Голова Ради молодих учених УМСФ Бондаревська Ксенія Валентинівна

доктор економічних наук,  доцент, професор кафедри соціального забезпечення та податкової політики

Індекси цитування:

 

Image

Отримані нагороди, премії, академічні звання:

 1. Диплом переможця обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» (за економічним напрямом) у 2013 році;
 2. Грамота Академії економічних наук України за перемогу у конкурсі статей молодих науковців «Young Economist» (у номінації «Умови сталого розвитку»);
 3. Грамота Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за перемогу у Х Обласному міжвузівському конкурсі на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» (у номінації «Монографії»); Подяка директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації та інші нагороди.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

 • соціальна безпека та її забезпечення;
 • розвиток ринку праці та мінімізація соціальних ризиків;
 • стратегічні напрями забезпечення соціальної безпеки на ринку праці.

Статті, які опубліковані та проіндексовані в міжнародних базах Scopus та Web of Science:

 1. Бондаревська К.В., Бабенко А.Г., Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва. Актуальні проблеми економіки. №3 (129). С. 208-214. (особисто авторові належить 3 с.) Scopus
 2. Shaulska L., Doronina O., Bondarevska K., Naumova M., Honcharuk N., Tomchuk O. Cross-country clustering of labor and education markets in the system of strategic economic managemеnt. REICE: Revista Electronica de Investigation en Ciencias Economicas. 8, No. 16, Julio – Diciembre 2020. URL: https://www.lamjol.info/index.php/REICE/article/view/10681

(особисто авторові належить 4 с.) Web of Science

 

Монографії:

 1. Бондаревська К.В. Ефективність використання персоналу аграрних підприємств: моногр. Д.: ДДФА, 2013. 164 с.
 2. Бондаревська К.В. Оцінка сучасного стану та розвитку трудового потенціалу в галузі державного управління. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за наук. ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. Дніпропетровськ, УМСФ, 2016. С. 39-49.
 3. Бондаревська К.В., Гетьман О.О. Проектування інноваційної моделі розвитку молодіжного ринку праці. С. 86-97.
 4. Бондаревська К.В., Бабенко А.Г. Мотивація персоналу: теорія, методологія і практика. Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: монографія / за заг. ред. М.В. Ґудзь і А.В. Карпенка: Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя: «Просвіта», 2017. С. 108-131.
 5. Бондаревська К.В. Оцінка стану молодіжної зайнятості та конкурентоспроможності випускників на вітчизняному ринку праці та ринку праці ЄС; Проектна модель обгрунтування перспектив розвитку молодіжного ринку праці; Проект формування ефективної взаємодії ВНЗ та роботодавців. Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі: Монографія. Дніпро: УМСФ, 2017. С. 88-102; С. 102-112; С.190-204.
 6. Bondarevska K., Hetman O., Volkova N. Modern educational technologies in the training of future HR managers. Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; р.5. Modern educational technologies in the training of future HR managers. pp. 50-62.

 

УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ТА АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ:

2021 р. – опонування дисертації Міньковської А.В. на тему «Рoзвитoк тa мoтивaція трудoвих рeсурсів в aгрaрних підприємствaх», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • Training-Program “Innovative Methods of Staff Development” (Poitiers-Dnipropetrovsk, L’Association 1901 “SEPIKE”, 2015);
 • Training-Program “Project Technologies in the Modern Business Education” (Poitiers-Dnipro, L’Association 1901 “SEPIKE”, 2018);
 • Scientific and pedagogical internship “Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management» (232 «Social Security», 6 credits ECTS / 180 hours).

 

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • Робота у якості експерта Національного фонду досліджень України (з 2019 року по теперішній час)

 

Має більше 250 публікацій.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:

 1. Бондаревська К.В. Ефективність використання персоналу аграрних підприємств: моногр. Д.: ДДФА, 2013. 164 с.
 2. Бондаревська К.В. Оцінка сучасного стану та розвитку трудового потенціалу в галузі державного управління. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за наук. ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. Дніпропетровськ, УМСФ, 2016. С. 39-49.
 3. Бондаревська К.В., Гетьман О.О. Проектування інноваційної моделі розвитку молодіжного ринку праці. С. 86-97.
 4. Бондаревська К.В., Бабенко А.Г. Мотивація персоналу: теорія, методологія і практика. Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: монографія / за заг. ред. М.В. Ґудзь і А.В. Карпенка: Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя: «Просвіта», 2017. С. 108-131.
 5. Бондаревська К.В. Оцінка стану молодіжної зайнятості та конкурентоспроможності випускників на вітчизняному ринку праці та ринку праці ЄС; Проектна модель обгрунтування перспектив розвитку молодіжного ринку праці; Проект формування ефективної взаємодії ВНЗ та роботодавців. Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі: Монографія. Дніпро: УМСФ, 2017. С. 88-102; С. 102-112; С.190-204.
 6. Bondarevska K., Hetman O., Volkova N. Modern educational technologies in the training of future HR managers. Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; р.5. Modern educational technologies in the training of future HR managers. pp. 50-62.

 

 

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science:

 1. Бабенко А.Г., Бондаревська К.В. Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва. Актуальні проблеми економіки. №3 (129). С. 208-214 (Scopus)
 2. Shaulska L., Doronina O., Bondarevska K., Naumova M., Honcharuk N., Tomchuk O. Cross-country clustering of labor and education markets in the system of strategic economic managemеnt. REICE: Revista Electronica de Investigation en Ciencias Economicas. 8, No. 16, Julio – Diciembre 2020. URL: https://www.lamjol.info/index.php/REICE/article/view/10681 (Web of Science)

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Бондаревська К.В., Бабенко А.Г. Аналіз стану зайнятості та безробіття населення в Дніпропетровському регіоні. Вісник Донецького національного університету, сер.В: Економіка і право. Вип.2. 2012. С. 17-20.
 2. Бондаревська К.В., Абросімова В.П. Проблеми та перспективи підвищення якості трудового потенціалу: регіональний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9-1, частина 3. 2014. С. 171-174.
 3. Бондаревська К.В., Фоменко А.О. Актуальні проблеми молодіжної зайнятості в сучасних умовах. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. №1 (26). 2015. С. 110-115.
 4. Бондаревська К.В., Суха М.І., Шинкарук А.О. Вдосконалення системи оплати праці в сучасних умовах. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 94. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. С. 77 – 86.
 5. Бондаревська К.В., Заіка Н.О. Проблеми формування трудового потенціалу та перспективи його розвитку в Україні. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. №1 (8), том. 2. 2015. Харків: ХНАДУ, 2015. С. 18-22.
 6. Бондаревська К.В., Плясун А.В., Осипенко Д.С. Теоретичні засади формування системи мотивації персоналу на основі аналізу мотиваційних теорій. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. №2 (27). 2015. С. 233-239.
 7. Бондаревська К.В. Зайнятість сільського населення в сучасних умовах. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. 2015. № 10 (230). С. 19-31.
 8. Бондаревська К.В. , Голік О.А. Удосконалення системи розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах. Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 2015. Т.20. Вип.5.  С. 191-195.
 9. Бондаревська К.В., Шинкарук А.О. Удосконалення механізму функціонування регіонального ринку праці. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. №1 (30). 2016. С.173-181.
 10. Бондаревська К.В. Молодіжна зайнятість: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Економіка і організація управління: збірник наукових праць. №2 (22). 2016. С. 27-35.
 11. Бондаревська К.В., Супруненко Ю.В. Проблеми працевлаштування молоді в Україні. Науковий погляд: економіка та управління . №2 (56). С. 144-152.
 12. Бондаревська К.В., Воронова В.С. Конкурентоспроможність молодих фахівців на сучасному ринку праці. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. №1 (34). 2017. С.11-19.
 13. Бондаревська К.В., Кисельов В.Р. Сучасні тенденції розвитку ринку праці: вітчизняний та зарубіжний досвід. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. №4 (19). 2 Харків: ХНАДУ, 2017. С. 9-15.
 14. Бондаревська К.В., Аксьонова А.О. Особливості розвитку ринку праці України під впливом сучасних глобалізаційних процесів. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. – Випуск 38. 2019. С. 43-47.
 15. Бондаревська К.В. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в контексті соціальної безпеки держави. Проблеми економіки. 2019. №3 (41). С.255-262.
 16. Бондаревська К.В. Міжнародна міграція робочої сили. Бізнес Інформ . №10. 2019. С.44-49.
 17. Бондаревська К.В. Оцінка рівня соціальної безпеки на ринку праці України та напрями її забезпечення. Вісник економічної науки України. №2 (37). 2019. С. 101-104.
 18. Бондаревська К.В., Дробот А.С. Міжнародна міграція в контексті забезпечення соціальної безпеки. Інфраструктура ринку. Випуск 43. 2020. С.43-48.
 19. Бондаревська К.В. Інституційне забезпечення соціальної безпеки на ринку праці: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії. Проблеми економіки. № 2 (44). 2020. С.382-388.
 20. Бондаревська К.В. Неформальна зайнятість як загроза соціальній безпеці на ринку праці України в умовах економічної трансформації. Проблеми економіки. №3. 2020. С. 190-196.
 21. Бондаревська К.В., Дороніна О.А. Корпоративна стратегія забезпечення безпеки зайнятості та оплати праці як засіб підвищення якості трудового життя. Економіка і організація управління. №3 (39). 2020. С.253-264.
 22. Бондаревська К.В. Стратегія забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України: напрями розробки та реалізації. Бізнес Інформ. №12. 2020. С. 238-244.

 

 

 

У інших зарубіжних виданнях:

 1. Bondarevska K. Modern tendencies of youth employment in the EU and Ukraine. Journal L’Association 1901 “SEPIKE”, Poitiers (France), Frankfurt (Germany), Los Angeles (U.S.), Edition 17, 2017, pp. 60-66.
 2. Bondarevska K., Hetman O. Social Security: Ukrainian way to the EU standards. Economics and management / Икономика и управление. – Югозападен университет «Неофит Рилски». Issue 2017. p.66-75.
 3. Bondarevska K, Ovcharenko E. Modern Mechanisms of Labor Potential Evaluation. Journal L’Association 1901 “SEPIKE”, Poitiers (France), Frankfurt (Germany), Los Angeles (U.S.A), Edition 2018. pp.79-82.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 

 1. Бондаревська К.В., Ковалівська Ю.В. Сучасні форми та методи матеріального стимулювання персоналу. Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку регіонів: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 березня 2013 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». Одесса: ЦЕДР, 2013. С. 63-65.
 2. Бондаревська К.В., Карпук Д.В. Система грейдингу як напрям ефективного стимулювання праці. Стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики у 2013 році: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 15-16 березня 2013 р.) / Київ: «Нова Економіка», 2013. С.37-39.
 3. Бондаревська К.В. Актуальні питання соціально-трудових відносин в галузі державного управління. Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми: тези Міжнар.наук.-практ.інтернет конф.аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 29 листопада 2013 р.). Дніпропетровськ: ДДФА, 2013. С.252-254.
 4. Бондаревська К.В., Геленко А.В. Зарубіжний досвід стимулювання персоналу на сучасних підприємствах. Економічні підсумки 2013 року: досягнення, тенденції та прогнози. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 27-28 грудня 2013 року). Сімферополь: НО «Economics», 2013.ч.1.С.49-52.
 5. Бондаревська К.В., Фоменко А.О. Участь працівників у прибутках як перспективний напрям матеріального стимулювання. Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27-28 грудня 2013 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. Донецьк: ГО «СІЕУ», 2013. ч.2. С.20-22.
 6. Бондаревська К.В., Ковальчук І.В. Система ключових показників ефективності як основа мотивації персоналу. Zbiór raportów naukowych. “Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku” (30.12.2013 – 31.12.2013) Zakopane: Wydawca: Sp.z o.o. “Diamond trading tour”, 2013. S.17-21.
 7. Бондаревська К.В., Суха М.І. Інвестування в персонал як фактор розвитку сучасних підприємств. Проблеми та перспективи розвитку науки: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 жовтня 2014 р. (Буковинська економічна фундація, Чернівці). Т.2. Київ: науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2014. С. 21-22.
 8. Бондаревська К.В., Салімов А. Зарубежный опыт оплаты труда как путь к совершенствованию системы оплаты труда в Украине. Науковий диспут: питання економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Будапешт-Відень, 20 листопада 2014 року) / Науковий центр Фінансової ради України, 2014. С.100-103.
 9. Бондаревська К.В., Комарова С.К. Державне регулювання оплати праці: проблеми та шляхи їх вирішення. Економіка та менеджмент: стратегічні імперативи, аналіз тенденцій та перспектив розвитку. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 05 грудня 2014 року. Херсон: Тімекс. 2014. С. 116-118.
 10. Бондаревська К.В. , Шинкарук А.О. Мотиваційні аспекти регулювання соціально-трудових відносин. Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальна, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації: тези Міжнар.наук. практ.інтернет конф.аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ, 28 листопада 2014 р.). Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. С. 133-135.
 11. Бондаревська К.В., Плясун А.В. Мотивація персоналу як чинник зростання ефективності праці. Економіка та управління підприємствами, регіонами і країнами в умовах ризиків: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф., 27-28 листопада 2014 р., м. Чернігів / ред..кол.: В.П. Ільчук [та ін.]; М-во освіти і науки України, Національний гірничий університет. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. С. 15-18.
 12. Бондаревська К.В. Особливості розвитку регіональних ринків праці в сучасних умовах. Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації: тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 березня 2015 року). Дніпропетровськ, ДДФА, 2015. С. 127-130.
 13. Бондаревська К.В. Проблема безробіття сільського населення та шляхи її вирішення. Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: Праці VІI Міжнародної науково-практичної конференції (29 вересня – 2 жовтня 2015 р.) / за редакцією Савченко О.І. Харків.: НТУ «ХПІ», 2015.С. 177-180.
 14. Bondarevska K. Employment regulation in the context of global management. «PERSPECTIVE TRENDS IN SCIENTIFIC RESEARCH – 2015» / Materials of International scientific and practical conference. Volume 1. October, 17-22, Bratislava, Slovak Republic. Р. 23-24.
 15. Bondarevska K. Ways of the decision of employment problem in the conditions of globalization. Theory and practice of reforming economic systems / Abstracts of II International scientific and practical forum “New Economics”, November 1-10, Krakow, Poland. P.9-10.
 16. Bondarevska K., Morhunovska N., Poltavets A. Foreign Experience of the Motivation of Personnel and Prospects of its Implementation in Ukraine. Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 1. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015.P.155-158.
 17. Bondarevska K. Employment in the context of the state regulation of economy. Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. P. 433-436.
 18. Bondarevska K., Kamay K., Shaliapina A. Foreign experience of the solving of employment problems. Actual problems of economics, management and law in modern social and economic environment: Collection of scientific articles.Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2015. 5-8.
 19. Бондаревська К.В. Інвестування як напрям вирішення проблеми зайнятості сільського населення. Проблеми інвестування та формування інвестиційного клімату в АПК: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 29-30 жовтня 2015 року). Полтава: РВВ ПДАА, 2015. С.55-56.
 20. Бондаревська К.В., Бреус А.А. Ринок освітніх послуг в Україні та світі: проблеми та перспективи розвитку. Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : зб. тез наук.доп. за матеріалами I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1. 2016. С.312-315.
 21. Бондаревская К.В. Инновационные формы занятости населения и их развитие. Украина-България-Европейский Союз: съвременно състояние и перспективи: Сборник с доклади от Международна научна конференция. Том.2, Варна-2016, икономически университет Варна (България), Национален технически университет Херсон (Украина). С.177-181.
 22. Бондаревська К.В. Актуальні питання зайнятості сільського населення в сучасних умовах. Сучасні проблеми формування, розвитку і використання ресурсного потенціалу АПК. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 30 березня 2017 року). Полтава : кафедра економіки підприємства ПДАА, 2017. С. 79-82.
 23. Бондаревська К.В., Прокопенко А.Ф. Освітня міграція в контексті забезпечення соціально-економічної безпеки країни. Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. С. 30-32.
 24. Бондаревская К.В. Проектирование модели эффективного взаимодействия высших учебных заведений и бизнес-структур. Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука : сб.науч. ст. / Т. В. Борздова (отв. ред.). Минск : ГИУСТ БГУ, 2017. С.220-223.
 25. Бондаревська К.В. Проблеми зайнятості сільського населення в умовах глобалізації. Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 30 листопада 2017 року). Полтава : кафедра економіки підприємства ПДАА, 2017. С.32-35
 26. Бондаревська К.В., Бєлік А.Ю Зовнішні міграційні процеси та їх вплив на стабільність ринку праці в Україні. Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 листопада 2017 р.). Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017.  С.161-163.
 27. Бондаревська К.В. Інноваційна зайнятість в умовах євроінтеграції України. Публічне управління ХХІ століття: синтез науки та практики : зб. тез XІХ Міжнар. наук. конгресу, 19 квітня 2019 р. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. С.353-357.
 28. Бондаревська К.В. , Іванківа В.І. Проблема безробіття в Україні та напрями її вирішення. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 16-17 травня 2019 р.) Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. Т.1. С.89-91.
 29. Бондаревська К.В. Перспективи розвитку академічного підприємництва в Україні. Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України: Круглий стіл (м. Київ, 16 травня 2019), відп. ред. Д.Ю. Чайка. К., 2019. С.10-13.
 30. Бондаревська К.В., Новосьолова А.С. Зарубіжний досвід вирішення проблеми зайнятості населення. Становлення нової економіки в сучасних умовах: проблеми, особливості та напрями: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 30 березня 2019 року). К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. С.10-11.
 31. Бондаревська К.В., Калашнікова Ю.М. Рівень життя населення у світі: сучасний стан та проблеми підвищення. Підприємництво, цифрові інновації, фінанси: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26 жовтня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2019. С.103-105.
 32. Бондаревська К.В. Соціальна безпека на ринку праці України: оцінка її рівня та напрями забезпечення. New Economics: матеріали Міжнародного наукового форуму «New Economics-2019» (м.Київ, 14-15 листопада 2019 рік): в 2-х томах.Т.1: НАН України, Ін-т економіки промисловості, Київ, 2019. С.264-269.
 33. Бондаревська К.В., Нековаль Д.С. Рівень життя населення в світі та методологія його обчислення. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 грудня 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч.9. С.24-25.
 34. Бондаревська К.В., Яманко Д.Ю. Людський розвиток як індикатор рівня розвитку економіки країн. Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квіт. 2020 р. : у 7 т. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – С. 27-29.
 35. Бондаревська К.В., Іванюк О. Соціальна складова міжнародної безпеки в сучасних умовах. Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квіт. 2020 р.: у 7 т. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020. С. 20-23.
 36. Бондаревська К.В. Міжнародний досвід впровадження дуальної освіти. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження ілотного проєкту у закладах фахової передвищої освіти України», 22 жовтня 2020 року, Науково-методичний центр ВФПО. Київ, 2020. С. 83-86.
 37. Бондаревська К.В., Долгова А.В. Розвиток світового ринку праці в умовах трансформаційних змін. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 листопада 2020 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. С. 41-43.
 38. Бондаревська К.В., Самойло Н. Проблеми демографічного розвитку в Україні та шляхи їх вирішення. Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 21 листопада 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С.56-58.
 39. Бондаревська К.В., Джига Л.В. Проблема інтелектуальної міграції в Україні та світі в умовах глобалізації. Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 листопада 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С.68-71.
 40. Бондаревська К.В., Калініна М.А. Міжнародний поділ праці в умовах глобалізації. Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 квіт. 2021 р. : у 8 т. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. Т.7. С. 21-24.
 41. Бондаревська К.В. Імперативи забезпечення соціальної безпеки наринку праці України. Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти :матеріали науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю приуроченої 15-річчю до дня створення кафедри менеджменту(м. Львів, 12 травня 2021 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. Львів : ЛьвДУВС,2021. С.209-212.
 42. Бондаревська К.В. Соціальна безпека молоді на ринку праці та напряи її забезпечення. Матеріали ІІІ Міжнародного форуму науковців та дослідників «SCIENCE AND STUDY 2021», 1 жовтня 2021 року, Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ», Київ, Україна. С. 211-219.