Ковальов Віктор Георгійович

Кандидат наук з державного управління, доцент

Університет митної справи та фінансів

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. В. Вернадського,2/4,

 

Тел. +38 (097) 685-92-44

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління «Механізми державного управління транспортної безпеки»

Вчене звання: доцент

Доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування

Навчальні дисципліни:

Митні процедури, технології митного контролю та оформлення, економічна безпека, механізми управління в сфері ЗЕД.

Сфера наукових інтересів: 

Митні формальності, транспортна безпека, публічне управління.

ОСВІТА:

Вища, закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури у 2001 році, за спеціальністю «автомобілі та автомобільне господарство», кваліфікація -  інженер-механік.

Науково-методична робота:

Є автором публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких:

 • навчальні посібники, навчально-методичні посібники,
 • статті у фахових виданнях України, статті у зарубіжних виданнях,
 • статті у наукових фахових і міжнародних виданнях, що мають високий імпактфактор і реферуються наукометричними базами, у тому числі Scopus та Web of Science.
 • матеріали конференцій.

Здійснює наукові дослідження та є виконавцем та керівником науково-дослідних тем, у тому числі:

 • В Академії митної служби України за темою «Інформаційне забезпечення контролю і аналізу діяльності підприємств – суб’єктів ЗЕД і митних установ» (державний реєстраційний номер 0104U003695) – виконавець;
 • В Національній академії державного управління при Президентові України за темою «Формування інвестиційно-інноваційної моделі сталого розвитку національної економіки» (державний реєстраційний номер 0108U002008) -виконавець;
 • В Університеті митної справи та фінансів за темами “Управлінські процеси в реалізації митної політики в Україні” (державний реєстраційний номер 0108U011264) – виконавець; «Розвиток інститутів та механізмів реалізації митної та податкової політики України в умовах інтеграційних трансформацій» (державний реєстраційний номер 0114U000646) – виконавець; «Розвиток інституту публічного управління та митного адміністрування на засадах інновативної парадигми»- виконавець.

Працював:

 • Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради їз захисту кандидатських дисертацій К 08.893.02 (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 374);
 • Куратором групи ПУ-18-2.
 • Заступником відповідального секретаря приймальної комісії.

Участь в атестації наукових кадрів як члена спеціалізованої вченої ради:

 • Участь в роботі спеціалізованої вченої ради їз захисту кандидатських дисертацій К 08.893.02 (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 374).
 • Офіційний опонент на дисертацію Товстухи Сергія Олексійовича “Державне управління у сфері безпеки дорожнього руху в умовах європейської інтеграції України”, яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.
 • Офіційний опонент на дисертацію Дмитрієва Юрія Валерійовича «Механізми оцінки та мінімізації корупційних ризиків у системі державного управління України», подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

Консультування Товариства з обмеженою відповідальністю «Айлок» щодо взаємодії з органами державної та місцевої влади, організації процесів митного контролю та оформлення вантажів.

Посилання на профілі

№ п/п

База даних

Посилання на сторінку автора або ID

1.

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iFDJduIAAAAJ&hl=ru

2

ORCID

0000-0001-7249-0959

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

1.Valerii  M.  Dreshpak,  Viktor  G.  Kovalov,  Nataliіa  V.  Babachenko,  Evgen  M. Pavlenko  (2020)  Communicative  policy  of  public  authorities  in  european countries: comparative analysis,International Journal of Management, Vol. 11, Iss. 06, pp. 529-543. DOI: 10.34218/IJM.11.6.2020.046 [SCOPUS].

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1.Ковальов В. Г. Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні / Т.М.  Брус,  В.Г.  Ковальов  //  Державне  управління:  удосконалення  та розвиток : електронне фахове видання. –2016. –No 3. –Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?n=3&y=2016.

2.Ковальов  В.Г.  Використання  поліграфа  як  інструмента  запобігання  та боротьби з корупцією державних службовців В.Г. Ковальов, Т.М. Брус // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електронне  фахове  видання. –2016. –No  1. –Режим  доступу  : http://www.irbis-nbuv.gov.ua

3.Державне  управління  у  сферітранспортної  безпеки:  теоретична інтерпретація  /  В.Г.  Ковальов  //  Публічне  управління  та  митне адміністрування. –Д.: УМСФ, 2018.-No1. -С. 204-218.

4.Ковальов  В.Г.  Брус  Т.М.  Роль  органів  місцевого  самоврядування  у транскордонному   співробітництві   :організаційно-правові   засади   // Публічне управління та митне адміністрування.–2020.–No2 (25). -С. 73-78.

5.Ковальов  В.Г.  Децентралізація  та  транскордонне  співробітництво: організаційно-правові засади. Право та державне управління. 2020. No 1. Т. 2. С. 245–250.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій, практикумів, методичних вказівок, рекомендацій загальною кількістю три найменування

1.Член  авторського  колективу  з  виконання  НДР  та видання  «Митна енциклопедія: У двох томах».

2.Ковальов  В.Г.  Конспект  лекцій  з  дисципліни  Митні  формальності  // УМСФ, 2016. –80 с.

3.Ковальов В.Г. Методичні вказівки до ознайомчої практики// УМСФ, 2017. –36 с