Вакульчик Олена Михайлівна

Завідувач кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, доктор економічних наук, професор

Закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, Університет митної справи та фінансів, має дипломи спеціаліста інженера та магістра з обліку і оподаткування, доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аналізу.

Викладає управлінські, економічні й бухгалтерські дисципліни студентам, слухачам бізнес-шкіл більше 25 років. Фахівець у сфері обліку і аудиту, економіки підприємства, економічного і фінансового аналізу, управлінського обліку, корпоративного управління, економічної діагностики, автор більше ста наукових праць та більше 40 робіт навчально-методичного характеру.

Під науковим керівництвом професора Вакульчик Олени Михайлівни співробітниками кафедри написані та захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами  (доцент кафедри Дубицький Д.П.);

за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (доцент кафедри Книшек О.О.), а також захищена докторська дисертація за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (професор кафедри Фесенко В.В.).

Електронна пошта: elvak2016@gmail.com.

Код ORCID: 0000-0003-3229-9783

Researcher ID Web of Science: ABG-5716-2020

Scopus Author ID:  57193140677

 

Публікації

завідувача кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування,

д.е.н., проф. Вакульчик Олени Михайлівни

за період 2019 – 2023 рр.

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,
Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

 1. Vakulchyk, O. Analysis of an Enterprise’s Compliance with the Authorized Economic Operator Status in the Context of the Customs Policy of Ukraine/ Conference Paper/Vakulchyk, O., Fesenko, V., Knyshek, O.,Babenko L. // Lecture Notes in Computer Science. Conference Paper. 13957 LNCS, p. 228–241. [Scopus].
 2. Vakulchyk O. The results of implementation of European requirements in management of transfer pricing audit (experience of Ukraine) / Fesenko V., Vakulchyk O., Guba O., Ostapchuk S., Babich I. // Independent Journal of Management & Production (2nd Special Edition ISE, S&P). 2020. Volume 11 (№ 9). Р. 2417-2434. [Web of Science].

У закордонних наукових виданнях

 1. Vakulchyk O. Methods of parametric audit and reliability analysis of foreign related enterprises/ Fesenko, V., Vakulchyk, O., Skasko, O., Voskalo, V. & Protasova, Y. // Revista ESPACIOS. (2020). 41(07). Р.25.

Монографії

 1. Вакульчик О.М. Value added in the system of financial indicators of the corporate enterprises’ business activity/ Vakulchyk O. M. // Challenges and  prospects for the development of a new economy at global, national, and regional levels: collective monograph. - Lviv-Toruń: LihaPres, 2019. P. 22-40. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-147-6/22-40.
 2. Вакульчик О. М. Transformation of system of audit of foreign economic operations in the context of globalization: experience of Ukraine and development prospects // V. V. Fesenko, O. M. Vakulchyk // The economics of the XXI century: current state and development prospects. London : Sciemcee Publishing, 2018. P. 345-360.

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. 1. Вакульчик О.М., Васильєва В.Г., Книшек О.О. Методичний підхід до визначення якості бухгалтерських даних при внутрішньому аудиту / Вакульчик О.М., Васильєва В.Г., Книшек О.О. // Облік і фінанси. № 2 (96). С. 5-15.
 2. Вакульчик О.М. Методологічні аспекти обліку і аудиту готової продукції та її збуту на промисловому підприємстві /Вакульчик О.М. Єлісєєва О.К.// Науковий погляд: економіка та управління. № 1 (77). 2022. С. 81-93. [Index Copernicus].
 3. Вакульчик О.М., Брайко В.С. Перспективи та проблеми впровадження блокчейн технологій в обліку та аудиті. Науковий погляд: економіка та управління. 2021. № 1 (71). С. 63-70 [Index Copernicus].
 4. Вакульчик О.М., Протасова Є.В., Загній А.В. Управління процесом ціноутворення на основі аналізу маржинального доходу та рентабельності. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права». Херсон. 2020. Вип. 2(58), С. 110-114 [Index Copernicus].
 5. Вакульчик О.М., Фесенко В.В., Чмара А.С. Становлення та проблемні аспекти митного пост-аудиту імпортно-експортних операцій в Україні. Економічний простір: Збірник наукових праць. №147. Дніпро: ПДАБА, 2019. С. 5-19. DOI 10.30838/ P.ES.2224.040719.5.544. [Index Copernicus].
 6. Вакульчик О.М., Сабарська Є.В. Проблемні аспекти використання міжнародних стандартів фінансової звітності суб’єктами малого бізнесу в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 1(18). С. 279-287.
 7. Вакульчик О.М., Фесенко В.В., Калугіна А.В. Визнання нематеріальних активів підприємства відповідно до міжнародних та національних стандартів обліку. Облік і фінанси. 2019. № 3(85). С.5-11 [Index Copernicus].
 8. Вакульчик О.М., Протасова Є.В., Павлюк А.А. Фінансовий результат підприємства: економічна сутність, особливості визначення та аналізу. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права». Херсон. 2019. Вип. 1(50). С. 162-168 [Index Copernicus].

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації

 1. Вакульчик О.М. Аналітичні показники і процедури аудиту підприємств з корпоративним управлінням Міжнародна науково-практична конференція «Цифрове суспільство: управління, фінанси та соціум». Дніпро. Університет митної справи та фінансів 28 квітня 2023 р. Т.1. С.48-50.
 2. Вакульчик О.М. Методичні підходи до вирішення завдань аналізу власного капіталу підприємства/ Вакульчик О.М., Цюпа К.С. //Science and technology: problems, prospects and innovations: Збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції. Tokyo, Osaka. CPN Publishing Group. January 18-20. 2023. p.477-488.
 3. Вакульчик О.М. Інтеграція фінансових коефіцієнтів при аналізі фінансової звітності підприємства/ Вакульчик О.М., Зенченкова Д.А. // Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти і технологій: Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, Україна. Центр фінансово-економічних наукових досліджень. 3 січня 2023 р. С.24-26.
 4. Вакульчик О.М. Формування програми аудиту розподілу прибутку / Вакульчик О.М. Брайко В.С. //Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд: матеріали міжнародної молодіжної конференції у 2-х т. – Т.1. Дніпро. Університет митної справи та фінансів, 2021. С.183-184.
 5. Вакульчик О.М. особливості інтеграції big data аналізу в аудиторські процедури / Вакульчик О.М., Брайко В.С. // Матеріали міжнародного круглого столу «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах соціально-економічних викликів», ЗУНУ, Тернопіль. 28 травня 2021р. C.27-29.
 6. Вакульчик О.М. Автоматизовані системи обліку і фінансового аналізу/ Вакульчик О.М., Брайко В.С. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління», УМСФ: Дніпро. 2020. С169-170.
 7. Вакульчик О.М. Особливості управлінського обліку витрат і калькулювання собівартості на підприємствах різних видів економічної діяльності/ Вакульчик О.М., Сергейчук Л. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки», ЛНТУ, Луцьк. 5 грудня 2020 р.
 8. Вакульчик О.М. Автоматизовані системи обліку і фінансового аналізу / Брайко В.С., Вакульчик О.М. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління», УМСФ, Дніпро. 2020, С169-170.
 9. Вакульчик О.М. Аудит контрольованих зовнішньоекономічних операцій/ Вакульчик О.М., Фесенко В.В. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів», УМСФ, Дніпро. 2019, С.111-113.
 10. Вакульчик О.М. Професійні компетенції аудиторів державного сектору для національного стандарту освіти / Вакульчик О.М., Фесенко В.В. // Круглий стіл «Актуальні питання підготовки фахівців та науковців з аудиту в контексті змін у законодавстві України, 18 квітня 2019 р., НАСОА, м. Київ. С.42-44.
 11. Вакульчик О.М. Формування національного стандарту освіти спеціальності «Облік і оподаткування» / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток бізнес-аналітики, обліку і оподаткування в умовах глобалізації та загострення енергетичних проблем» ДНУ ім. О. Гончара, Дніпро. 2019. С. 237-239.
 12. Вакульчик О.М., Піскова А.С. Вдосконалення організації процесу розрахунку та сплати податків на комунальному підприємстві/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних та глобалізацій них процесів» ХНТУСГ. 5 листопада 2019 р. Харків, ч.2, с.114-116.

Підручники, навчальні посібники

 1. Аудит за міжнародними стандартами / О. М. Вакульчик, В. В. Фесенко : Підручник – 1 вид. Дніпропетровськ: 2016. 221 с.
 2. Аудит за міжнародними стандартами: підручник / О. М. Вакульчик, В. В. Фесенко, О. О. Книшек. 2-ге вид.,  доп. та перероб. Дніпро : УМСФ, 2018. 180 с.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

 1. Методичні рекомендації до дипломної роботи магістра зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” / укл. О. М. Вакульчик, Л. В. Бабенко. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2023. 36 с.
 2. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з Фінансового аналізу для магістрів спеціальності “Облік і оподаткування” (заочна форма навчання) / укл. О. М. Вакульчик. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. 35 с.
 3. Робоча програма виробничої практики студентів IV курсу Університету митної справи та фінансів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / укл. О. М. Вакульчик, Л. В. Бабенко, О. О. Книшек. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. 38 с.
 4. Методичні вказівки щодо правил оформлення дипломної (курсової) роботи / укл. О. М. Вакульчик, Л. В. Бабенко. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. 26 с.
 5. Робоча програма переддипломної практики магістрів II курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / укл. О. М. Вакульчик, Л. В. Бабенко, О. О. Книшек. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 33 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Управлінський облік» підготовки фахівців за ОКР «бакалавр» галузі знань «07 – управління та адміністрування» спеціальність  «071 - облік і оподаткування» (денна форма навчання) / укл. О. М. Вакульчик,
  В. В. Фесенко. Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2020.  45 с.