Склад кафедри

Завідувач кафедри – д.е.н. Білозубенко Володимир Станіславович

белозубенко

У 2002 році закінчив Донецький національний технічний університет та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра економіки.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

У 2013 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Інноваційна система ЄС: методологія та тенденції розвитку»).

Дисципліни, що викладає: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка», «Міжнародна інноваційна діяльність», «Європейський бізнес», «Міжнародні стратегії економічного розвитку».

Електронна пошта: bvs910@gmail.com

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 11 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії, 7 монографії у співавторстві, 14 навчальних посібників з грифом МОН. Приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт.

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2018 р. – виконавець науково-дослідної роботи на тему «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів господарювання», номер державної реєстрації 0116U008360);

2018 р. – виконавець науково-дослідної роботи на тему «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань», номер державної реєстрації 0116U006782);

2017–2018 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за  темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054).

2019 р. – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму Університету митної справи та фінансів.

З 2016 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 11 від 22.04.2016).

2018−2019 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі формування світового господарства та участь України у цих процесах» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

2017 − 2019 рр. – член постійної спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017).

2017–2019 рр. – наукове консультування ДП «Дніпростандартметрологія» (договір №345 від 01.11.2016 з наукового консультування з питань інноваційних технологій у міжнародному бізнесі, туризмі та готельно-ресторанному господарстві).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри – д.е.н.Чириченко Юрій Вікторович
Petrunya

У 1996 році закінчив Дніпропетровський державний університет та отримав кваліфікацію економіста за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2012 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Основи продовольчого розвитку: теорія, методологія, практика»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародної економіки.

У 2017 р. закінчив Дніпропетровський гуманітарний університет та отримав кваліфікацію психолога за спеціальністю «Психологія».

Дисципліни, що викладає:Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Теорія та практика комунікацій», «Методологія наукових досліджень», «Європейська інтеграція», «Поведінкова та експериментальна економіка».

 

Електронна пошта: 2011amsu@ukr.net

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 14 років. Автор понад 100 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії та монографій у співавторстві. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами. Керівник науково-дослідної теми «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2016–2018 рр. – член постійної спеціалізованої вченої ради Д 08.051.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1604 від  22.12.2016 р.).

2017−2019 рр. – член постійної спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 р.).

2016–2018 рр. – член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України (Науковий погляд: економіка та управління).

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення члена № 358 від 24.10.2018).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Професор кафедри (за сумісництвом) – д.е.н. Корнєєв Максим Валерійович

корнєєв мУ 2007 році здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Фінанси», а у 2017 році – за спеціальністю «Правознавство».

У 2010 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 2019 р. – професора по кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

У 2016 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

Електронна пошта: km_13_15@ukr.net

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 10 років.

Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі 2 одноосібних монографій та монографій у співавторстві. Співвиконавець при формуванні звітів за науково-дослідними темами«Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (номер державної реєстрації 0107U001146); «Методологія регіонального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0102U000369); «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації 0113U007516); «Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0112U004276);«Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965); «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782); «Конкурентоспроможність національної економіки в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0111U009459); «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U012112) тощо.

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2017–2018 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за  темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054).

Переможець Всеукраїнських та обласних конкурсів молодих вчених («Кращий  молодий вчений  Дніпропетровщини» за підсумками 2013 та 2015 років; «Шляхи виходу з економічної кризи» при Інституті стратегічних оцінок (м. Київ) тощо).

Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами.

2019 р. – декан факультету інноваційних технологій Університету митної справи та фінансів.

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 354 від 24.10.2018).

2018−2019 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Актуальні питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

З 2017 р. − заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

З 2018 р. – член редакційної колегії журналу InvestmentManagementandFinancialInnovations (https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations?category_id=30), який  включено до бази Scopus.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Малюта Ірина Анатоліївна

Малюта

 У 2003 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки.

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Дисципліни, що викладає: «Міжнародна економіка», «Країнознавство», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу», «Економіка та зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання», «Світовий ринок товарів і послуг».

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 16 років. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин.

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2014–2018 рр. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за  темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054).

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення члена № 363 від 24.10.2018).

2017−2019 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Тенденції економічної інтеграції та розвитку світових ринків товарів та послуг» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

2016–2019 рр. – наукове консультування підприємства ТОВ «Запорізьке регіональне зовнішньоекономічне агентство» (договір № 10 від 01.10.2016 з наукового консультування з питань митної політики,  торговельних санкцій,  виходу на окремі зовнішні ринки).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Петрова Ганна Євгенівна

Петрова

У 1998 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніціпально управління» та здобула кваліфікацію економіста зовнішньоекономічної діяльності за спеціальністю «Міжнародна економіка».

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Вплив тарифного і нетарифного регулювання на конкурентоспроможність товару»).

У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Дисципліни, що викладає:«Міжнародний бізнес та транснаціональні корпорації», «Міжнародні економічні відносини», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю», «Міжнародна торгівля», «Основи економіки транспорту».

Електронна пошта: petrovakrem353@gmail.com

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 20 років. Автор понад 70 наукових та науково-методичних публікацій.

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Трудова Марина Євгенівна 

трудова м

У 2007 році закінчила Дніпропетровський національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Технологічна спеціалізація країн ЄС в умовах глобальної конкуренції»).

Дисципліни, що викладає: «Міжнародна торгівля», «Світове господарство та міжнародні економічні відносини», «Організація туризму», «Міжнародний туризм», «Міжнародний фінансовий та страховий менеджмент».

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад три роки. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідних робіт за темами «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (державний реєстраційний номер 0115U007054), «Проблеми інтеграції України в систему світогосподарських відносин» (державний реєстраційний номер 0105U000363), «Диверсифікація форм та методів комерціалізації науково-технічних розробок в умовах глобальної технологічної інтеграції» (державний реєстраційний номер 0112U000201).

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2018−2019 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Тенденції економічної інтеграції та розвитку світових ринків товарів та послуг» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 355 від 24.10.2018).

2015–2019 рр. – наукове консультування підприємства «Деко Образ» з питань вдосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю, системи міжнародних фінансових відносин, міжнародного інвестиційного співробітництва (договір від 28.11.2014 р. №281 (діє до 27.11.2024 р.)).

Має досвід практичної роботи за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини понад п’ять років.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Войтов Сергій Геннадійович 

У 2009 році закінчив Академію митної служби України за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобув кваліфікацію спеціаліст з міжнародної економіки. У 2010 році отримав диплом магістра з державної служби в Академії митної служби України.

У 2014 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка на тему «Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки». Того ж року отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

З 2010 по 2011 роки перебував на посадах державної служби в Київській регіональній митниці. З 2012 по 2017 роки проходив навчання в аспірантурі, а також працював на наукових посадах в системі Національної академії наук України, зокрема Інституті світової економіки, Інституті всесвітньої історії та Інституті економіки та прогнозування.

Дисципліни, що викладає: «Світове господарство та міжнародні економічні відносини», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю».

Електронна пошта: s.g.voitov@gmail.com

Профіль у Google Scholar 

Має загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи понад три роки. Автор близько 50 наукових, науково-публіцистичних та експертних публікацій, у тому числі закордоном і таких, що індексуються у міжнародних наукометричних базах (Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, тощо). Співвиконавець ряду науково-дослідних робіт Національної академії наук та Державного науково-дослідного інституту митної справи, зокрема: «Системно-стадіальна зміна цивілізаційної парадигми: прогнози, сценарії та механізми» (0111U002062), «Нормативно-правові аспекти визначення та контролю митної вартості товарів: сутність, проблеми та напрями вдосконалення» (01117U006923), «Формування системи митного аудиту України» (0112U003860), «Формування структури базових ринків України: державне регулювання в нових умовах лібералізації та протекціонізму в торгівлі» (0112U000045), «Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього ринку України» (0115U002690) тощо.

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

Брав участь в ряді науково-практичних семінарів: «Формування системи митного аудиту України» (НДІ митної справи), «Вихід на європейський та світові ринки: міфи і реалії», «Основи регуляторної політики» (USAID), «Україна на світових ринках: багатосторонні та двосторонні інструменти доступу до ринків» (Інститут економічних досліджень та політичних консультацій).

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

2019 р. − керівник студентського наукового гуртка «Розвиток міжнародних економічних відносин на сучасному етапі формування світового господарства та участь України у цих процесах» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Небаба Наталія Олександрівна 

У 2010 році закінчила Українську академію банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Облік та аудит» та здобула кваліфікацію магістр з обліку та аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю.

У 2016 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит, тема дисертації «Управління фінансовими потоками недержавних пенсійних фондів»

Дисципліни, що викладає у 2019/2020 н.р.: «Міжнародний бізнес та транснаціональні корпорації», «Організація та управління бізнесом», «Міжнародний туризм та готельно-ресторанний бізнес», «Міжнародний облік та аудит», «Економіка туристичного бізнесу».

Електронна пошта: nebabanatali@meta.ua

Профіль у GoogleScholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад три роки. Автор понад 30 наукових та науково-методичних публікацій. Співвиконавець науково-дослідних робіт за темами «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0109U006782), «Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств» (номер державної реєстрації 0113U007514), «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (номер державної реєстрації 0102U006965) тощо.

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 353 від 24.10.2018).

З 2019 р. − керівник студентського наукового гуртка при кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

2016–2019 рр. – наукове консультування підприємства «ЛІГОС-СЕРВІС» з питань управління проектами у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі (договір від 30.12.2015 р. №32 (діє до 30.12.2023 р.)).

Сфера наукових інтересів: організація та управління бізнесом,  міжнародний туристичний та готельно-ресторанний бізнес, управління фінансовими потоками субєктів підприємництва.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Разінькова Міла Юріївна

raznikova

У 2010 році закінчила Харківський національний економічний університет та здобула кваліфікацію магістр з фінансів.

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Організаційно-економічне забезпечення активізації інноваційної діяльності промислового підприємства»

Дисципліни, що викладає: «Міжнародний туризм та готельно-ресторанний бізнес», «Міжнародний облік та аудит», «Економіка туристичного бізнесу», «Управління міжнародними інвестиційними проектами», «Управління міжнародним бізнесом».

Профіль у Google Scholar

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад три роки. Автор понад 40 наукових та науково-методичних публікацій. Співвиконавець науково-дослідних робіт за темами «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» та «Інноваційна діяльність комунальних підприємств».

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2018−2019 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Туризмознавець» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Розробка персональних наукових систем». Має сертифікат Business English Certificate Preliminary Кембриджського Університету.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н.Язіна Вікторія Анатоліївна 

У 2013 році закінчила Запорізький національний технічний університет та здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Туризмознавство».

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (тема дисертації «Управління готельно-ресторанним господарством України»).

Дисципліни, що викладає: «Організація туризму», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Діловий туризм та бізнес-комунікації».

Електронна пошта: yazinaviktoria@gmail.com

Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Інноваційне управління соціально-економічними системами: держава, кластер, регіон» (номер державної реєстрації 0116U002332).

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019 р. − керівник студентського наукового гуртка кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Має досвід практичної роботи за спеціальністю 242 Туризм.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.е.н. Гриценко Антон Вадимович 

У 2001 році закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра.

У 2018 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (тема дисертації «Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії на основі ефективного управління ризиками»).

Дисципліни, що викладає: «Страхування в туризмі», «Міжнародні фінанси», «Міжнародний фінансовий та страховий менеджмент», «Міжнародний туризм», «Міжнародна торгівля».

Має наукові та науково-методичні публікації, у тому числі у зарубіжних виданнях. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Інноваційно-інвестиційні чинники сталого соціально-економічного розвитку» (державний реєстраційний номер 0116U003934).

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019 р. − керівник студентського наукового гуртка  «Тенденції економічної інтеграції та розвитку світових ринків товарів та послуг» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Має досвід практичної роботи у сфері бізнесу.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.г.н.Горб Костянтин Миколайович

Горб Костянтин Миколайович

У 1993 році закінчив Московський державний університет М.В. Ломоносова, географічний факультет, за спеціальністю «географія, економічна географія» та здобув кваліфікацію географа, економіко-географа.

У 2017 році закінчив Університет митної справи та фінансів, факультет управління, за спеціальністю «Менеджмент» та здобув кваліфікацію спеціаліст.

У 1999 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Економіко- та соціально-географічні проблеми розвитку територій спадщини особливої охорони»).

У 2002 р. присуджено вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає:«Фізична географія країн світу», «Міжнародний туризм», «Організація туризму», «Діловий туризм та бізнес-комунікації», «Країнознавство».

Електронна пошта: gorbkm@gmail.com

Профіль у Google Scholar

Досвід роботи за фахом понад 25 років.

2018−2019 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Туризмознавець» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Сфера наукових інтересів: міжнародна маркетингова туристична діяльність; популяризація туристичного продукту; проблеми збереження та використання національної спадщини України; територіальна організація митної справи; зовнішньоекономічна діяльність регіонів.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри  – к.г.н. Горожанкіна Наталія Анатоліївна
горожанкіна

У 2008 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра з географії.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області)»).

У 2018 р. отримала вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає«Рекреаційні комплекси світу», «Економічна та соціальна географія країн світу», «Спеціалізований туризм», «Країнознавство», «Туристичне країнознавство».

Профіль у Google Scholar

Загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 8 років. Має публікації наукового та навчально-методичного характеру, що опубліковані в провідних наукових фахових виданнях та у періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science, та не є перекладом з інших мов.

З 2012 р. – член географічного товариства (посвідчення № 060151 від 26.03.2012 р.).

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2016−2018 рр. − виконавець науково-дослідної роботи за темою  «Географічні фактори обґрунтування розвитку агломерацій Дніпропетровського регіону» (номер держреєстрації 0116U003468).

2018−2019 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Туризмознавець» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.г.н. Бойко Зоя Володимирівна

бойко

У 2006 році закінчила Дніпропетровський національний університет та здобула кваліфікацію магістра географії.

У 2012 р. здобула науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (тема дисертації «Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області»).

У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Географія туризму», «Організація туризму (організація туристичних подорожей)», «Організація туризму», «Основи туризмознавства».

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Є автором понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі понад 20 статей в провідних наукових фахових виданнях.

З 2012 р. – член географічного товариства (посвідчення № 060152 від 26.03.2012 р.).

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2016−2018 рр. − виконавець науково-дослідної роботи за темою  «Географічні фактори обґрунтування розвитку агломерацій Дніпропетровського регіону» (номер держреєстрації 0116U003468).

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.п.н. Гірман Алла Павлівна 

У 1989 році закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут та здобула кваліфікацію спеціаліста.

У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 політичні інститути та процеси (тема дисертації «Особливості політичної участі осіб з функціональними обмеженнями у сучасному політичному процесі в Україні»).

У 2009 р. отримала вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Політологія», «Політичний розвиток та політичні системи країн світу», «Міжнародні відносини та світова політика», «Зовнішня політика країн світу», «Міжнародні відносини та регіональні студії».

Профіль у Google Scholar

Загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 15 років. Має публікації наукового та навчально-методичного характеру, що опубліковані в провідних наукових фахових виданнях та у періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science, та не є перекладом з інших мов.

З 2018 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників» (посвідчення № 768  від 04.09.2018 р.).

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019 р. − керівник студентського наукового гуртка «Політичні проблеми міжнародних систем: регіональні студії» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.п.н. Шуляк Сергій Вікторович

Шуляк Сергій Вікторович

У 1998 році закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Всесвітня історія» та здобув кваліфікацію історика, викладача історії та суспільствознавства.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси (тема дисертації «Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз басистської моделі»).

У 2011 році присуджено вчене звання доцента.

Дисципліни, що викладає: «Вступ до спеціальності», «Історія міжнародних відносин», «Політологія», «Цивілізації світу», «Теорія міжнародних відносин».

 

Електронна пошта: sergiishuliak@gmail.com   

Профіль у Google Scholar

Досвід роботи у системі вищої освіти понад 15 років.

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, політичний процес у країнах Азії та Африки, етнополітичні конфлікти.

Дослідницькі гранти та нагороди: Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет колективний грант (учасник проекту): «Влада та знання на пострадянському просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові».

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2018−2019 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Актуальні питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій» кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри (за сумісництвом)  – к.н.із соц.комун. Ятчук Ольга Михайлівна 

У 2004 році закінчила Харківську державну академію культури,  спеціальність «Кіно-, телемистецтво» (отримала диплом з кваліфікацією режисера телебачення, викладача).  

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – «Теорія та історія соціальних комунікацій» (тема дисертації «Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення»).

Дисципліни, що викладає: «Теорія та практика комунікацій», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнародні суспільні комунікації)».

Профіль у GoogleScholar 

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 12 років. Приймає участь у науково-дослідних темах.  Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій.

Сфера наукових інтересів: медіакомунікації, реклама, соціально-комунікаційні технології.

2019 р. – виконавець науково-дослідної роботи кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму за темою «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056).

2019 р. − керівник студентського наукового гуртка кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

Має більше 20 років практичного досвіду роботи у медіа, із них 15 років на керівній посаді головного режисера на регіональному телеканалі.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – к.соц.н. Кодацька Наталія Олександрівна 

У 2003 році закінчила Дніпропетровський національній університет за спеціальністю «Соціальна робота» та здобула кваліфікацію магістра, а у 2004 році закінчила Дніпропетровський національній університет за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

У 2011 р. присуджено науковий ступінь кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології (тема дисертації: «Девіації соціальних практик материнства в сучасній Україні»).

Дисципліни, що викладає: «Соціальні комунікації», «Діловий етикет і протокол у туристичній діяльності», «Технології ефективної комунікації».

Профіль у GoogleScholar

Основні наукові та навчально-методичні праці

 

У 2005 році закінчила Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство та міжнародні економічні відносини (тема дисертації «Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи»).

У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки.

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи понад 14 років. Співавтор колективних монографій, має наукові та науково-методичні публікації в галузі міжнародних економічних відносин. Співвиконавець науково-дослідної роботи за темою «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство».

Дисципліни, що викладає у 2018/2019 н.р.: «Світова економіка та міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу», «Світовий ринок товарів і послуг».

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

    Зв'яжіться з нами

    You are here: Головна Колектив кафедри Все Українська мова Дні народження Жадько Костянтин Степанович