Тертишник Володимир Митрофанович

Професор кафедри – Тертишник Володимир Митрофанович

tertishnik-foto

Тертишник Володимир Митрофанович. Освіта вища: У 1979 році з
відзнакою закінчив вищу слідчу школу МВС СРСР, одержав
спеціальність юрист-правознавець.
 Науковий ступінь: доктор юридичних наук; 2009 рік; спеціальність
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза;
тема дисертації ««Гарантії прав і свобод людини та забезпечення
встановлення істини у кримінальному процесі України».
 Вчене звання: професор; 2012 рік.
 Дисципліни, що викладає: «Кримінальний процес», «Актуальні
проблеми кримінального права і процесу», «Верховенство права в
діяльності правоохоронних органів», «Доказування у кримінальному
провадженні», «Правнича допомога та захист в кримінальному
процесі». Здійснює наукове керівництво дисертантами, аспірантами,
магістерськими та дипломними роботами.
 Сфера наукових інтересів: верховенство права, правова держава,
концептуальні проблеми захисту прав і свобод людини, доказове право,
слідчі дії, удосконалення досудового слідства та діяльності судової
влади, реалізація правових позицій Європейського Суду з прав людини
у сфері правосуддя. Видано понад 270 наукових публікацій серед яких
10 підручників, 4 монографій, 5 науково-практичних коментарів (в
тому числі 19 видань Науково-практичного коментаря Кримінального
процесуального кодексу України), а також понад 250 наукових статей
та інших публікацій.
 Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=s-
hcpnEAAAAJ&hl=ru
 Електронна пошта: : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: Академік
Академії політичних наук України.
 Організаційна робота: член редакційних колегій журналів «Правова
позиція», «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». Експерт
Наукової ради МОН секції «Право».

Публікації

професора кафедри, доктора юридичних наук, професора,
академіка Академії політичних наук України
Тертишника Володимира Митрофановича

(за останні 5 років)
Підручники

Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина:
підручник. 8-ме вид., доповн. і перероб. Київ: Алерта, 2020. 452 с.
Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина:
підручник. 8-ме вид., доповн. і перероб. Київ: Алерта, 2020. 406 с.
Тертишник В. М., Ченцов В. В. Реабілітація жертв незаконних
кримінальних переслідувань, політичних репресій та зловживань владою.
Підручник для слухачів магістратури. Київ: Алерта, 2016. 324 с.
Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя: підручник. /
Тертишник В. М. та ін.; за заг. ред. д. ю.н. проф. В. М. Тертишника та докт.
наук держ. упр., професора В. В. Ченцова. Київ: Алерта, 2021. 276 с.
Судова експертологія: підруч. для підгот. здобувачів освіт. ступеня
«магістр» за спец. 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» / В. М.
Тертишник, В. В. Варава, О. В. Сачко ; за заг. ред. В. М. Тертишника. Харків:
Право, 2021. 280 с.
Тертишник В. М. Правнича допомога та захист у кримінальному
процесі: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., академіка НАН України Ю. С.
Шемшученко. Київ: Алерта, 2018. 480 с.
Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина:
підручник. 9-те вид., доповн. і перероб. Київ: Алерта, 2021. 458 с.
Тертишник В. М Кримінальний процес України. Особлива частина:
підручник. 9-те вид., доповн. і перероб. Київ: Алерта, 2021. 438 с.
Доказове право: підручник / В.М. Тертишник, О.І. Тертишник, А.Є.
Фоменко, В.В. Ченцов; за заг. ред. д. ю.н, професора В.М. Тертишника. Київ:
Алерта, 2022. 448 с.
Права і свободи людини: підручник. Київ: Алерта, 2022. 432 с.

Науково-практичні коментарі

Тертишник В. М. Конституція України. Науково-практичний коментар.
Київ: Алерта, 2022. 430 с.
Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального
процесуального кодексу України. Видання 14-те доповн. і перероб. / В. М.
Тертишник. К.: Правова єдність, 2017. 826 с.
Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального
процесуального кодексу України. Вид. 15-те, доповн. і перероб. К.: Правова
Єдність, 2018. 854 с.

2
Тертишник В. М. Кримінальний процесуальний кодекс України.
Науково-практичний коментар. Вид. 19-те, доповн. і перероб. Київ: Алерта,
2022. 1128 с.
Тертишник В. М., Тертишник О. І., Ченцов В. В. Закон України «Про
Бюро економічної безпеки України». Науково-практичний коментар. Київ:
Алерта, 2022. 290 с.

Монографії

Протидія white-collar crime (інтегративний аналіз, коментар
законодавства та пошук шляхів його удосконалення). / Тертишник В. М.,
Каменський Д. В., Кошовий О. Г., Корнієнко М. В., Тертишник О. І., Ченцов
В. В. Шишков С. Є. / Під загальною редакцією доктора юридичних наук,
професора В. М. Тертишника. Київ: Алерта, 2021. 345 с.
Зловживання на ринку капіталів: економко-правові аспекти / За ред. О.
Г. Кошового, д. ю. н., проф. В. М. Тертишника, д. е. н. , проф. Н. М.
Шелудько. Дніпро: ЛІРА, 2019. 532 с. URL:
http://212.1.86.13/jspui/bitstream/123456789/4058/1/Зловживання%20на%20рин
ку%20капіталів%20%281%29.pdf
Статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,
Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН
Vladimir M. Tertyshnyk, Olga L. Sokolenko, Alexander V. Sachko Stete-
of-the-art of express analytical methods of research of material object criminal
process. (Сучасний стан експрес-аналітичних методів дослідження
матеріальних об’єктів у кримінальному процесі). Journal of Chemistry and
Technologies. Vol 27, No 1 (2019). С. 65-70. DOI:
https://doi.org/10.15421/081907 URL:
http://chemistry.dnu.dp.ua/article/view/081907 (Web of Science)
Ihor V. Pyrih, Vladimir M. Tertyshnyk, Olga L. Sokolenko, Alexander V.
Sachko, Andriy B. Vishnikin Use of chemical methods for collection and
examinination of handprints in examination of criminal offenses (Використання
хімічних методів збирання та дослідження слідів рук при розслідуванні
кримінальних правопорушень). Journal of Chemistry and Technologies, 2020,
28(2), 133-141. DOI: https://doi.org/10.15421/082014 (Web of Science)
Статті у наукових виданнях, включених до переліку

наукових фахових видань України

1. Тертишник В. М. Реалізація правових позицій та прецедентної
практики Європейського суду з прав людини в розв’язанні проблем
кримінально-процесуального права України. Правова позиція. 2016. № 1 (16).
С. 7-13.

3
2. Ченцов В. В., Тертишник В. М. Реабілітаційне право та проблеми
захисту жертв репресій, зловживань і помилок влади. Право і суспільство.
2016. №3. С. 198-204.
3. Корнієнко М. В., Тертишник В. М. Концептуальні проблеми
процесуального інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Науковий
вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск
39. Том 2. 2016. С. 105-109.
4. Тертишник В. М., Уваров В. Г., Сачко О. В. Контроль за
вчиненням злочину: зміст, форма та юридична визначеність. Актуальні
проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. №4. С. 132-135.
5. Тертишник В. М. Мова і логіка закону. Право і суспільство. 2016.
№ 5. С. 36-42.
6. Тертишник В. М. Принципи права та стратегія і практика судово-
правової реформи. Право і суспільство. 2016. № 6. С. 20-26.
7. Тертишник В. М. Цивілізаційний вибір державотворення та
проблеми конституційної реформи в Україні. Публічне право. 2016. № 4(24).
С. 57-64.
8. Тертишник В. М. Доктринальні проблеми кримінального
провадження на підставі угод. Правова позиція. 2016. № 2 (17). С. 146-153.
9. Корнієнко М. В., Тертишник В. М. Принципи права в розв’язанні
проблем конкуренції правових норм, юридичних фікцій і колізій. Актуальні
проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. №1. Т.1. С. 7-11.
10. Корнієнко М. В., Тертишник В. М. Доктринальні проблеми
інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Верховенство права. 2017.
№1. С. 95-101.
11. Корнієнко М. В., Тертишник В. М. Принципи права в розв’язанні
юридичних колізій. Міжнародний науковий журнал. Верховенство права.
2017. №2. С. 10-16.
12. Тертишник В. М. Істина «поза розумним сумнівом»: проблеми та
колізії доказового права. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.
2017. №2. Т.1 С. 116-120.
13. Tertysznyk V. Prawda po za wszelka watpliwosc - doktrynalne
problemy prava dowodowego. KELM – Wydawca. 2017. №1 (17). S. 267-277.
14. Тертишник В. М. Від тоталітарності до правовладдя:
доктринальні аспекти державотворення. Право.ua. 2017. №2. С. 5-11.
15. Тертишник В. М. Функції та повноваження органів влади і
правничих інституцій в умовах правовладдя. Суспільно політичні процеси.
Науково-популярне видання «Академія політичних наук». К., 2017. Випуск
№2-3 (6-7). С. 282-298.
16. Тертишник В. М., Одинцова І. М. Правнича допомога та захист в
кримінальному процесі: концепти та колізії правових реформ. Наше право.
2017. № 4. С. 164-171.
17. Корниенко М. В., Тертышник В. М. Острые углы
реформирования следственных органов в Украине: семь раз не для нас.
Право.UA. 2017. №3. С. 86-93.

4
18. Vladimir Tertyshnyk Civilizational choice a state and problems of
constitutional reform in Ukraine. Правова позиція. 2017. № 1 (18). С. 146-153.
19. Тертишник В. М. Правнича допомога та функція захисту в
кримінальному процесі: гармонізація доктрини. Правова позиція. 2018. № 1
(10). С. 146-153.
20. Тертишник В. М., Кошовий О. Г. Доктринальні проблеми
відповідальності за зловживання на фондовому ринку. Підприємництво,
господарство і право. 2018. №6. С. 283-288.
21. Тертишник В. М., Кошовий О. Г. Проблеми юридичної
визначеності та конкуренції правових норм щодо зловживань на фондовому
ринку. Європейські перспективи. 2018. №2. С. 140-146.
22. Тертишник В. М., Сачко О. В., Кошовий О. Г. Принципи права в
інтегративній доктрині вдосконалення кримінального законодавства.
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. №3. Вип. 3. С. 66-70.
23. Тертишник В. М., Кошовий О. Г. Проблеми юридичної
визначеності інститутів протидії зловживанням на фондовому ринку. Наше
право. 2018. №2. С. 62-69.
24. Тертишник В. М. Презумпція невинуватості: інтегральна
правнича засада та її застосування при виконанні функції захисту. Правова
позиція. 2018. № 2 (11). С. 146-153.
25. Тертишник В. М., Корнієнко М. В. White-Collar Crime в «модних
піджаках». Європейські перспективи. 2018. №3. С. 48-54.
26. Тертышник В. М. Верховенство права в сфере правосудия:
алгебра процесса, или мои права моё богатство. Защита прав человека
(Молдова-Болгария). Комрат. 2018. С. 225-232.
27. Тертишник В. М., Богатирьов І. Г. Юридична визначеність
компетенцій прокуратури в умовах реалізації доктрини правовладдя.
Публічне право. 2018. N 4 (32). С. 16-22.
28. Тертишник В. М. Земля в національній доктрині
державотворення. Наше право. 2019. №1. С. 5-10.
29. Тертишник В. М. «Squeeze-out» (сквіз-аут): юридична знахідка чи
правничий офсайд на ринку капіталів. Актуальні проблеми вітчизняної
юриспруденції. 2019. №1. С. 164-167.
30. Тертишник В. М. Воля в інтегративній системі засад правової
держави. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. Ч. 1. С. 15-19.
31. Тертишник В. М Незаконне збагачення. Верховенство права та
мімікрія законодавчих опусів. Вісті Придніпров’я. 2019. 4 березня.
32. Тертишник В. М. Проблеми відповідальності за незаконне
збагачення: конкуренція приватних і публічних інтересів та мімікрія
законодавчого спаму. Українське право. 2019. 12 березня.
33. Тертишник В. М. Проблеми сучасного кримінального
судочинства. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. Ч. 4. С.
207-213.
34. Тертишник В. М. Право на землю і волю в інтегративній
доктрині державотворення. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.

5

2019. №5. С. 15-19.
35. Тертишник В. М. Синергетика правового абсурду на теренах
земельних реформ. Право.ua. 2019. №3. С. 5-10.
36. Тертишник В. М. Синергетика абсурду: негативна селекція та
інші проблеми формування громадянського суспільства. Європейські
перспективи. 2019. №4. С. 18-23.
37. Тертишник В. М. Інтегративна модель засади верховенства права
та її реалізація в розвитку доктрини й процесуальної форми змагального
кримінального судочинства. Науковий вісник Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ. 2019. №3. С. 187-193.
38. Тертишник В. М. Інтегративна модель принципу
недоторканності приватного життя та її реалізація в кримінальному
судочинстві. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ. 2019. №4. С. 145-153.
39. Tertyshnyk V. M. Civilizational choice of a state and problems of
constitutional reform in Ukraine. Jurisprudence and fundamentals of legal
behavior in modern civil society: collective monograph / V. M. Halunko, K.M.
Hlynyanaya, Ye. O. Kharytonov, O. I. Kharytonova, etc.– Lviv-Toruń: Liha-Pres,
2019. 146-160. doi: https://doi.org/10.36059/978-966-397-168-1/146-160. SENSE
40. Tertyshnik V. Integrative doctrine of legal assistance and protection in
the criminal process of Ukraine. Realities and prospects for the development of the
rule-of-law state in Ukraine and worldwide: collective monograph / K. V.
Berezhna, V. M. Kalashnikov, I. N. Klimiuk, T. V. Kornyakova, etc. – Lviv-
Toruń: Liha-Pres, 2019. 143-161. doi: https://doi.org/10.36059/978-966-397-207-
7/143-161. SENSE
41. Тертишник В. М. Потерпілий в умовах змагального
кримінального процесу: мої права – моє багатство. Науковий вісник
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. №1.
С 175-182.
42. Тертишник В. М. Мирова юстиція та суд присяжних в лабіринтах
реформ. Суспільно-політичні процеси. Наукове видання Академії політичних
наук України. Київ. Видавництво Політія, 2020. Випуск 1(15) 2020. С. 122-
145.
43. Тертишник В. М. Право на землю і волю в історико-
філософській рефлексії та інтегративній доктрині державотворення.
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх
справ. 2020. №3. С 38-47.
44. Корнієнко, М. ., & Тертишник, В. (2021). Протидія корупції:
стратегія та практика Проблеми законності. 2021. (152), 87–101.
45. Тертишник В. М., Ченцов В. В. Становлення інтегративної
доктрини доказового права. Науковий вісник Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ. 2021. № 3. С. 271-277.
Тези конференцій, науково-популярні, консультативні,

дискусійні публікації

6

46. Тертишник В. М. Системність, логіка і мова закону. Юридична
техніка і технологія: теорія та практика застосування тези доп. та
повідомл. учасн. ІІ Всеукр. наук. практ. конф. (м. Львів, 24–25 листоп. 2016
р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. Х.: Право, 2016. С. 47-49.
47. Тертишник В. М. Ефективність новацій кримінально-
процесуального права. Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали
VIІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2016 р.) / за заг. ред. Н.М.
Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – Київ: Ніка-Центр, 2016. С. 445-
449.
48. Тертишник В. М. Проблеми негласних слідчих дій в системі
доказового права. Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія,
практика: Збірник матеріалів Другої міжнародної науково- практичної
конференції (м. Київ, 18-19 жовтня 2016 р.). – К.: ВГО «Майбутнє країни»,
журнал «Публічне право», 2016. – С. 69-73.
49. Тертишник В. М., Варава В. В. Інтегративна доктрина юридичної
освіти, чи спам у сфері правотворчості. Формування сучасної моделі
управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 квітня 2018.
Дніпро, 2018. С. 38-41.
50. Тертишник В. М. Lex simulate та нові колізії доказового права.
Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні
процесуальні та криміналістичні аспекти: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції, присвяченої пам’яті професорів В. П. Бахіна, В. К.
Лисиченка, І. Я. Фрідмана, 26 березня 2021 року. Ірпінь: Університет ДФС
України, 2021. С. 119– 225.
51. Тертишник В. М. Доктринальні аспекти реформування слідчих
органів України. «Діяльність органів досудового розслідування в умовах
реформування правоохоронних органів: сучасні виклики». Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції 21 травня 2021 року, Дніпро
ДДУВС. С 67-72.
52. Ченцов В. В., Тертишник В. М. Проблема протидії фінансово-
економічній злочинності. Український правовий вимір: пошук відповідей на
глобальні міжнародні виклики: матеріали ІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції (14 травня 2021 року). Дніпро: Університет митної
справи та фінансів, 2021. С. 160-162.
53. Тертишник В. М. Інституційні аспекти забезпечення захисту прав
людини в інтегративній доктрині правосуддя. Сучасні виклики та актуальні
проблеми судової реформи в Україні. V Міжнародна науково-практична
конференція 29 жовтня 2021 р. в м. Чернівці, Україна. Чернівці, 2021.
54. Тертишник В. М. Колізії доказового права. Наукові читання
пам’яті Ганса Гроса: збірник тез міжнародної науково-практичної
конференції (м. Чернівці, 09 грудня 2021 р.) Чернівецький національний
університет ім. Юрія Федьковича. Чернівці, 2021. С.220-224.

7

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,

методичні вказівки

1 Судова експертологія: курс лекцій для слухачів магістратури
юридичних вузів / Тертишник В. М., Варава В. В., Сачко О. В. / За заг. ред.
д.ю.н, професора В. М. Тертишника. Дніпро: ЛІРА, 2021. 208 c.
2 Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Актуальні
проблеми кримінального права і процесу» для підготовки фахівців ступеня
вищої освіти «магістр» галузь знань 08 "Право", Спеціальність 081 «Право».
Укл. професор кафедри кримінально-правових дисциплін, д.ю.н., професор
В. М. Тертишник, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, к.ю.н.,
доцент Т. С. Батраченко. Дніпро: Університет митної справи та фінансів,
2018. 142 с.
3 Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Актуальні
проблеми кримінального права і процесу» для підготовки фахівців ступеня
вищої освіти «магістр» за спеціальністю 292 "Правоохоронна діяльність".
Укл. професор кафедри правоохоронної діяльності та кримінально-правових
дисциплін, д.ю.н., професор В. М. Тертишник, к.ю.н., доцент, завідувач
кафедри правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін
Університету митної справи та фінансів В. В. Варава; Дніпро: Університет
митної справи та фінансів, 2020. 86 с.
4 Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Правнича
допомога та захист у кримінальному процесі» для підготовки фахівців
ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 292 "Правоохоронна
діяльність". Укл. професор кафедри кримінально-правових дисциплін, д.ю.н.,
професор В. М. Тертишник. Дніпро: Університет митної справи та фінансів,
2020. 142 с.
5 Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Гарантії прав і
свобод людини у кримінальному процесі» для підготовки фахівців ступеня
вищої освіти «магістр» за спеціальністю 292 "Правоохоронна діяльність".
Укл. професор кафедри кримінально-правових дисциплін, д.ю.н., професор
В. М. Тертишник. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 142
с.
6 Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Міжнародне
співробітництво у кримінальному провадженні» за спеціальністю 262
"Правоохоронна діяльність". Укл. професор кафедри правоохоронної
діяльності та кримінально-правових дисциплін УМСФ, д.ю.н., професор В.
М. Тертишник. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 142 с.
7 Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Судова
медицина та психіатрія» для підготовки фахівців ступеня вищої освіти
«магістр» за спеціальністю 262 "Правоохоронна діяльність". Укл. професор
кафедри правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін,
д.ю.н., професор В. М. Тертишник, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри
правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін Університету

8
митної справи та фінансів В. В. Варава; Дніпро: Університет митної справи
та фінансів, 2020.
8 Навчально – методичний комплекс з дисципліни
«Антикорупційна діяльність» за спеціальністю 292 "Правоохоронна
діяльність". Укл. професор кафедри правоохоронної діяльності та
кримінально-правових дисциплін УМСФ, д.ю.н., професор В. М. Тертишник,
доцент кафедри Н. А. Галабурда. Дніро: Університет митної справи та
фінансів, 2020. 142 с.
9 Навчально – методичний комплекс вибіркової дисципліни
«Проблеми кримінального права і процесу» підготовки третього освітнього
рівня «доктор філософії» у галузі знань: «08 – Право», зі спеціальності: «081
– Право». / укл. В. М. Тертишник. Дніпро: Університет митної справи та
фінансів, 2021. 101 с.
10 Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Міжнародне
співробітництво в сфері правосуддя» підготовки здобувачів освітнього
ступеня вищої освіти «доктор філософії» за спеціальністю 08 «Право»,
освітньо-наукова програма «Право». Укл. професор кафедри правоохоронної
діяльності та кримінально-правових дисциплін УМСФ, д.ю.н., професор В.
М. Тертишник, Дніро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 142 с.
11 Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Судова
експертологія» для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр»
галузь знань 26“Цивільна безпека”, Спеціальність 262 “Правоохоронна
діяльність”. Укл. Тертишник В. МС., Сачко О. В. Дніпро: Університет митної
справи та фінансів, 2020. 41. с.
12 Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Діяльність
адвоката у кримінальному провадженні» для підготовки фахівців ступеня
вищої освіти «магістр» галузь знань 08 "Право", Спеціальність 081 «Право»
Уукл. професор кафедри кримінально-правових дисциплін, д.ю.н., професор
В. М. Тертишник. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 142
с.
13 Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Гарантії прав і
свобод людини у кримінальному процесі» для підготовки фахівців ступеня
вищої освіти «магістр» галузь знань 08 "Право", Спеціальність 081 «Право»
Уукл. професор кафедри кримінально-правових дисциплін, д.ю.н., професор
В. М. Тертишник. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 142
с.
14 Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Актуальні
проблеми кримінального права і процесу» для підготовки фахівців ступеня
вищої освіти «магістр» галузь знань 08 "Право", Спеціальність 081 «Право».
Укл. професор кафедри правоохоронної діяльності та кримінально-правових
дисциплін, д.ю.н., професор В. М. Тертишник, к.ю.н., доцент, завідувач
кафедри правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін
Університету митної справи та фінансів В. В. Варава; доцент кафедри
правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін, к.ю.н.,

9
доцент Т. С. Батраченко. Дніпро: Університет митної справи та фінансів,
2020. 142 с.
15 Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни
«Кримінальний процес» підготовки фахівців ступеня вищої освіти
«Бакалавр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / укл. В.М.
Тертишник. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 75 с.
16 Навчально – методичний комплекс з дисципліни «Верховенство
права в діяльності правоохоронних органів» для підготовки фахівців ступеня
вищої освіти «магістр» за спеціальністю 262 "Правоохоронна діяльність".
Укл. професор кафедри кримінально-правових дисциплін, д.ю.н., професор
В. М. Тертишник. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 142
с.
17 Навчально – методичний комплекс вибіркової дисципліни
«Діяльність слідчого, детектива та прокурора у кримінальному процесі» для
підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 262
"Правоохоронна діяльність". / Укл. професор кафедри кримінально-правових
дисциплін, д.ю.н., професор В. М. Тертишник. Дніпро: Університет митної
справи та фінансів, 2021. 142 с.
18 Навчально – методичний комплекс дисципліни «Доказування у
кримінальному провадженні» для підготовки фахівців ступеня вищої освіти
«бакалавр» за спеціальністю 262 "Правоохоронна діяльність". / Укл.
професор кафедри кримінально-правових дисциплін, д.ю.н., професор В. М.
Тертишник. Дніпро: Університет. Дніпро: Університет митної справи та
фінансів, 2021. 142 с.