.Г., Панфілова Г.Б., Склянська О.В. Розширення життєвої антиципації особистості як ресурс психологічної допомоги в умовах війни. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. Том 33 (72) № 4 2022. C.104-109. Режим доступу https://psych.vernadskyjournals.in.ua/journal/4_2022/18.pdf
 3. Фалёва Е.Е., Маркова М.В., Харций Е.Н., Панфилова Г.Б., Чачибая Н.В. Психологические особенности больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата / Georgian Medical News, 2021, No 10 (319). ТБИЛИСИ - NEW YORK. с.112-118. SCOPUS
 4. Panfilova H.B. Use of introduced low-wide fruit plants as a paradigm of functional nutrition: Psychological attractiveness for consumers/ N.O. Khromykh , H.B. Panfilova and hoter /Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(6), 85-93, doi: 10.15421/2021_226 Web of Science Core Collection
 5. Камінська А.М., Панфілова Г.Б, Чириченко Ю.В. Психологічна допомога у період кризи середнього віку шляхом психокорекції в процесі АСПП із використанням художніх творів Науковий журнал «Габітус».№ 27, 2021. С. 114 - 119. Index Сореrnicus, Google Scholar.Режим доступу:http://habitus.od.ua/journals/2021/27-2021/21.pdf
 6. Камінська А.М., Панфілова Г.Б., Поляничко О.М. Використання художніх творів за темами комплексу психомалюнків у процесі глибинного пізнання психіки суб’єкта. Науковий журнал «Габітус». №19, 2020. С. 117-122. Index Сореrnicus, Google Scholar.Режим доступу: http://habitus.od.ua/journals/2020/19-2020/22.pdf

 

Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні):

Панфілова Г.Б., Сурякова М.В., Склянська О.В. Соціальна психологія (з основами соціально-психологічного тренінгу): Навч. посібник [електронне видання].  Дніпро: Середняк Т. К., 2021. 150 с. Режим доступу: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4469

Наявність виданих навчально-методичних посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування:

1.Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Загальна психологія» [Електронне видання] /укл.: Сурякова М.В., Панфілова Г.Б., Фальова О.Є., Батраченко І.Г., Приймаченко О.М., Учитель І.Б. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  34 с.

2.Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Психологія особистості» [Електронне видання]  / укл.: Панфілова Г.Б., Сурякова М.В., Фальова О.Є., Склянська О.В., Учитель І.Б., Чириченко Ю.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  35 с.

3.Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія», з дисципліни «Соціальна психологія» / укл.: Сурякова М.В., Панфілова Г.Б., Батраченко І.Г., Склянська О.В.,  Приймаченко О.М., Чириченко Ю.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  36 с.

4.Методичні рекомендації до написання та оформлення кваліфікаційної роботи  бакалавра галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» денної форми навчання [Електронне видання] / Укл.: Сурякова М.В., Панфілова Г.Б., Лихолат О.А. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. -  с. 44.

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах:

2019-2021 р. – відповідальний виконавець науково-дослідної теми кафедри гуманітарної, психологічної підготовки та митної ідентифікації культурних цінностей УМСФ «Гуманітарні науки та психологія у контексті сучасних викликів» (номер державної реєстрації 0119U100008);

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”:

січень 2019 - травень 2020 – участь в програмі багатоетапного навчання Кататимно-імагінативній психотерапії (Основна ступінь символдрами) в рамках Асоціації організацій розвитку символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії та Української суспільної організації «Інститут розвитку символдрами та глибинної психотерапії»;

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

 1. Низова А.С., Панфілова Г.Б. Проблеми психологічного здоров’я сучасної молоді// Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Цифрове суспільство: управління, фінанси та соціум». Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. Т. 1. С. 280–282.
 2. Лагодюк С.Д., Панфілова Г.Б. Наслідки психологічної травматизації для особистості в період війни// Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Цифрове суспільство: управління, фінанси та соціум». Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. Т. 1. С. 268–270.
 3.  Панфілова Г.Б., Литвер С.В. Психологічна служба в системі освіти України та Ізраїлю // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародної науково- практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. - с.168 -170.
 4.  Грипась Д., Панфілова Г.Б. Професор І.О. Рейнгард в історії становлення психолого-педагогічної думки в Україні // Діалог культур: матеріали IІ Міжнародного науково-практичного форуму (04.04.2019, 18.04.2019). – Д., 2019. – С. 5 – 14.
 5.  Панфілова Г. Б. Управління психічним розвитком студентської молоді в системі вищої освіти / Г. Б. Панфілова //Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 31 – 33.

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою:

керівник постійно діючого студентського наукового гуртка «Психологічний гурток» кафедри психології УМСФ

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

З 2018 р. - член Асоціації політичних психологів України.