Завідувач кафедри економіки підприємств

 

Zhadko

 • Жадько Костянтин Степанович
 • Науковий ступінь: доктор економічних наук
 • Вчене звання: професор, Академік Академії економічних наук України
 • Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.

Загальні відомості

Кафедра створена в 1996 році і є випусковою.

Кафедра економіки підприємств забезпечує фундаментальну та фахову складову підготовки з напряму та спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (Економіка підприємства) за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

 • «бакалавр» – 6.030504 – «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (Економіка підприємства) 
 • «спеціаліст» – 7.03050401 – «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (Економіка підприємства) 
 • «магістр» – 8.03050401 – «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (Економіка підприємства) 

Сторінка кафедри

 

Склад кафедри

Штатна чисельність кафедри – 20 осіб. Із них 2 мають науковий ступінь доктора наук, 8 – кандидати наук.

Завідувач кафедри – Жадько Костянтин Степанович
Zhadko
  Завідувач кафедри, доктор економічних наук, доктор філософії, професор, Академік Академії економічних наук України. У 1999 році закінчив Дніпропетровський держаний аграрний університет (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю «Облік і аудит») та здобув кваліфікацію «Економіст по бухгалтерському обліку і фінансах». Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» з 2004 року. Докторант академії фінансового управління Міністерства фінансів України з 2008 по 2011 роки. Працює в університеті з 2005 року. З 2006 по 2008 рр. обіймав посаду декана фінансового факультету. Захистив дисертацію доктора економічних наук в 2013 році. За час науково-педагогічної діяльності викладав дисципліни: «Економіка підприємства», «Економічний аналіз», «Бухгалтерський облік», «Комп'ютерна система 1С:Бухгалтерія», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Комп'ютерна система: Парус», «Міжнародні стандарти обліку і звітності», «АРМ бухгалтера», «Аудит». Сфера наукових інтересів: проблеми економічного контролю, бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні управлінських процесів, має сертифікат. Усього опубліковано понад 100 наукових та науково-методичних праць. З них 1 посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, 4 монографії (одноосібна та у співавторстві), понад 80 наукових статей, 20 робіт навчально-методичного характеру. Отримав 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права. Керівник та переможець конкурсів міського голови у 2008-2012 рр.

 

 

 

Доцент кафедри - Ватченко Олександра Борисівна
Vatchenko
  Доцент кафедри, кандидат економічних наук. У 1974 році закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію «інженер-будівельник». З 1991 року кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями (будівництво)». Атестат доцента отримала у 1994 році. В університеті працює з 2004 року. Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економічна діагностика», «Управління витратами», «Проектний аналіз», «Управління проектами», «Антикризове управління діяльністю підприємства». Сфера наукових інтересів: сталий розвиток промислових регіонів, глобалізація, якість життя. З 1995 року оцінювач майна, майнових та немайнових прав, бізнесу (має сертифікат). Усього опубліковано понад 150 наукових та науково-методичних робіт. З них 3 монографії (1 авторська), 3 навчальних посібника (1 з грифом Міністерства освіти і науки України), 60 наукових статей, 47 робіт навчально-методичного характеру. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

 

 

 

Доцент кафедри – Ватченко Борис Сергійович
image 17 02 16 12 16
  Доцент кафедри, кандидат економічних наук. У 2000 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Менеджмент організацій». Закінчив Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Державна служба» у 2012 р., отримав кваліфікацію магістра державної служби за спеціальністю «Фінанси» у 2013 р., кваліфікація – спеціаліст з фінансів. У 2014 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Грошова оцінка майнового потенціалу регіону з метою оподаткування» за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит». Працює з 2006 року. Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Потенціал і розвиток підприємства», «Інноваційний розвиток підприємства», «Конкурентоспроможність продукції». Сфера наукових інтересів: розвиток національної економіки. З 2001 року оцінювач майна, майнових та немайнових прав, бізнесу (має сертифікат). Усього опубліковано понад 43 наукових та науково-методичних робіт. З них 1 монографія, 2 статті у міжнародних виданнях,29 робіт наукового та 14 навчально-методичного характеру (в т.ч. 15 статей у фахових наукових виданнях України). Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

 

 

 

Заступник завідувача кафедри з виховної роботи – Гладка Лариса Ігорівна
Gladka
  Викладач кафедри. У 2005 р. закінчила Придніпровську Державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «фінанси і кредит». Працює над кандидатською дисертацією на тему «Удосконалення механізму соціально-економічного розвитку регіонів України». Викладає дисципліни: «Проектний аналіз», «Економіка підприємства», «Регіональна економіка», «Обґрунтування господарських рішень», «Планування і контроль на підприємстві». Сфера наукових інтересів: проблеми формування та підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіону. Усього опубліковано 48 наукових та науково-методичних робіт, з них 15 наукових статей, 15 робіт навчально-методичного характеру. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

 

 

 

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи – Горященко Юлія Григорівна
Goryashenko
  Заступник завідувача кафедри з наукової роботи, член Ради молодих вчених університету, доцент кафедри, кандидат економічних наук. У 2007 році закінчила Дніпропетровську державну фінансову академію за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів. Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», доцент по кафедрі економіки підприємств. Тема дисертаційного дослідження: «Інформаційне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України». Викладає дисципліни: «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Статистика», «Статистика праці», «Статистичні методи в управлінні якістю», «Бухгалтерський облік». Сфера наукових інтересів: статистично-інформаційне забезпечення управлінської діяльності на мезорівні. Усього опубліковано понад 75 наукових та науково-методичних праць. З них 3 монографії (1 авторська), понад 50 наукових статей, 15 робіт навчально-методичного характеру. Співавтор та переможець конкурсів міського голови у 2008-2012 рр. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

 

 

 

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи – Ільченко Вікторія Миколаївна
Ilchenko
  Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, старший викладач кафедри. У 1996 р. закінчила Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту за спеціальністю «Транспортний менеджмент» та отримала кваліфікацію «інженер-економіст». Працює над дисертаційним дослідженням на тему «Дослідження механізму сталого розвитку промислового регіону». Працює з 2002 року. Викладає дисципліни: «Регіональна економіка», «Економіка природокористування», «Бізнес-планування», «Якість продукції», «Внутрішній економічний механізм підприємства». Сфера наукових інтересів: розвиток промислових регіонів, глобалізація, якість життя. Усього опубліковано 33 наукових та науково-методичних робіт. З них 12 наукових статей, 20 робіт навчально-методичного характеру, 1 монографія. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

 

 

 

Доцент кафедри – Ісхаков Євген Шамільович
Ishakov
  оцент кафедри. Працює з 2002 року. Викладає дисципліни: «Антикризове управління діяльністю підприємства», «Маркетинговий менеджмент», «Стратегія підприємства». Сфера наукових інтересів: стратегія розвитку підприємств, інвестиційна стратегія. Усього опубліковано 25 наукових та науково-методичних робіт. З них 5 наукових статей, 20 робіт навчально-методичного характеру. Організатор бізнес-тренінгів для підприємців та керівників підприємств, має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

 

 

 

Старший викладач кафедри – Кавицька Лариса Станіславівна
Kavickaya
  Старший викладач кафедри. У 1983 р. закінчила Дніпропетровський інститут залізничного транспорту за спеціальністю «Економіка та організація». Працює з 1997 року. Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Аудит». Сфера наукових інтересів: вдосконалення обліку в об’єднаннях підприємств, покращення практичних навичок студентів. Усього опубліковано 20 наукових та науково-методичних робіт. З них 8 наукових статей, 10 робіт навчально-методичного характеру.

 

 

 

Доцент кафедри – Корнецький Артем Олегович
Korneckiy
  Доцент кафедри, кандидат економічних наук з 2015 року. У 2008 р. закінчив Дніпропетровську державну фінансову академію та здобув кваліфікацію магістра з фінансів. Працює з 2009 року. Викладає дисципліни: «Управління проектами», «Конкурентоспроможність продукції», «Економіка природокористування», «Інтелектуальний бізнес». Працював над дисертацією зі спеціальності 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Регіональна політика розвитку малого підприємництва». Сфера наукових інтересів: мале підприємництво, соціальне підприємництво. Отримав грант Фулбрайта і проходив стажування в США. Усього опубліковано понад 25 наукових праць, з них – 1 колективна монографія, 7 статей, 17 тез доповідей.

 

 

 

Доцент кафедри – Лебідь Ірина Олександрівна
Lebed
  Доцент кафедри, кандидат економічних наук. У 2006 р. закінчила Національну металургійну академію України за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з економіки та підприємництва. Тема дисертаційного дослідження «Теоретико-методичні засади оцінки рівня якості корпоративного управління гірничо-добувних підприємств». Викладає дисципліни: «Планування і контроль на підприємстві», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Стратегічне управління», «Економічне управління підприємством». Сфера наукових інтересів: корпоративне управління, корпоративна соціальна відповідальність. Усього опубліковано понад 18 наукових праць, з них – 2 монографії, 11 статей, 4 роботи навчально-методичного характеру. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

 

 

 

Старший викладач кафедри – Михальчук Людмила Володимирівна
Mihalchuk
  Старший викладач кафедри. У 1980 р. закінчила Ленінградський фінансово-економічний інститут ім. А.Н. Вознесенського за спеціальністю «фінанси та кредит». Працює з 1980 року. Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Управління витратами», «Ціноутворення». Сфера наукових інтересів: малий бізнес, соціально-економічний розвиток підприємств різних галузей. Усього опубліковано 117 наукових та науково-методичних роботи, з них 1 підручник з грифом Міністерства освіти і науки України, 72 наукові статті, 44 роботи навчально-методичного характеру.

 

 

 

Старший викладач кафедри – Олійник Людмила Шарифівна
Oliynuk
  Старший викладач кафедри. У 1977 р. закінчила Дніпропетровський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік в сільському господарстві» та отримала кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку. Працює з 1999 року. Викладає дисципліни «Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік страхової діяльності», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий облік». Має великий досвід практичної роботи за фахом в різних галузях економіки. Сфера наукових інтересів: вдосконалення економічних процесів, обліку підприємств, управлінський облік. Усього опубліковано 45 наукових та науково-методичних праць. З них 2 монографії, 1 посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, 8 наукових статей, 19 робіт навчально-методичного характеру. Переможець Всеукраїнського конкурсу ситуаційних вправ у 2004 році, проведеного з ініціативи Агентства США з міжнародного розвитку. У 2005 році отримала грант Агентства США з міжнародного розвитку

 

 

 

Професор кафедри – Падерін Іван Дмитрович
Paderin
  Професор кафедри, доктор економічних наук, Академік Академії економічних наук України. У 1957 р. закінчив Уральський політехнічний інститут за спеціальністю «доменне виробництво». Працює з 1997 року. Викладає дисципліни «Економіка підприємства», «Бізнес-планування», «Маркетинг», «Інтелектуальний бізнес». У 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему «Підвищення економічної ефективності промислового підприємства» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (переробна промисловість). Сфера наукових інтересів: малий бізнес промислового регіону, регіональна економіка. Усього опубліковано понад 100 наукових та науково-методичних робіт. З них 7 монографій (у т.ч. 3 – авторські), 2 підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, 60 наукових статтей, 30 робіт навчально-методичного характеру. Отримав 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права. Має великий досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

 

 

 

Доцент кафедри – Пікуліна Надія Юріївна
Pikulina
  Доцент кафедри, кандидат економічних наук, керівник студентської науково-дослідної групи. У 1972 р. закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Економіка торгівлі» та отримала кваліфікацію економіста. Працює з 1977 року. Викладає дисципліни: «Фінансовий аналіз», «Економічний аналіз», «Статистика праці», «Управління ціноутворенням». Сфера наукових інтересів: венчурний капітал в ринковій економіці. Усього опубліковано 30 наукових та науково-методичних роботи. З них 1 монографія, 17 наукових статей, 11 робіт навчально-методичного характеру. Отримала 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

 

 

 

Доцент кафедри – Привалова Любов Василівна
Privalova
  Доцент кафедри, кандидат економічних наук. Закінчила Дніпропетровський інститут залізничного транспорту за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» та отримала кваліфікацію економіста. Працює з 2011 року. Сфера наукових інтересів: економіка, облік та контроль господарської діяльності. Викладає дисципліни: «Ринок фінансових послуг», «Управління фінансовою санацією підприємства», «Аудит», «Бухгалтерський облік». Усього опубліковано понад 50 наукових та науково-методичних праць. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

 

 

 

Старший викладач кафедри – Романов Олег Вячеславович
Romanov
  Старший викладач кафедри. У 1992 р. закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «ЕОМ, системи, комплекси та мережі» та отримав кваліфікацію «інженер-системотехнік». У 2005 р. закінчив Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси». Працює з 1997 року. Викладає дисципліни: «Логістика», «Економіка підприємства», «Планування і контроль на підприємстві», «Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств», «Бізнес планування». Сфера наукових інтересів: інформаційні технології в економіці, електронна комерція. Усього опубліковано понад 10 наукових та науково-методичних робіт, з них 5 наукових статей та тез, 4 роботи навчально-методичного характеру. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Розвиток електронних комерційних операцій на підприємствах України».

 

 

 

Старший викладач кафедри – Семенова Зоя Гаврилівна
Semenova
  Старший викладач кафедри. У 1978 р. закінчила Ленінградський фінансово-економічного інститут ім. М.О. Вознесенського за спеціальністю «Бухгалтерський облік» та отримала кваліфікацію економіста. Працює з 1977 року. Сфера наукових інтересів: статистичне вивчення економічного розвитку. Викладає дисципліни: «Статистика», «Регіональна економіка», «Економічний аналіз». Усього опубліковано понад 40 наукових та науково-методичних праць. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

 

 

 

Старший викладач кафедри – Семенюта Валентина Василівна
Semeniuta
  Старший викладач кафедри. У 1975 р. закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік» та отримала кваліфікацію економіста. Працює з 1977 року. Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит у соціальному страхуванні», «Управлінський облік», «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу». Сфера наукових інтересів: управлінський та фінансовий облік. Усього опубліковано понад 33 наукових та науково-методичних праць. З них 2 монографії, 1 посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, 8 наукових статей, 25 робіт навчально-методичного характеру. Переможець Всеукраїнського конкурсу ситуаційних вправ у 2004 році, проведеного з ініціативи Агентства США з міжнародного розвитку. У 2005 році отримала грант Агентства США з міжнародного розвитку. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

 

 

 

Заступник завідувача кафедри з практики – Фещенко Ольга Михайлівна
Feshenko
  Заступник завідувача кафедри з практики, доцент кафедри, кандидат технічних наук. Працює з 1986 року. Викладає дисципліни: «Регіональна економіка», «Управління потенціалом підприємства», «Організація технології виробництва». Сфера наукових інтересів: організаційно-економічний механізм розвитку регіонів. Усього опубліковано 52 наукових та науково-методичних роботи. З них 16 наукових статей, 34 роботи навчально-методичного характеру. Отримала 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права. Має досвід практичної роботи за фахом на підприємствах.

 

 

 

Старший викладач – Черевко Ольга Леонідівна
Cherevko
  Старший викладач кафедри. У 2007 р. закінчила ДВНЗ УДХТУ, та отримала кваліфікацію магістра з економіки підприємства. У 2010 р. закінчила навчання в аспірантурі при ПВНЗ ім. А.Нобеля. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Удосконалення організаційно-економічного механізму управління видатками підприємства в умовах інноваційного розвитку». Працює в університеті з 2010 року. Викладає дисципліни: «Регіональна економіка», «Організація виробництва», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Економіка та організація інноваційної діяльності». Сфера наукових інтересів: регіональний розвиток, менеджмент підприємства, фінансовий менеджмент, інноваційний менеджмент, стратегічне управління витратами, інвестиційний менеджмент. Усього опубліковано 28 наукових та науково-методичних робіт, з них 6 наукових статей та 17 тез доповідей, 4 роботи навчально-методичного характеру.

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кафедра забезпечує викладання дисциплін фундаментальної та професійної підготовки:

 • Антикризове управління діяльністю підприємства
 • Аудит
 • Бізнес-планування
 • Бухгалтерський облік
 • Бухгалтерський облік страхової діяльності
 • Бюджетування на підприємстві
 • Внутрішній економічний механізм підприємства
 • Діагностика економічного стану підприємства
 • Економіка підприємства
 • Економіка підприємства ІІ
 • Економіка природокористування
 • Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств
 • Економіка та організація інноваційної діяльності
 • Економічна безпека підприємства
 • Економічна діагностика
 • Економічна статистика
 • Економічний аналіз
 • Звітність підприємств
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Комп’ютерна система «1С: Бухгалтерія»
 • Конкурентоспроможність продукції
 • Контроль і ревізія
 • Логістика
 • Методи економічних та статистичних досліджень
 • Міжнародні стандарти обліку і звітності
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Облік в галузях національної економіки
 • Облік і аналіз у страхових організаціях
 • Облік і аудит у соціальному страхуванні
 • Операційний менеджмент
 • Організація виробництва
 • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
 • Основи підприємницької діяльності
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Проектний аналіз
 • Регіональна економіка
 • Системи технології
 • Соціальна статистика
 • Соціально-економічна статистика
 • Статистика
 • Статистика праці
 • Статистичні методи в управлінні якістю
 • Стратегічне управління підприємством
 • Стратегія підприємства
 • Управління витратами
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Управління матеріально-технічним забезпеченням
 • Управління потенціалом підприємства
 • Управління проектами
 • Фінансова звітність
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий облік
 • Ціноутворення
 • Якість продукції
 • Якість та конкурентоспроможність підприємства

Кафедра готує фахівців для роботи на посадах:

 • Керівник економічної служби та відділу, менеджер, економіст;
 • Провідний фахівець з економічних питань, фінансового менеджменту, економічного аналізу та планування, інвестиційної та господарської діяльності підприємств;
 • Бухгалтер, головний бухгалтер, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, асистент бухгалтера-експерта;
 • Науковий співробітник-консультант, науковий співробітник, молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік);
 • Начальник централізованої бухгалтерії, завідувач цехової бухгалтерії, спеціаліст-бухгалтер, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • Аудитор, головний державний аудитор, державний аудитор, соціальний аудитор;
 • Контролер-ревізор, контролер-касир;
 • Головний касир, касир-експерт, касир;
 • Податковий інспектор тощо.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

На кафедрі проводиться дослідження за науковою темою: “Теоретичні та практичні аспекти функціонування малого і середнього бізнесу промислового регіону”. Керівник – доктор економічних наук, професор Жадько Костянтин Степанович. Головна мета – обѓрунтування науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо розвитку малого та середнього бізнесу промислового регіону.

На кафедрі створена та функціонує студентська науково-дослідна група

КОНТАКТИ

Юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Аржанова, 12
Телефон:(056) 726-94-40, 726-94-44
Е-mail: kafedrep@gmail.com
 
 
  

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  You are here: Головна Загальна інформація