Нормативно-правова база

Закон України «Про освіту»

ЗаконУкраїни «Про вищу освіту»

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та докторанаук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений постановою КабінетуМіністрів України від 23 березня 2016 року№ 261

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів" від 19.05.2023 № 502.

Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами)

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженийпостановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (зі змінами)

Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене наказом Міністерстваосвіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059

Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”

Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 “Про затвердження Порядку присвоєннявчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам” (зі змінами)

Наказ МОН України від 17.10.2012 № 1111 Про затвердження Порядку формуванняПереліку наукових фахових видань України

Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатівдисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Положення про систему оцінювання та стимулювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників університету митної справи та фінансів

Положення про протидію плагіату в Університеті митної справи та фінансів

Положення про організацію освітнього процесу на третьому освітньо-науковому рівні та звітування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Університеті митної справита фінансів

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії васпірантурі (поза аспірантурою) Університету митної справи та фінансів

Положення про проходження педагогічної практики аспірантами Університету митної справи та фінансів

Положення про затвердження програм вступних іспитів до  аспірантури Університету митноїсправи та фінансів

Положення про визнання неформальної освіти в Університеті митної справи тафінансів

Положення про освітню програму Університету митної справи тафінансів

Положення про силабус навчальної дисципліни Університету митної справи тафінансів Університету митної справи та фінансів

Положення про визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО в Університеті митної справи та фінансів

Положення про опитування здобувачів вищої освіти Університету митної справита фінансів

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в УМСФ

Положення про академічну доброчесність та етику академічнихвзаємовідносин в Університеті митної справи та фінансів

Положення про Раду доброчесності Університету митної справи та фінансів

Антикорупційна програма Університету митної справи та фінансів на 2021 рік

Розпорядження про заходи щодо запобігання поширення COVID-19

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті митноїсправи та фінансів

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасуваннярішення разової спеціалізованої вченої ради щодо присудження ступеня докторафілософії Університету

Положення про процедури вирішення конфліктних ситуацій та запобігання сексуальним домаганням в Університеті митної справи та фінансів