Коросташова Ірина Миколаївна

Доцент кафедри – Коросташова Ірина Миколаївна

У 1998 році здобула вищу юридичну освіту у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого (м.Харків, Україна) та здобула кваліфікацію спеціаліста юриста.
У 2012 році здобула другу вищу освіту в Інституті інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія» в м.Київі та здобула кваліфікацію професіонала з інтелектуальної власності.
У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертації :«Організаційно-правові засади контролю в митній службі України».
У 2013 році присуджено вчене звання доцента.
Викладає дисципліни: «Організація судових та правоохоронних органів», «Кримінологія», «Кримінально-виконавче право», «Проблеми кримінально-виконавчого права».
Сфера наукових інтересів: охорона та захист прав інтелектуальної власності; організація судових та правоохоронних органів; публічна влада та публічна служба; державний контроль; організаційно-правові аспекти протидії корупції; адміністративно-правова охорона; механізм адміністративно-правового регулювання; адміністративні процедури, митні процедури та митні формальності. 

Профіль у Google Scholar

Електронна поштаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

З 1989 по 2013 рік працювала на державній службі: в судових органах, органах юст иції та митних органах.
Викладає в Академії митної служби України з 2000 року.
Працює в Університеті митної справи та фінансів з 2013 року.
Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.

Здійснює керівництво навчальною групою у якості куратора.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Публікації 

доцента кафедри правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін,  кандидата юридичних наук, доцента  

Коросташової Ірини Миколаївни  

(за останні 5 років) 

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН 

Коросташова І.М. Гендерне законодавство в Україні (1917-1919рр.) - шлях до  «верховенства права»: історико-правовий аналіз. Сторінки історії, 52/2021. С.181-201  DOI:https://doi.org/10.20535/2307-5244.52.2021.236160 («Web of Science»). 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

 1. Коросташова І.М Судові та правоохоронні органи України (питання класифікації). Правова  позиція, 3(32)2021 С.47-52. ISSN 2521-6473. DOI https://doi.org/10.32836/2521-6473.2021-3.9 («Index Copernicus Journal Master List» ).
 2. Коросташова І.М. Кримінологічні та правові аспекти булінгу (цькування) в освітньому процесі. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 5/ 2021. С.21- 30. DOI: https://doi.org/10.32886/10.32886/instzak.2021.05.03 («Index Copernicus Journal Master List» ).
 3. Коросташова І.М., Мінєєв А.С. РОЛЬ ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОЇ АДАПТАЦІЇ У  ЗАПОБІГАННІ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ (ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО  ПРАВА ТА ДЕЯКІ КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного  університету. Сер.: Юриспруденція. 2021 № 53. ISSN 2307-1745. DOI https://doi.org/10.32841/2307- 1745.2021.53.18. С.91-95. («Index Copernicus Journal Master List» ).
 4. Коросташова І.М. Режим надзвичайного стану під час пандемії: механізм правового регулювання,  як гарантія забезпечення дотримання принципу верховенства права. Наукові записки Інституту  законодавства Верховної Ради України, 6/ 2020, C.31-40. DOI:https://doi.org/10.32886/instzak. 2020.06.04 («Index Copernicus Journal Master List» ).
 5. Коросташова І.М. Механізм адміністративно-правового регулювання, як правова  категорія та багатоаспектнє явище. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of: Ukraine, 1/ 2019, C. 52-61 DOI:https://doi.org/10.32886/instzak. 2019.01.06 (Наукометрична база «Index Copernicus Journal Master List» ).
 6. Коросташова І.М. Право на службу в органах місцевого самоврядування: аналіз основних  вимог. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. − № 6.  С.32-38. (Наукометрична база «Index Copernicus Journal Master List»).

Підручники, навчальні посібники, монографії, енциклопедії 

 1. Коросташова І.М., Ігнатченко І.Г. Методи публічного адміністрування. Велика українська  юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016– Т.5: Адміністративне право / редкол.: Ю.  П. Битяк (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького  НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2020. – 960 с. : іл. 
 2. Патентологія: навчальний посібник / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова. М-во освіти і науки України, НТУ "Дніпровська політехніка", - Дніпро : НТУ "ДП", 2018. - 240 с.
 3. Правові засади протидії корупції в системі публічної служби: монографія / В. М.  Гаращук, І. М. Балакарєва, В. І. Бенедик, І.М. Коросташова, І. В. Костенко ;за заг. ред. В.М.  Гаращука. – Х.: ФОП Мезіна В.В., 2017. – 240с. – Серія «Наукові доповіді», вип.22). 4. Гаращук В.М., Коросташова І.М. Правове регулювання проходження служби та  відповідальності публічних службовців: Корупція в Україні: організаційно-правові аспекти  протидії / монографія за заг. Ред. проф. В.М. Гаращука., ФОП Панов А.М., 2016. 121с.  (Серія «Наукові доповіді», вип.18). С. 9-53. 
 4. Патентологія: монографія / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова - М-во  освіти і науки України, Нац.гірн. ун-т. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. 424с. 
 5. Інтелектуальна власність [Текст]: підручник / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М.  Коросташова. Д.: Національний гірничий університет, 2012. 320 с. 
 6. Інтелектуальна власність [Текст]: посібник / Р.С. Кірін, В.Л Хоменко, І.М. Коросташова. НГУ Д.: Національний гірничий університет, 2012. 280с. 8. Управління в митній службі : підруч. / [Ю. Д. Кунєв, І. М. Коросташова, А. В. Мазур, С. П. Шапошник] ; за заг. ред. Ю. Д. Кунєва. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. 408с.

Навчально-методичні посібники, посібники для самостійної роботи студентів та  дистанційного навчання, конспекти лекцій, практикумів, методичні вказівки,  рекомендації 

 1. Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових робіт з нормативної навчальної  дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів” ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 26 «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА» 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ» / укл. І.М.Коросташова. – Дніпро:  Університет митної справи та фінансів, 2021. 30с. 

 1. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Кримінологія», підготовки  фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» галузі знань 08 «Право» спеціальність 081  «Право» / укл. І.М.Коросташова – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 161 с. 
 2. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Кримінологія», підготовки  фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» галузі знань 26 «Цивільна безпека»  спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» / укл. І.М.Коросташова – Дніпро:  Університет митної справи та фінансів, 2020. – 166 с. 
 3. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Кримінально-виконавче  право», підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» галузі знань 26 «Цивільна  безпека» спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» / укл. І.М.Коросташова – Дніпро:  Університет митної справи та фінансів, 2020. – 98 с. 
 4. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Організація судових та  правоохоронних органів», підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» галузі  знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» / укл. І.М.Коросташова – Дніпро: Університет  митної справи та фінансів, 2020. – 347 с. 
 5. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Організація судових та  правоохоронних органів», підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» галузі  знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» / укл. І.М.Коросташова – Дніпро: Університет  митної справи та фінансів, 2019. – 110 с. 
 6. Навчально – методичний комплекс обов’язкової дисципліни “Організація судових та  правоохоронних органів” підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», галузі  знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» /укл. В.В.  Варава, І.М. Коросташова. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 69 с. 
 7. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Організація судових та  правоохоронних органів», підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» галузі  знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» / укл. І.М.Коросташова – Дніпро: Університет  митної справи та фінансів, 2018. – 105 с. 
 8. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Кримінологія», підготовки  фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» галузі знань 08 «Право» спеціальність 081  «Право» / укл. І.М.Коросташова – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 77 с.
 9. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Кримінологія»,  підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» галузі знань 08 «Право» спеціальність  081 «Право» / укл. І.М.Коросташова – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018.  – 70 с. 
 10. Навчально-методичний комплекс з вибіркової дисципліни “ПРОБЛЕМИ  ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ» підготовки фахівців  ступеня вищої освіти «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» / укл.  Т.С.Батраченко, І.М.Коросташова – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – 66 с. 
 11. Навчально-методичний комплекс з вибіркової дисципліни “ПРОБЛЕМИ  ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ» підготовки фахівців  ступеня вищої освіти «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» / укл.  Т.С.Батраченко, І.М.Коросташова, О.В.Карнаухов, В.В. Варава – Дніпро: Університет  митної справи та фінансів, 2018. – 66 с. 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації 

 1. Коросташова І.М. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ  ТЕРМІНОЛОГІЇ І КЛАСИФІКАЦІЯ. Міжнародні та національні аспекти вдосконалення  правоохоронної та судово-експертної діяльності в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Херсон, 26 листопада 2021 р.) / за ред. д. ю .н. Шкути О.О.  Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 329 с. С.209-211. 
 2. Коросташова І.М. Органи досудового розслідування та “Верховенство права”: питання  правового регулювання. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні  міжнародні виклики [Текст]: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. – 227 с. С.170-172. 
 3. Коросташова І.М. Принцип «верховенства права» у правоохоронній діяльності поліції: питання правового регулювання та реалізації. Пріоритетні напрямки розвитку та  реформування правоохоронних органів України : матеріали Міжнародної  науковопрактичної конференції (м. Херсон, 26 лютого 2021 р.) / за ред. д. ю .н. Шкути О.О.  – Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ,  2021. – 346 с. С.76-81
 4. Коросташова І.М. Мінєєв А.С. ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ  ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОЇ АДАПТАЦІЇ. Економіко-правові та управлінсько-технологічні  виміри сьогодення: молодіжний погляд : матеріали міжнародної науково-практичної  конференції : у 2 т. – Т. 2. –Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. – 524 с.  С.378-381. 
 5. Коросташова І.М. ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ: НОВЕЛИ  НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Причорноморські публічно-правові читання:  Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Миколаїв, 10–12 вересня 2021 р. – 

Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Ч. 1. – 212 с. С.116-119. 6. Коросташова І.М. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЖУРНАЛІСТСЬКІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК  ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПРОБЛЕМИ  КОМУНІКАЦІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ. Роль ЗМІ у виявленні та  запобіганні корупції (викривальна журналістика та інформаційне забезпечення  антикорупційних розслідувань) : збірник матеріалів круглого столу, 21 вересня 2021 року.  – Київ : ІСТЕ СБУ, 2021. – 104 с. ISBN 978-617-8013-36-3. С33-38. 

 1. Коросташова І.М ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВІД БУЛІНГУ (МОБІНГУ) У  ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ (КОЛЕКТИВАХ) . Сучасні виклики та пріоритетні напрями  збереження та розвитку трудового потенціалу України: матеріали Всеукраїнської  міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Київ, 21 жовтня 2021 р.) / за ред.  І.С. Сахарук, С.П. Батиченко. Київ : ВД «Дакор», 2021. 128 с. ISBN 978-617-7679-12-6. С.34- 39. 
 2. Коросташова І.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ  СИТУАЦІЇ (ПИТАННЯ ДОДЕРЖАННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН). Аграрне, земельне,  екологічне, трудове право та право соціального забезпечення: здобутки та перспективи  розвитку в Україні: тези доповідей учасників всеукраїнської дистанційної наук.-практ.  конф. до 10- річчя створення однойменних кафедр (м. Київ, 12 березня 2021 р.) / за заг. ред.  проф. М.І. Іншина, за редакцією проф. В.В. Носіка, доц. Т.Г. Ковальчук, ас. М.Б. Мельник  – Київ : Освіта України, 2021. – 518 с. С.236-240.  
 3. Iryna Korosrtashova. Legal protection of trade secrets (problematic issues). Intellectual  Property Law System in a Comparative Context: Proceedings of the International Scientific  Conference, May 14, 2021, Kyiv. Editors: Anatolyi Kodynets; Leonid Komziuk. – Kyiv, 2021. – 251 р. P.76-83. 
 4. КОРОСТАШОВА І.М. ПРАВОВА ОХОРОНА КОЛЕКТИВНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ  МАРОК В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ (АНАЛІЗ 

ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ). Управління проектами. Ефективне використання результатів  наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник наукових праць за  матеріалами ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (17-18 березня 2021  р.). – НМетАУ, УКРНЕТ, НДІІВ НАПрН України, Дніпро: Юрсервіс, 2021. 540 с. С.322-326  11. Коросташова ІМ. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК» У  ПРАВОВІЙ ОХОРОНІ ОБ`ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ Судова експертиза  об’єктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи : Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Львів, 19 лютого 2021 року) / За заг. ред. О. П.  Куманської-Нор; уклад. Хомич Н.П., Струк І.О., Калінічеко М.М., Тарасенко Л.Л. – Л.:  ЛНДІСЕ Мінюст. України, 2021. – 148 с. С.124-128 

 1. Коросташова І.М. ПАТЕНТНІ ЗЛОВЖИВАННЯ (ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА  БОРОТЬБИ). Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної  власності: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, (22.04.2021, м.  Київ) : ел.збірник / Упоряд.: М.В. Дубняк, А.С. Ромашко, – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського,  2021. – 185 с. С.72-75. 
 2. Коросташова І.М. ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НОСІЇВ СУДОВОЇ  ВЛАДИ (ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ) Державна політика регулювання ринку праці в україні:  сучасні виклики та концепція розвитку: матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної  науковопрактичної конференції (м. Київ, 26 листопада 2020 р.) / за ред. І. С. Сахарук, А. М.  Магомедової. Київ : ВД «Дакор», 2020. 238 с. С.102-107. 
 3. Коросташова І. М., Свередюк Т. С. ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ШТУЧНІЙ  ЛАТЕНТНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ. Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії  та практики: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (м. Одеса, Україна, 11– 12 грудня 2020 р.). – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2020. – 176 с. С.150- 152 
 4. Коросташова І. М Правовий аналіз поняття «ступінь свободи автора» в законодавстві  про охорону прав на промислові зразки: питання правозастосування. Судова експертиза  об’єктів інтелектуальної власності: шляхи удосконалення законодавства та  правозастосування : науково-практ. збірн. VIІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ-Дніпро , 08  грудн. 2020 р. Київ : Науководослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН  України, 2020. 176 с. С.90-93. 
 5. Коросташова І.М. ПРОЦЕДУРА ЗНИЩЕННЯ ТОВАРІВ, МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ  ЯКИХ ПРИЗУПИНЕНО МИТНИЦЕЮ ЗА ПІДОЗРОЮ У ПОРУШЕННІ ПРАВ  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: НОВЕЛИ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Актуальні  проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права: матеріали четвертої 

всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 12 листопада 2020 р.). – Львів:  Юрид. ф–т Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2020. – 183 с. С.77-83. 

 1. Коrostashova І.М. “Assignment of the Concept of “Quarantine” to Special Administrative and  Legal Regimes”. “Current issues of administrative, maritime and space law in the context of  counteraction to coronavirus disease (COVID-19)”: Conference proceedings of the International  Scientific and Practical Conference (Kyiv, April 24-25, 2020). — Kyiv: Publishing house  Ludmila, 2020. — 115 p. С.73-77 
 2. Коросташова І.М. БУЛІНГ, ЯК ФОРМА НАСИЛЛЯ ТА ВАДА ОСОБИСТОСТІ  (КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ). Актуальні питання взаємодії суб’єктів, які мають  здійснювати заходи з реагування та профілактики на випадки насильства у закладах освіти:  матеріали І Міжрегіонального науково-практичного форуму/управління «Дніпровська  міжрегіональна платформа» Координаційного центру з надання правової допомоги, Дніпро/  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро/ Університет митної  справи та фінансів, Дніпро/Дніпровський гуманітарний університет, Дніпро/Університет  ім. Альфреда Нобеля, Дніпро 27 травня 2020 року. – Дніпро 2020. С.98-107. 
 3. Коросташова І.М. Методи публічного адміністрування (ознаки, особливості, критерії  розмежування). Правова система України в умовах євроінтеграції: Матеріали Міжнародної  науково-практичної інтернет-конференції (9 квітня 2020 р.) / за заг. ред. к.ю.н., доцента  Школи С.М. – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 136 с. С.45-48. 
 4. Коросташова І.М. Раціоналізаторська пропозиція: проблеми правового регулювання.  Інтелектуальна власність та кібербезпека: погляд з ХХІ століття: Збірник наукових праць за  матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (15 травня 2020 р.) / За  заг. ред. О. В. Черевка, О. П. Орлюк. – Черкаси: видавець О. М. Третяков, 2020. – 200 с. С.54-61. 
 5. Коросташова І.М. Правове регулювання трудових відносин в поліції: особливості  звільнення з посад керівників органів (підрозділів) поліції на підставі рішення органів  місцевого самоврядування про прийняття резолюції недовіри. Юридичні гарантії  забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист: тези доп і наук. повід. учасників  X Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Харків, 9 жовтня 2020 року )/ уклад.: О.М.Ярошенко,  Н.Г.Орлова, О.В.Соловйов; за ред. О.М.Ярошенко. – Харків: Право, 2020. - 580с., С.175- 181.  
 6. Коросташова І.М. Винахідництво та права на винаходи (корисні моделі): особливості  правового регулювання. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його  правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: матеріали VIІІ  Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем 

інтелектуальної власності (25.09.2020, м. Київ) : ел. збірник / КНУ імені Т. Шевченка, НДІ  інтелектуальної власності НАПрН України. К. 2020. 229 с. 

 1. Коросташова І.М. ПУБЛІЧНА СЛУЖБА ПРОКУРОРІВ: МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ  НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО  ПРОКУРАТУРУ». Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192  с. C.50-54. 
 2. Гаращук В.М., Коросташова І.М. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Публічне адміністрування в умовах змін та  перетворень: пробле ми організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами  ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11–12 квіт. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава  Мудрого ; [відп. за вип.: Н. П. Матюхіна, Г. А. Гончаренко, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин].  – Харків : Право, 2019. – 564 с. С. 340-344.
 3. Коросташова І.М. Гендерне законодавство та гендерне упередження: шляхи подолання гендерних схем. Матеріали VІІІ щорічної міжнародної наукової конференції «Метаморфози  свободи у філософській антропології» 18-19 квітня 2019 р. Дніпровський національний  університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ). м.Дніпро. 101с.  C.72-75. http://conf-ampr.diit.edu.ua/AMPR_19/paper/view/17317. 
 4. Коросташова І.М. Верховенство права в національному законодавстві та судочинстві. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). – 

Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 197 с. С.157-159. 27. Гаращук В.М., Коросташова І.М. Щодо визначення предмету регулювання та сфери дії  у проекті Закону України «Про адміністративну процедуру» (№9456 від 28.12.2018 року). Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річя з дня народження  Р.С.Павловського): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Харків, 26  вересня 2019 року. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 224 с. С.194-200. 28. Коросташова І.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ  ВІДНОСИН ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.  Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та  наук. повідомл. учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф., яка присвячена 50-річчю  створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава  Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – 660 с. C. 188-192.

 1. Гаращук В.М., Коросташова І.М. Щодо визначення предмету регулювання та сфери дії  у проекті Закону України «Про адміністративну процедуру» (№9456 від 28.12.2018 року). Актуальні проблеми адміністративно-правової науки (до 95-річя з дня народження  Р.С.Павловського): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Харків, 26  

вересня 2019 року. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 224 с. С.194-200. 30. Коросташова І.М. Правові засади обрання (призначення) слідчого судді. Правові засади  діяльності правоохоронних органів. Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень.  VI Міжнародна науково-практична конференція (5-6 грудня 2019 р. Національний  юридичний університет імені Я.Мудрого м.Харків). Серія «Сектор безпеки України».  Вип.33/Редкол. Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, В.М.Гаращук та ін. – Харків: «Точка», 2019. 440с.  С.51-53. 

 1. Гаращук В.М., Коросташова І.М. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ: ДЕЯКІ  ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ. Публічне  адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового  забезпечення (12-13 квітня 2018 року, Національний юридичний університет імені  Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної  науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 24 / Редкол.:  Ю.П.Битяк, А.П.Гетьман, В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Н.П.Матюхіна, Ю.В.Мех та ін. – Харків: «Точка». 2018. 268 c. С.97-98. 
 2. Коросташова І.М. Корупційні ризики в регуляторній діяльності органів місцевого  самоврядування та їх посадових осіб. Корупційні ризики в публічній службі: корпоративно правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права: тези доповідей  регіонального науково-практичного круглого столу, м.Запоріжжя, 28-29 березня 2018 року/  

За заг. ред. Т.О.Коломоєць., Запоріжжя: ЗНУ, 2018. - 244с., С.103-107. 33. Коросташова І.М. МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА  ДО СУДДІВ. Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика  : тези доп. та наук. повідомл. учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 05 жовт.  2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : ФОП Панов А.Н. 2018. 539 с. С.163-167. 34. Коросташова И.Н. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕНЫХ  СРЕДСТВ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) сб. материалов Респ. науч.-практ. интернет-конф., Брест, 23 марта  2017 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; редкол.: О. Н. Иванчина (гл. ред.) [и др.]. – Брест : БрГУ. 2017. 206 с. С.10-16. 

 1. Коросташова І.М., Москаленко І.І. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСУДЖЕНИМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ, ПРАВА НА ЩОРІЧНУ 

ВІДПУСТКУ. Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Міжнародна  науково-практична конференція, м. Харків, 3-4 листопада 2017 р. – Х.: Східноукраїнська  наукова юридична організація, 2017. – 100 с. С. 77-80. 

36. Коросташова І.М. Завгородня К.Д. Проблеми кваліфікації терористичного акту.  Матерiали ХI мiжвузiвської науково-практичної студентсько-аспiрантської конференцiї  «Кримiнальне право, кримiнологiя, кримiнальний процес: iсторiя, тенденцiї, проблеми», 27  квiтня 2017 р., м. Днiпро – Д: Державний ВНЗ «Нацiональний гiрничий унiверситет», 2017.  161с. С.79-83.