Бондаревська Ксенія Валентинівна

Професор кафедри

У 2009 році закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію, економічний факультет, диплом магістра з управління персоналом і економіки праці (з відзнакою).

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2021 року – доктор економічних наук. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика у 2021 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Тема дисертаційного дослідження: «Стратегія забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України».

Дисципліни, що викладає: «Демографія», «Соціальні ризики», «Системи соціального страхування зарубіжних країн», «Ділова комунікація у соціальній сфері», «Соціальне страхування», «Соціальне бюджетування», «Планування витрат в закладах соціальної сфери».

Сфера наукових інтересів: соціальна безпека, ринок праці, соціальні ризики та загрози, соціальне страхування.

Нагороди: Диплом переможця обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» (за економічним напрямом) у 2013 році; Грамота Академії економічних наук України за перемогу у конкурсі статей молодих науковців «Young Economist» (у номінації «Умови сталого розвитку»); Грамота Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за перемогу у Х Обласному міжвузівському конкурсі на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» (у номінації «Монографії»); Подяка директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації та інші нагороди.

Електронна поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Робота у якості:

 • Експерта Національного фонду досліджень України (з 2019 року по теперішній час)

Організаційна робота:

 • з 2014 по 2016 рр. – заступник завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці УМСФ;
 • з 2016 по 2018 рр. – заступник завідувача кафедри економіки та соціально-трудових відносин УМСФ.

Має більше 250 публікацій, з них 23 навчально-методичного характеру (в т.ч. 2 посібника з грифом МОН) та понад 210 наукових публікацій, в тому числі 2 у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та WoS, 1 одноосібна та 6 колективних монографій (у співавторстві).

Міжнародна діяльність:

 • Training-Program “Innovative Methods of Staff Development” (Poitiers-Dnipropetrovsk, L’Association 1901 “SEPIKE”, 2015);
 • Training-Program “Project Technologies in the Modern Business Education” (Poitiers-Dnipro, L’Association 1901 “SEPIKE”, 2018);
 • Scientific and pedagogical internship “Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management» (232 «Social Security», 6 credits ECTS / 180 hours).

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Монографії:

 1. Бондаревська К.В. Ефективність використання персоналу аграрних підприємств: моногр. Д.: ДДФА, 2013. 164 с.
 2. Бондаревська К.В. Оцінка сучасного стану та розвитку трудового потенціалу в галузі державного управління. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток: монографія / за наук. ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. Дніпропетровськ, УМСФ, 2016. С. 39-49.
 3. Бондаревська К.В., Гетьман О.О. Проектування інноваційної моделі розвитку молодіжного ринку праці. С. 86-97.
 4. Бондаревська К.В., Бабенко А.Г. Мотивація персоналу: теорія, методологія і практика. Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: монографія / за заг. ред. М.В. Ґудзь і А.В. Карпенка: Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя: «Просвіта», 2017. С. 108-131.
 5. Бондаревська К.В. Оцінка стану молодіжної зайнятості та конкурентоспроможності випускників на вітчизняному ринку праці та ринку праці ЄС; Проектна модель обгрунтування перспектив розвитку молодіжного ринку праці; Проект формування ефективної взаємодії ВНЗ та роботодавців. Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі: Монографія. Дніпро: УМСФ, 2017. С. 88-102; С. 102-112; С.190-204.
 6. Bondarevska K., Hetman O., Volkova N. Modern educational technologies in the training of future HR managers. Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; р.5. Modern educational technologies in the training of future HR managers. pp. 50-62.

 

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science:

 1. Бабенко А.Г., Бондаревська К.В. Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва. Актуальні проблеми економіки. №3 (129). С. 208-214 (Scopus)
 2. Shaulska L., Doronina O., Bondarevska K., Naumova M., Honcharuk N., Tomchuk O. Cross-country clustering of labor and education markets in the system of strategic economic managemеnt. REICE: Revista Electronica de Investigation en Ciencias Economicas. 8, No. 16, Julio – Diciembre 2020. URL: https://www.lamjol.info/index.php/REICE/article/view/10681 (Web of Science)

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Бондаревська К.В., Бабенко А.Г. Аналіз стану зайнятості та безробіття населення в Дніпропетровському регіоні. Вісник Донецького національного університету, сер.В: Економіка і право. Вип.2. 2012. С. 17-20.
 2. Бондаревська К.В., Абросімова В.П. Проблеми та перспективи підвищення якості трудового потенціалу: регіональний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9-1, частина 3. 2014. С. 171-174.
 3. Бондаревська К.В., Фоменко А.О. Актуальні проблеми молодіжної зайнятості в сучасних умовах. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. №1 (26). 2015. С. 110-115.
 4. Бондаревська К.В., Суха М.І., Шинкарук А.О. Вдосконалення системи оплати праці в сучасних умовах. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 94. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. С. 77 – 86.
 5. Бондаревська К.В., Заіка Н.О. Проблеми формування трудового потенціалу та перспективи його розвитку в Україні. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. №1 (8), том. 2. 2015. Харків: ХНАДУ, 2015. С. 18-22.
 6. Бондаревська К.В., Плясун А.В., Осипенко Д.С. Теоретичні засади формування системи мотивації персоналу на основі аналізу мотиваційних теорій. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. №2 (27). 2015. С. 233-239.
 7. Бондаревська К.В. Зайнятість сільського населення в сучасних умовах. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. 2015. № 10 (230). С. 19-31.
 8. Бондаревська К.В. , Голік О.А. Удосконалення системи розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах. Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 2015. Т.20. Вип.5. С. 191-195.
 9. Бондаревська К.В., Шинкарук А.О. Удосконалення механізму функціонування регіонального ринку праці. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. №1 (30). 2016. С.173-181.
 10. Бондаревська К.В. Молодіжна зайнятість: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Економіка і організація управління: збірник наукових праць. №2 (22). 2016. С. 27-35.
 11. Бондаревська К.В., Супруненко Ю.В. Проблеми працевлаштування молоді в Україні. Науковий погляд: економіка та управління . №2 (56). С. 144-152.
 12. Бондаревська К.В., Воронова В.С. Конкурентоспроможність молодих фахівців на сучасному ринку праці. Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. №1 (34). 2017. С.11-19.
 13. Бондаревська К.В., Кисельов В.Р. Сучасні тенденції розвитку ринку праці: вітчизняний та зарубіжний досвід. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. №4 (19). 2 Харків: ХНАДУ, 2017. С. 9-15.
 14. Бондаревська К.В., Аксьонова А.О. Особливості розвитку ринку праці України під впливом сучасних глобалізаційних процесів. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. – Випуск 38. 2019. С. 43-47.
 15. Бондаревська К.В. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в контексті соціальної безпеки держави. Проблеми економіки. 2019. №3 (41). С.255-262.
 16. Бондаревська К.В. Міжнародна міграція робочої сили. Бізнес Інформ . №10. 2019. С.44-49.
 17. Бондаревська К.В. Оцінка рівня соціальної безпеки на ринку праці України та напрями її забезпечення. Вісник економічної науки України. №2 (37). 2019. С. 101-104.
 18. Бондаревська К.В., Дробот А.С. Міжнародна міграція в контексті забезпечення соціальної безпеки. Інфраструктура ринку. Випуск 43. 2020. С.43-48.
 19. Бондаревська К.В. Інституційне забезпечення соціальної безпеки на ринку праці: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії. Проблеми економіки. № 2 (44). 2020. С.382-388.
 20. Бондаревська К.В. Неформальна зайнятість як загроза соціальній безпеці на ринку праці України в умовах економічної трансформації. Проблеми економіки. №3. 2020. С. 190-196.
 21. Бондаревська К.В., Дороніна О.А. Корпоративна стратегія забезпечення безпеки зайнятості та оплати праці як засіб підвищення якості трудового життя. Економіка і організація управління. №3 (39). 2020. С.253-264.
 22. Бондаревська К.В. Стратегія забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України: напрями розробки та реалізації. Бізнес Інформ. №12. 2020. С. 238-244.

 

У інших зарубіжних виданнях:

 1. Bondarevska K. Modern tendencies of youth employment in the EU and Ukraine. Journal L’Association 1901 “SEPIKE”, Poitiers (France), Frankfurt (Germany), Los Angeles (U.S.), Edition 17, 2017, pp. 60-66.
 2. Bondarevska K., Hetman O. Social Security: Ukrainian way to the EU standards. Economics and management / Икономика и управление. – Югозападен университет «Неофит Рилски». Issue 2017. p.66-75.
 3. Bondarevska K, Ovcharenko E. Modern Mechanisms of Labor Potential Evaluation. Journal L’Association 1901 “SEPIKE”, Poitiers (France), Frankfurt (Germany), Los Angeles (U.S.A), Edition 2018. pp.79-82.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 

 1. Бондаревська К.В. Інноваційна зайнятість в умовах євроінтеграції України. Публічне управління ХХІ століття: синтез науки та практики : зб. тез XІХ Міжнар. наук. конгресу, 19 квітня 2019 р. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. С.353-357.
 2. Бондаревська К.В. , Іванківа В.І. Проблема безробіття в Україні та напрями її вирішення. Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 16-17 травня 2019 р.) Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. Т.1. С.89-91.
 3. Бондаревська К.В. Перспективи розвитку академічного підприємництва в Україні. Розвиток академічного підприємництва в закладах вищої освіти та наукових установах України: Круглий стіл (м. Київ, 16 травня 2019), відп. ред. Д.Ю. Чайка. К., 2019. С.10-13.
 4. Бондаревська К.В., Новосьолова А.С. Зарубіжний досвід вирішення проблеми зайнятості населення. Становлення нової економіки в сучасних умовах: проблеми, особливості та напрями: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 30 березня 2019 року). К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. С.10-11.
 5. Бондаревська К.В., Калашнікова Ю.М. Рівень життя населення у світі: сучасний стан та проблеми підвищення. Підприємництво, цифрові інновації, фінанси: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26 жовтня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». Львів: ЛЕФ, 2019. С.103-105.
 6. Бондаревська К.В. Соціальна безпека на ринку праці України: оцінка її рівня та напрями забезпечення. New Economics: матеріали Міжнародного наукового форуму «New Economics-2019» (м.Київ, 14-15 листопада 2019 рік): в 2-х томах.Т.1: НАН України, Ін-т економіки промисловості, Київ, 2019. С.264-269.
 7. Бондаревська К.В., Нековаль Д.С. Рівень життя населення в світі та методологія його обчислення. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 грудня 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч.9. С.24-25.
 8. Бондаревська К.В., Яманко Д.Ю. Людський розвиток як індикатор рівня розвитку економіки країн. Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квіт. 2020 р. : у 7 т. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – С. 27-29.
 9. Бондаревська К.В., Іванюк О. Соціальна складова міжнародної безпеки в сучасних умовах. Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 2–3 квіт. 2020 р.: у 7 т. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020. С. 20-23.
 10. Бондаревська К.В. Міжнародний досвід впровадження дуальної освіти. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження ілотного проєкту у закладах фахової передвищої освіти України», 22 жовтня 2020 року, Науково-методичний центр ВФПО. Київ, 2020. С. 83-86.
 11. Бондаревська К.В., Долгова А.В. Розвиток світового ринку праці в умовах трансформаційних змін. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 листопада 2020 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. С. 41-43.
 12. Бондаревська К.В., Самойло Н. Проблеми демографічного розвитку в Україні та шляхи їх вирішення. Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 21 листопада 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С.56-58.
 13. Бондаревська К.В., Джига Л.В. Проблема інтелектуальної міграції в Україні та світі в умовах глобалізації. Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 листопада 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С.68-71.
 14. Бондаревська К.В., Калініна М.А. Міжнародний поділ праці в умовах глобалізації. Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 квіт. 2021 р. : у 8 т. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. Т.7. С. 21-24.
 15. Бондаревська К.В. Імперативи забезпечення соціальної безпеки наринку праці України. Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти :матеріали науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю приуроченої 15-річчю до дня створення кафедри менеджменту(м. Львів, 12 травня 2021 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. Львів : ЛьвДУВС,2021. С.209-212.
 16. Бондаревська К.В. Соціальна безпека молоді на ринку праці та напряи її забезпечення. Матеріали ІІІ Міжнародного форуму науковців та дослідників «SCIENCE AND STUDY 2021», 1 жовтня 2021 року, Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «СПЕЙСТАЙМ», Київ, Україна. С. 211-219.