Склад кафедри

Штатна чисельність кафедри – 10 посад. На яких працює 2 доктори наук, професори; 8 кандидатів наук, доцентів.

Завідувач кафедри, професор – Колесников Костянтин Миколайович

Колесников Костянтин Миколайович

У 1995 р. закінчив Дніпропетровський державний університет, кваліфікація – історик, викладач історії, спеціальність – історія України; диплом КВ № 901192
Доктор історичних наук, 032 – Історія та археологія (07.00.02 – Всесвітня історія), ДД № 002811, 2014 р., «Митні відносини в Північному Причорномор’ї античної доби: проблеми інтерпретації». Професор кафедри теорії та історії держави і права, 12ПР № 011014, 2015 р.
Дисципліни, що викладає: Історія держави і права України, Історія вчень про державу і право,Основи права Євросоюзу, Міжнародне право в глобальному світі.
Сфера наукових інтересів: Українська історіософія та історична наука. Історія митно-податкових відносин. Історія війн та військового мистецтва античної доби.

Профіль у GoogleScholar

Електронна пошта: kostiantyn.m.kolesnykov@gmail.com
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
член Міжнародної асоціації істориків права з 2009 р.; член Харківського історико-архівного товариства.
Виконання функцій головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: заступник головного редактора наукового збірника «Історія торгівлі, податків та мита»; заступник головного редактора науково-теоретичного та громадсько-політичного альманаху «Грані».
Організаційна робота:
- на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри:
начальник кафедри державного права та митної політики;
декан юридичного факультету з 2016 по 2018 рік;
завідувач кафедри теорії та історії держави і права з 2018 р.
- на посадах іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу — ;
- організаційна робота у закладах освіти на посаді вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту) — ;
- організаційна робота у закладах освіти на посадах відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:
заступник відповідального секретаря приймальної комісії АМСУ в 2000–2001 роках;
- виконання обов’язків куратора групи:
куратор групи П 99-1; куратор групи МП 17-1.
Міжнародна діяльність:

- участь у міжнародному науковому проекті «Історія та теорія бюрократії», Інститут історії Університету Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін;

Основні наукові та навчально-методичні праці

Морозов Олег Вікторович

Професор кафедри – Морозов Олег Вікторович

У 1996 р. закінчив Дніпропетровський державний університет, кваліфікація – історик, викладач історії, спеціальність – історія України; диплом ВЕ № 001436.
Науковий ступінь: Доктор історичних наук, 032 – Історія та археологія (07.00.01 – Історія України), ДД № 001506, 2013 р., «Діяльність митних органів Російської імперії в українських губерніях (XVIII – початок ХХ ст.)», доцент кафедри теорії та історії держави і права, 12ДЦ020263, 2008 р).
Дисципліни, що викладає: Історія міжнародного права, Міжнародна торговельна політика, Історія митної справи, Правознавство.
Сфера наукових іниересів: Історія зовнішньої торгівлі, історія митних відносин.
Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: morosovoleg410@gmail.com.
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
- член Міжнародної асоціації дослідників історії торгівлі, купецтва та митної справи;
- Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання «Історія торгівлі, податків та мита» фахове видання Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро).
Організаційна робота:
- виконання обов’язків куратора групи П17-2.
Міжнародна діяльність:
- участь у міжнародному науковому проекті «Історія та теорія бюрократії», Інститут історії Університету Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри (за сумісництвом) – Бочаров Дмитро Олександрович

У 1998 році здобув вищу освіту в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого, м. Харків Бочаров Дмитро Олександрович

11 жовтня 2007 року присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних правових учень

20 січня 2011 року присуджено вчене звання доцента

Основний напрям наукової роботи – дослідження природи правової позиції та феномен її реалізації; теорія доказування; філософія прав людини; ігровий та обрядовий аспекти судочинства

Електронна адреса: dmitroboch@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників

 1. Бочаров Д.О. Юридичний доказ як динамічна знакова конструкція // Право України. – 2011. – № 2. – С. 186–192.
 2. Бочаров Д.О. У пошуках Химери або дещо про “об’єктивні властивості” доказів // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 159–163.
 3. Бочаров Д.О. Функціонування доказів як семіозис: від фактичних даних – до фактів // Право України. – 2012. – № 7. – С. 127–133.
 4. Бочаров Д.О. Уроборос або Символічна реальність і право // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Четвертого всеукраїнського “круглого столу” (м. Львів, 28 – 29 листопада 2008 р.). – Л., 2009. – С. 31–39.
 5. Бочаров Д.О. Метафори “свідомість – це дзеркало” і “розуміння – це бачення” в юридичній гносеології // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасн. Міжнародного “круглого столу” (м. Львів, 3–5 грудня 2010 р.). – Л., 2010. – С. 73–84.
 6. Бочаров Д.О. Проблема тлумачення юридичних текстів у контексті концепту “смерті Автора” // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : матеріали Міжнародного “круглого столу” (м. Львів, 4 – 5 грудня 2009 р.). – Л., 2009. – С. 56–65.
 7. Бочаров Д.О. Правовий акт як відкритий/закритий твір // Антропологія права : філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасн. восьмого Міжнародного “круглого столу” (м. Львів, 7 – 8 грудня 2012 р.). – Л., 2013. – С. 51–75.
 8. Бочаров Д.О. Суд – не на осуд, а на розсуд… Справедливий розсуд // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – № 2. – С. 394–396.
 9. Бочаров Д.О. Загальна теорiя знакiв Ч. С. Пiрса та теорiя доказiв: точки перетину // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 293 – 299.
 10. Бочаров Д.О. Уроборос II або пролегомени до семіотики права // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 392–395.
 11. Бочаров Д.О. Проблемы доказывания с помощью литературных примеров // Право и литература: материалы VIII философ.-правовых чтений памяти акад. В.С. Нерсесянца / Сост. и отв. ред. Графский В.Г. – М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 2013. – С. 17–20.
 12. Бочаров Д.О. Дещо про “фактичні дані” й “відомості” у контексті визначення поняття доказів // Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2012 р., м. Київ. – Х.: Видавець Строков Д.В., 2013. – С. 94–98.
 13. Бочаров Д.О. Феномен “правової позиції” як точка зближення сучасних правових систем // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. – С. 90–91.
 14. Бочаров Д.О. Історія митної діяльності : навчальний посібник / авт. кол.: К.М. Колесников (кер.авт.кол.), Д.В. Архієрейський, Д.О. Бочаров, О.О. Дячок, О.В. Морозов, В.В. Ченцов, С.В. Шуляк; за ред. Л.В. Деркача, Д.В. Табачника В.В. Ченцова. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2013.

Основні публікації за напрямом

 1. Бочаров Д.О. Естетика перспективізму в сучасному правознавстві // Філософія права і загальна теорія права. – 2015. – № 1 – 2. – С. 369 – 380. Режим доступу до журналу: http://philosophy.pravoua.com.ua/ua/
 2. Бочаров Д.О. «Візуальна метафора» в юриспруденції: інтерпретація очевидності й очевидність інтерпретації // Філософія права і загальна теорія права. – 2014. – № 1 – 2. – С. 70 – 83. Режим доступу до журналу: http://philosophy.pravoua.com.ua/ua/
 3. Бочаров Д.О. Вчення про знак як методологічна основа теорії доказів // Право України. – 2014. – № 4. – С. 166 – 173. Режим доступу до журналу: http://pravoua.com.ua/ru/store/pravoukr/.
 4. Бочаров Д.О. Концепція «перспективізму» Х. Ортеги-і-Гасета та її відлуння в юридичній науці // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». – 2014. – № 2. – С. 24 – 33.
 5. Феноменологічна редукція та інтерсуб’єктивність у візуальній перспективі (sub specie правової позиції) / Д. О. Бочаров // Правова позиція. – 2016. – № 1. –С. 24 – 33.
 6. Bocharov D. The general sign theory by C. S. Peirce and theory of proof: intersection points // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». – 2015. – № 2. – С. 12 – 17.
 7. Bocharov D. Fathers and sons of theory of reflection in Soviet and post-Soviet legal science // Правова позиція. – 2016. – № 1. – 140 – 148.

Науково-дослідна робота

 1. 2011–2016 рр.: участь у виконанні науково –дослідної роботи кафедри теорії та історії держави і права на тему: «Митне регулювання в зовнішньоторговельній діяльності: історичні аспекти» (номер державної реєстрації U0111U003353);
 2. 2012 – 2013 рр.: співвиконавець міжнародного освітньо-наукового проекту – «PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS», Open Society Institute, OSI (Budapest).

Участь у конференціях і семінарах

 1. Міжнародний круглий стіл «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» 7 – 8 грудня 2012 р. (м. Львів, Україна), доповідь: «Правовий акт як відкритий / закритий твір»;
 2. VIII філософсько-правові студії «Право і література» 02 жовтня 2013 р.
 3. (м. Москва, Росія), доповідь: «Проблеми доказування в літературних прикладах»;
 4. Міжнародний круглий стіл «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» 6 – 7 грудня 2013 р. (м. Львів, Україна), доповідь: «Перед брамою правосуддя»;
 5. «Polska i Ukraina W dobie transformacji», 11-12 września 2014 r. w murach państwowej Wyższej szkoły Wschodnioeuropejskiej (pWsW) w Przemyślu, доповідь: «Правові позиції як засіб зближення правових систем»;
 6. X Міжнародний круглий стіл «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» 12 – 13 грудня 2014 р.
 7. (м. Львів, Україна), доповідь: «Аутопоезис процесу»;
 8. III міжнародний круглий стіл «Проблеми методології та філософії права»
 9. 25-28 лютого 2016 р. (м. Самара, Росія), доповідь: «"Перспективізм" у юриспруденції»;
 10. Міжнародний круглий стіл «Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри» (з нагоди 20-річчя Львівської лабораторії прав людини і громадянина) 28-29 жовтня 2016 р. (м. Львів, Україна), доповідь: «Перспективізм» Ф. Ніцше та його вплив на сучасні стандарти прав людини».
 11.  Епістемологічний перспективізм і толерантність Ганса Урса фон Бальтазара // Філософія права і загальна теорія права. – 2016. – № 1–2. – С. 106–120.
 12. Правова позиція як форма конкретизації принципів права («візуальна» інтерпретація) // Право України. – 2017. – № 7. – С. 20 – 29.
 13. Перспективізм правовий // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 2: Філософія права. – Харків: Право, 2017. – С. 563 – 566.
 14. Право і література / Ю. Оборотов, Д. Бочаров, Ю. Хижняк // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 2: Філософія права. – Харків: Право, 2017. – С. 612 – 618.
 15. Правова інтерпретація // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 2: Філософія права. – Харків: Право, 2017. – С. 631 – 638.
 16.  Теорія ігор у юриспруденції // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 2: Філософія права. – Харків: Право, 2017. – С. 850 – 855.
 17.  Правовідносини // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 3: Загальна теорія права. – Харків: Право, 2017. – С. 545 – 552.
 18. Правозастосовний розсуд / Д. Бочаров, М. Савчин // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 3: Загальна теорія права. – Харків: Право, 2017. – С. 553 – 562.
 19.  Правозастосування // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 3: Загальна теорія права. – Харків: Право, 2017. – С. 562 – 568.
 20.  Правореалізація // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 3: Загальна теорія права. – Харків: Право, 2017. – С. 584 – 587.
 21. “Перспективізм” Ф. Ніцше та його вплив на сучасні стандарти прав людини // Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: Статті учасників І Міжнародного круглого столу. – Львів: Видавництво ЛОБФ "Медицина і право", 2017. – С. 20 – 46.


Доцент кафедри – Адашис Людмила Іванівна

Адашис Людмила ІванівнаУ 2003 році закінчила Дніпропетровську юридичну академію МВС та здобула кваліфікацію юрист

У 2016 році закінчила університет WSIU (Польща, Лодзь), здобуття другої вищої освіти «Управління європейськими проектами»

К.ю.н., 081 – Право (12.00.02 − Конституційне право муніципальне право), ДК № 063856, 2010 р., «Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу на виборах народних депутатів України»,
доцент кафедри теорії та історії держави і права,
12 ДЦ № 031657, 2012 р.
Дисципліни, що викладає: “Правові засади самоврядування. Муніципальне право”, “Міжнародні стандарти забезпечення захисту прав людини”, “Основи права ЄС”, “Конституційно-правові засади публічного управління та адміністрування”, “Європейська правова традиція. Право ЄС”

Профіль у Google Scholar

Організаційна робота:
Куратор групи МП 18-1
Міжнародна діяльність:
Приймала участь у міжнародному освітньому проекті як викладач курсу: «Primary legislation of the European Union and EU institutions. EU regional policy» для студентів Польського університету WSIU (Lodz, Poland) у 2016 році

Основні наукові та навчально-методичні праці

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз та включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Адашис Л. І. Права людини у глобалізованому світі / Л. І. Адашис // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : Науковий журнал. - 2018. - Спеціальний випуск № 3 (94) “Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти”. - С. 110-114.
 2. Адашис Л. І. Право на свободу та особисту недоторканність: шляхи забезпечення та захисту / Л. І. Адашис, О. О. Візір // Молодий вчений. - 2018. - № 10. Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/62/
 3. Адашис Л. І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: сучасний стан правового регулювання в Україні / Л. І. Адашис, А. О. Дробко // Юридичний науковий електронний журнал.– 2017. - № 6. – С. 54-57. Режим доступу: http://lsej.org.ua/6_2017/14.pdf
 4. Адашис Л. І. Правова відповідальність президента в Україні та Європі: порівняльно-правовий аналіз / Л. І. Адашис, М. О. Борисевич // Молодий вчений. – 2016. – № 12 (39). – С. 559-563.[IndexCopernicus]
 5. Адашис Л. І. Зв’язок депутатів із виборцями: політична відповідальність чи імперативний мандат?// Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. - 2014. - № 2. - С. 39-46.
 6. Адашис Л. І. Формування Верховної Ради України: пошук оптимальної виборчої моделі [Текст] / Л. І. Адашис // Карпатський правничий часопис. – 2016. – № 13. – С. 5-9.
 7. Адашис Л. І. Місцеві референдуми: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / Л. І. Адашис, М. В. Маковецький // Карпатський правничий часопис. – 2016. – № 13. – С. 47-52.
Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,методичні вказівки:
 1. Методичні рекомендації до індивідуальної роботи з дисципліни „Правознавство” [Текст] / укл. Л.І. Адашис. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2012. – 43 с.
 2. Методичні рекомендації до самостійної роботи та тести для самоконтролю з дисципліни „Конституційне право України” [Текст] / укл. Л.І. Адашис. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2012. – 69 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Міжнародні стандарти прав людини: сучасне бачення молоді // Права людини крізь призму часу: Матеріали круглого столу присвяченого 70-річчю Загальної декларації прав людини 1948 року (Дніпро, 7 листопада 2018 року) ; уклад. голова орг. комітету Л. І. Адашис. – Дніпро: УМСФ, 2018. – С. 5-6.
 2. Гаранти забезпечення прав і свобод людини в Європейському Союзі // ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ВИМІРИ: ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 320-324.
 3. Громадянство Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи // Конгрес міжнародного та європейського права : зб. наукових праць К641 (м. Одеса, 25–26 травня 2018 р.). – Одеса : Національний універ. «Одеська юридична академія»; Фенікс, 2018. – С.124-127.
 4. Принцип транспарентності у діяльності органів місцевого самоврядування / Л. І. Адашис, А. О. Чмелюк // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 7 грудня 2017 року. Тези наукових доповідей. – К. : Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 48-50.
 5. Право громадян брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах: нормативне забезпечення та українські реалії / Л. І. Адашис, О. В. Соловйова // Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч.. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.) ; уклад.: канд. юрид. наук, доц. І. А. Сердюк, канд. юрид. наук, доц. Л. М. Сердюк. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 196-199.
 6. Механізм захисту прав і свобод людини: основоположний принцип сучасного українського конституціоналізму і українські реалії / Л.І. Адашис // Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч.. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року «Виклик часу перемін» (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.) ; уклад.: канд. юрид. наук, доц. І. А. Сердюк, канд. юрид. наук, доц. Л. М. Сердюк. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 55-58.
 7. Адашис Л.І. Державне фінансування політичних партій в Україні на сучасному етапі / Л.І. Адашис, А.Д. Носатенко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародниї інтеграційних процесів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Дніпро, 23-24 листопада 2017 р.). – Дніпро : УМСФ, 2017.
 8. Адашис Л.І. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради: боротьба ініціативи виборців та політичної волі партії / Л.І. Адашис // Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22-23 червня 2017 р.) /Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 8-12.
 9. Адашис Л. І. Боротьба з корупцією в Україні: черговий етап сподівань / Л.І. Адашис, Я.Р. Де-Луко // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 24-27.
 10. Адашис Л. І. Актуальні проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні / Л.І. Адашис, Н.М. Романова // Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 28-31.
 11. Адашис Л. І. Арбітражне судочинство: чи є необхідність у господарських судах України? / Л. І. Адашис, А. С. Гребенюк // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 25-28.
 12. Адашис Л. І. Громадянські права і свободи у демократичній державі / Л.І. Адашис, К. А. Бобриньова // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 груд. 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 8-11.
 13. Адашис Л. І. Електронне урядування в Україні: проблеми та перспективи / Л. І. Адашис, О.О. Даніленко // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 29-32.
 14. Адашис Л. І. Європейський стандарт: людина – найвища соціальна цінність // Правова реформа та забезпеченні демократизаційних процесів і національної безпеки в україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ, АМСУ, 2014 р. – С. 20-22.
 15. Адашис Л. І. Конституційний Суд України як об’єкт судової реформи в Україні / Л.І. Адашис, В.С. Ткачук // Priorityastrategieprerozvojpravnejvedyvosvetevedy: Medzinarodnavedecko-praktickakonferencia, Sladkovienvn, Slovenskarepublika, 28-29 oktobra 2016. – Sladkovienvn : VysokaskolaDanubius, 2016. – p.27-30.
 16. Адашис Л. І. Окремі питання фінансування політичних партій в Україні // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: збірник 2 наук.-пркт..конф. (м.Харків, 12 червня 2015 р.) / МВС України, Харків.нац.ун-т внутр.справ. – Харків, 2015. – С. 28-34.
 17. Адашис Л. І. Переваги та недоліки запровадження адвокатської монополії в Україні / Л.І. Адашис, Ю.К. Копійко // Адвокатура: минуле та сучасність: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 12 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс] / за заг. ред. д.ю.н., доц. Г.О. Ульянової. – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 18-20. – Режим доступу: http://fa.onua.edu.ua/ua/science/sbornik2016/
 18. Адашис Л. І. Проблеми міжетнічної взаємодії в Україні // Тенденції та пріорітети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 11-12 грудня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім „Гельветика”, 2015. – С. 35-39.
 19. Адашис Л. І. Проблеми процесу децентралізації в Україні / Л.І. Адашис, А. О. Міх // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 33-37.
 20. Адашис Л. І. Проблеми реалізації особистих прав і свобод людини в Україні / Л.І. Адашис, Т. В. Андронік // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 груд. 2016 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 6-8.
 21. Адашис Л. І., Кукуруз О. В. Проблемні питання виборчої системи Сполучених Штатів Америки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення». – Запоріжжя, 2014. – С. 22-25.
 22. Адашис Л.І. Еволюція правового статусу міського голови / Л.І. Адашис, О.С. Переяславець // Пріоритетні напрями модернізації системи права України, Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет 2016. – С. 40-43.
 23. Адашис Л.І. Інститут префектів в Україні: перспективи розвитку / Л.І. Адашис, К.В. Телешова // Пріоритетні напрями модернізації системи права України, Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет 2016. – С. 43-46.
 24. Адашис Л.І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: правове регулювання та проблема реалізації в Україні / Л.І. Адашис, А.О. Дробко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародниї інтеграційних процесів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Дніпро, 23-24 листопада 2017 р.). – Дніпро : УМСФ, 2017.
 25. Адашис Л.І. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб як орган управління у взаємовідносинах із суспільством чи черговий дублюючий бюрократичний механізм / Л.І. Адашис, М.О. Кравчук // Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 листопада 2016 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С. 25-27.
 26. Адашис Л.І. Місцеве самоврядування в Україні: шлях до реформ / Л.І. Адашис, І.А. Лисенко // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Львів, 23-24 грудня 2016 р.). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 1. – С. 21-24.
 27. Адашис Л.І. Місцеве самоврядування в Україні: шлях до реформ / Л.І. Адашис, І.А. Лисенко // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція (м. Львів, 23-24 грудня 2016 р.). – У 2-х частинах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 1. – С. 21-24.
 28. Адашис Л.І. Підвищення рівня професіоналізму та відповідальності суддів шляхом їх кваліфікаційного оцінювання / Л.І. Адашис, І.І. Москаленко // Права та обов’язки людини у сучасному світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 11-12 листопада 2016 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. – С. 28-30.
 29. Адашис Л.І. Проблемні питання формування Верховної Ради України / Л.І. Адашис, Д.В. Ляшенко // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 листопада 2016 р.) – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2016. – С. 11-14.
 30. Адашис Л.І. Судова реформа: деякі особливості / Л.І. Адашис, І.В. Пізнюр // Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 4-5 листопада 2016 р.) – Х. : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2016. – С. 15-18.
 31. Окремі питання фінансування політичних партій в Україні // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: збірник 2 наук.-пркт..конф. (м.Харків, 12 червня 2015 р.) / МВС України, Харків.нац.ун-т внутр.справ. – Харків, 2015. – С. 28-34.
 32. Проблеми міжетнічної взаємодії в Україні // Тенденції та пріорітети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 11-12 грудня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім „Гельветика”, 2015. – С. 35-39.
Відеоматеріали, що розміщені на каналі youtube:
 1.  https://www.youtube.com/watch?v=RrPecHw0iuE – Європейській стандарт: людина – найвища соціальна цінність2.    
 2. https://www.youtube.com/watch?v=OZZuGsyfQTg – Історія, підгрунтя, основні етапи утворення Європейського Союзу3.    
 3. https://www.youtube.com/watch?v=nZBrQz2DERY – Джерела права ЄС4.    
 4. https://youtu.be/29iO8nAzQ1k - Правовий статус, порядок формування та функції Європейської ради та Ради ЄС5.    
 5. https://youtu.be/su1TfYMy1ko - Правовий статус, порядок формування та функції Європейського центрального банку та Європейського інвестиційного банку

Доцент кафедри – Дячок Олег Олександрович

Дячок Олег Олександрович

1986. Дніпропетровський державний університет. Кваліфікація – історик, викладач історії та суспільствознавства. Спеціальність – історія. Диплом ПВ № 644851.
2009. Академія митної служби України. Кваліфікація – юрист. Спеціальність – право. Диплом 12 ДСК № 173808.
1992. Кандидат історичних наук, 032 – Історія та археологія (07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни), диплом КН № 001101, “«Хроніка Європейської Сарматії» Алессандро Гваньїні як джерело з історії України XV–XVI ст.”
2003. Доцент кафедри історіографії та джерелознавства, атестат ДЦ № 008345.
Дисципліни, що викладає:Конституційне право України.Державне право зарубіжних країн. Порівняльне конституційне право.
Сфера наукових інтересів: Історія України середини XIV– середини XVII ст., Історіографія та джерелознавство історії України середини XIV– середини XVII ст., Конституційно-правове регулювання статусу особи.

Профіль у Google Scholar:

Електронна пошта: oleg_dyachok@ua.fm

 Робота у складі:

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Асоціація дослідників історії торгівлі, купецтва та митної справи. З 2013 р

Виконання функцій головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: заступник головного редактора наукового збірника “Історія торгівлі, податків та мита”.

Організаційна робота:
- на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри:
в.о. начальника кафедри державного права та митної політики, 2001 р.;
- на посадах іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу —;
- організаційна робота у закладах освіти на посаді вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту):
вчений секретар вченої ради юридичного факультету, вчений секретар вченої ради інституту права та міжнародно-правових відносин з 2008 р.;
- організаційна робота у закладах освіти на посадах відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника —;
- виконання обов’язків куратора групи:
куратор групи МП 18-2.
Міжнародна діяльність:
- участь у міжнародному науковому проекті:
партнер міжнародної дослідницької програми історії та теорії бюрократії з 2012 р.;
- залучення до міжнародної експертизи:
рецензування статей, поданих до публікації у виданнях Республіки Польща “Wschodnirocznikhumanistyczny” та “ResHistorica”.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри – Мороз Сергій Петрович

Мороз Сергій Петрович

1986, Запорізький державний університет, спеціальність: історія з додатковою спеціальністю Радянське право; кваліфікація: вчитель історії, суспільствознавства та основ Радянської держави і права; 1999, аспірантура кафедри теорії держави і права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.
2002, кандидат юридичних наук; спеціальність:12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень; «Ідея прав людини в політико-правовій думці України»; 2006, доцент по кафедрі теорії та історії держави і права.
Теорія держави і права; Порівняльне правознавство; Історія держави і права зарубіжних країн

Профіль у Google Scholar

Електронна адреса: serg.moroz.dneprow@gmail.comsergey.moroz@i.ua

Є членом Міжнародної асоціації істориків права України
1996-2003 – декан юридичного факультету Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління»;
2004-2005 – виконуючий обов’язки декана Навчально-науковго інституту Правознавства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
2006 – завідувач кафедри загально-правових дисциплін Навчально-науковго інституту Правознавства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри (за сумісництвом) – Васковський Ростислав Юрійович

Васковський Ростислав Юрійович

1995 р., Дніпропетровський державний університет (нині – ДНУ ім. О. Гончара), кваліфікація – «історик, викладач історії», спеціальність – «історія України».
Кандидат історичних наук (1999 р., спеціальність: 07.00.01 – «історія України», тема дисертації – «Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 – квітень 1919 рр.)»).

Вчене звання – доцент теорії та історії держави і права (2004 р.)
Дисципліни, що викладає: теорія та історія держави і права; основи права ЄС; порівняльне правознавство; філософія права та юридична техніка; юридична деонтологія.
Сфера наукових інтересів – історія державно-правових явищ доби Української революції 1917-1921 рр.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: vsky527@gmail.com.
Робота у складі:
-       Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю – член Міжнародної асоціації істориків права.

Основні наукові та навчально-методичні праці

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Васковський Р. Ю. Джерела до історії Катеринослава доби Другої УНР / Р. Ю. Васковський // Історія торгівлі, податків та мита : Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (8). – С. 26–30.
 2. Васковський Р. Ю. Російсько-українська війна 1918-1919 рр.: за 100 років до рецидиву / Р. Ю. Васковський // Історія торгівлі, податків та мита : Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (10). – С. 138-145.
 3.  Васковський Р. Ю. Уряд Другої УНР: формування і початки діяльності/ Р. Ю. Васковський // Історія торгівлі, податків та мита : Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (12). – С. 178-190.

Монографії:

 1. Васковський Р. Ю. Перший уряд Другої УНР (грудень 1918 – січень 1919 рр.) / Р. Ю. Васковський. – [Б.м.] : LambertAcademicPublishing, 2018. – 53 с.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Методичні рекомендації та вимоги підготовки й оформлення курсової роботи з Теорії держави і права; спеціальність 081 Право; спеціальність 293 Міжнародне право / укладачі – Д. О. Бочаров, Р. Ю. Васковський, О. О. Дячок, С. П. Мороз. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 84 с.
 2. Навчально – методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Філософія права та юридична техніка» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Магістр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / укладач – Р. Ю. Васковський. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 73 с.

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації:

 1. Васковський Р. Ю. Початки економічних перетворень Другої УНР / Р. Ю. Васковський // Історія торгівлі, податків та мита : матеріали VII міжнародної наукової конференції (м. Дніпропетровськ, 24-25 жовтня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 53-54.
 2. Васковський Р. Ю. Організаційні колізії в діяльності Першого уряду Другої УНР/ Р. Ю. Васковський // Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки: до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : матеріали ХХХVІ Міжнародної історико-правової конференції (м. Дніпро, 1-4 червня 2017 р.). – Київ – Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2017. – С. 216-222.
 3. Васковський Р. Ю. Друга УНР: спроби повороту направо / Р. Ю. Васковський // Історія торгівлі, податків та мита : матеріали ХІ міжнародної наукової конференції (м. Дніпро, 26-27 жовтня 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 94-96.
 4. Васковський Р. Ю. Чи було потрібним антигетьманське повстання 1918 р.? / Р. Ю. Васковський // Історія торгівлі, податків та мита : матеріали ХІІ міжнародної наукової конференції (м. Дніпро, 25-26 жовтня 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 84-85.

Доцент кафедри - Кохан Ганна Леонідівна

У 1994 році закінчила Українську державну юридичну академію, за спеціальністю «Правознавство», юрист

Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи 10 років

Проходила підвищення кваліфікації:

 • у 2016 р. – Нотаріальна палата України, сертифікат про підвищення кваліфікації б\н від 10.11.2016 р.
 • у 2015-2016 рр. – Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, Центр консалтингу, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 869796 від 26.05.2016 р.

у 2015 р. – Нотаріальна палата України, сертифікат про підвищення кваліфікації б\н від 27.06.2015 р.

Основні дисципліни, що викладає: Міжнародно-правові механізми захисту прав людини, Міжнародне публічне право (Основи теорії, Основні галузі та інститути), Право зовнішніх зносин та основи дипломатії

Основні наукові та навчально-методичні праці

Профіль у Google Scholar

Основні публікації за напрямом

 1. Кохан Г. Міжнародний досвід медіації в контексті проекту закону Про медіацію в Україні / Ганна Кохан // Право і суспільство. – 2016. – № 6.
 2. Кохан Г. Проблемні питання щодо трансплантації людських органів в Україні в аспекті їх правового регулювання/ Ганна Кохан // Науковий вісник ХДУ. Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 6.
 3. Кохан Г. Порядок проставлення апостилю з урахуванням останніх змін до законодавства України [Електронний ресурс] / Ганна Кохан. – Режим доступу: http://www.npu.dp.ua/ua/metodichni-materiali/318-poryadok-prostavlennya-apostilyu-z-urakhuvannyam-ostannikh-zmin-do-zakonodavstva-ukrajini
 4. Кохан Г. Чи потрібна медіація Україні? / Ганна Кохан // Мала енциклопеція нотаріуса : науково-практичний журнал. – 2014. – № 2. – С.64–74.
 5. Кохан Г. Перспективи впровадження в нотаріальний процес України забезпечення доказів нотаріусами / Ганна Кохан // Нотаріат України : науково-практичний журнал. – 2014. – № 9. – С.42–46.
 6. Кохан А. Перспективы развития обеспечительного производства в нотариально-правовом поле Украины / А. Кохан, О. Сидоренко // Мала енциклопеція нотаріуса : науково-практичний журнал. – 2014. – № 1. – С.142–144.
 7. Кохан Г. Застосування норм корпоративного права щодо повного товариства в нотаріальній практиці / Ганна Кохан // Мала енциклопеція нотаріуса : науково-практичний журнал. – 2012. – № 1. – С.213–216.
 8. Кохан Г. Укладання та нотаріальне посвідчення шлюбного договору / Ганна Кохан // Мала енциклопеція нотаріуса : науково-практичний журнал. – 2012. –№ 4. – С.96–103.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Кохан Г. Л. Участь у семінарі-практикумі: Проблемні питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в аспекті останніх змін до законодавства. Практичні шляхи їх вирішення. Спадкування за законом та за заповітом. Видача свідоцтва про право на спадщину. Зміни до законодавства України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Особливості встановлення нотаріусом особи за біометричними паспортами та ID картками. Особливості перевірки фактів реєстрації та розірвання шлюбів, місць реєстрації фізичних осіб з огляду на законодавчі зміни. Перспективи роботи з Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану (10 листопада 2016 року). – Київ: Нотаріальна палата України, 2016.
 2. Кохан Г. Л. Участь у семінарі: Особливості реєстрації речових прав при посвідченні окремих правочинів. Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу. Архівна справа (27 червня 2015 року). – Київ : Нотаріальна палата України, 2015.
 3. Кохан Г. Л. Участь у конференції: Адаптація національної нормативно-правової бази щодо регулювання ринку нерухомості в Україні до норм та стандартів Європейському Союзі : всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 27-28 березня 2015 р.). – Дніпропетровськ : Нотаріальна палата України, 2015.
 4. Кохан Г. Л. Участь у академічних слуханнях: Актуалітети сьогодення українського нотаріату. Шляхи розвитку сучасного нотаріату в умовах вступу до Міжнародного Союзу Латинського нотаріату (11 квітня 2014 р.). – Дніпропетровськ: Академія нотаріату України, 2014.
 5. Кохан Г. Л. Участь у семінарі: Практика застосування Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” у практичній діяльності нотаріусів. Застосування електронного підпису в нотаріальній практиці. Нотаріальне діловодство і звітність. Документування та зберігання архивів державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів. Право спільної власності подружжя. Права та обов’язки подружжя по утриманню(7-8 жовтня 2012 р.). – Яремче : Українська нотаріальна палата, 2012.
 6. Кохан Г. Л. Боротьба з торгівлею людьми: порівняльний аналіз законодавства України з міжнародними нормами / Г. Л. Кохан // Актуальні проблеми боротьби з торгівлею жінками : міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 12 квітня 2012 р.). – Донецьк : Донецький юридичний інститут, 2012.

Керівництво науковою роботою студентів

 1. З 2016 р. – керівництво студентським науковим гуртком «Юридичне забезпечення міжнародних відносин, зовнішньоекономічної діяльності».

Доцент кафедри (за сумісництвом) - Перепьолкін Сергій Михайлович

DSC 22442003 р., Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого, «Правознавство», юрист
К.ю н., (2010 р., 12.00.11. – «Міжнародне право», «Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва Європейських держав»). Доцент кафедри адміністративного та митного права, 2011 р.)
Дисципліни, що викладає: Міжнародне митне право; міжнародне право; право Європейського Союзу
Сфера наукових інтересів.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: psm-13@ukr.net.

Робота у складі:
- галузевих експертних рад;
- Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
- Акредитаційної комісії;
- Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН.
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю.
Виконання функцій головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання.
Організаційна робота:
- на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри;
- на посадах іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу;
- організаційна робота у закладах освіти на посаді вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту);
- організаційна робота у закладах освіти на посадах відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
- виконання обов’язків куратора групи.
Міжнародна діяльність:
- участь у міжнародному науковому проекті;
- зарубіжне стажування;
- залучення до міжнародної експертизи.

Основні наукові та навчально-методичні праці

Доцент кафедри (за сумісництвом) – Шуляк Сергій Миколайович

0de126b79cc8956b7d6afd76a8b58f72

1998 р., Запорізький державний університет, кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства, спеціальність:«Всесвітня історія».
Науковий ступінь: кандидат політичних наук, 2005, спеціальність: 23.00.02 – політичні інститути та процеси, тема дисертації:«Неопатримоніальні диктатури в арабському світі: аналіз баасистської моделі» ). Вчене звання: доцент кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін, 2011.
Дисципліни, що викладає: Політологія, Історія України, Історія сучасного світу, Теорія міжнародних відносин, Міжнародні відносини та світова політика.
Сфера наукових інтересів: політика, міжнародні відносини, міжнародні конфлікти, політичні відносини на Близькому Сході.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: sergiishuliak@gmail.com

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: Член Міжнародної асоціації істориків права.
Міжнародна діяльність:
- участь у міжнародному науковому проекті:
2013–2014 рр. – учасник проекту, Колективний грант  Центру перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук (CASE), Корпорація Карнегі, ACTR/ACCELS, та Європейський гуманітарний Університет: «Влада та знання на пострадянському  просторі: політичний режим, науковий ступінь, ідеологія та кар’єра в Україні та Молдові».

Основні наукові та навчально-методичні праці

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Колектив кафедри