Інформація про спеціалізовані вчені ради

Для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів на високому науково-методичному рівні в університеті створено необхідні організаційну, наукову, матеріально-технічну та інформаційну бази. 

Так, в Університеті з 2019 року функціонують постійно діючі спеціалізовані вчені ради, а саме: 

Д  08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»,  

Д 08.893.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Лише упродовж 2021 року в цих спецрадах відбулося 55 захистів дисертаційних робіт, зокрема, у спецраді Д 08.893.01 (з економічних наук) у 2021 році було захищено 3 докторських та 20 кандидатських дисертацій, а у спецраді Д 08.893.03 (з юридичних наук) захистилося 7 докторів та 25 кандидатів наук.

Захисти докторів філософії в Університеті відбуваються у спеціалізованих вчених радах, які були утворені МОН з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації доктора філософії. Протягом 2021 року в Університеті було створено таких 15 спецрад.